ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี Admissions

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา  2556

พฤษภาคม 2556

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สถานที่/เว็บไซต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

9 พ.ค. 56

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions)

www.cuas.or.th

CUAS

โทร 0-2354-5150-52

โทรสาร 0-2354-5155-56

 

- รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

- หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์

- รายละเอียดการตรวจร่างกาย

ฝ่ายรับเข้าศึกษา ศูนย์รังสิต
โทร 0-2564-4440-59 ต่อ 1605,1607

10–14 พ.ค.56

ตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ปอด (เฉพาะคณะนิติศาสตร์  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  และวิทยาลัยสหวิทยาการ)

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

- ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน

- นำผลการตรวจ ไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ์

www.lampang.tu.ac.th

หมวดทะเบียนนักศึกษา

มธ.ศูนย์ลำปาง

โทร 0-5426-8701-8 ต่อ 5122

หรือ 08-1706-5115

 

การทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ 
-
Download แบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายสี ขนาด 1.5" หรือ 2" นิ้ว สวมเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อนุโลมไม่ต้องติดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

 

 

- ส่งแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลทั้งหมด (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง นำไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 พ.ค. 2556 ห้อง 3314 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

 

 

ดูรายละเอียดเครื่องแบบนักศึกษา

(ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา)

กองกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา

กองกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา โทร.0-2564-2924,

0-2564-4440-59 ต่อ 1284

 

ซื้อเครื่องแบบนักศึกษา และ เครื่องหมาย  

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์หนังสือ  มธ ศูนย์ลำปาง

โทร 0-5426-8701 ต่อ 5421

2-15 พ.ค. 56

ติดต่อจองหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

www.lampang.tu.ac.th

หอพักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ลำปาง โทร.0-5426-8701 ต่อ

5181-2

11 พ.ค. 56

งานวันแรกพบ (วันปรีดี)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

คณะกรรมการนักศึกษา ศูนย์ลำปาง

โทร 08-4368-0120, 08-8267-4294

12 พ.ค. 56

ประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา

ค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษา

ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ ศูนย์รังสิต
โทร 0-2564-4440-59 ต่อ 1602,1653

14 พ.ค. 56

พิมพ์บัตรคิวตรวจร่างกาย/แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ AD01/ใบเอกซเรย์ปอด AD02

สำหรับตรวจร่างกาย ที่ศูนย์รังสิต (เฉพาะนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม)

Download บัตรคิวตรวจร่างกาย/แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ AD01/ใบเอกซเรย์ปอด AD02

ฝ่ายรับเข้าศึกษา ศูนย์รังสิต
โทร 0-2564-4440-59 ต่อ 1605,1607

15 พ.ค. 56

สอบสัมภาษณ์ นักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ ที่ มธ.ศูนย์ลำปาง

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ที่ มธ.ศูนย์ลำปาง

วิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ มธ.ศูนย์ลำปาง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ มธ.ศูนย์รังสิต

 

ห้อง 3408 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

ห้อง 3210 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

ห้อง 3308 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

ห้อง นาฏศิลป์สากล ชั้น 2

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

โทร 0-5426-8701 ต่อ 5387

โทร 0-5426-8701 ต่อ 5314

โทร 0-5426-8701 ต่อ 5338

โทร 0-5426-8701 ต่อ 5403

15 พ.ค. 56

- ส่งแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลทั้งหมด (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

นำมายื่นแก่เจ้าหน้าที่ ณ ห้อง 3314  ชั้น 3

อาคารเรียนรวม 5 ชั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หมวดทะเบียนนักศึกษา

มธ.ศูนย์ลำปาง

โทร 0-5426-8701-8 ต่อ 5122

หรือ 08-1706-5115

15 พ.ค. 56

ส่งแบบตอบรับเดินทางไปร่วมงานปฐมนิเทศและรับเพื่อนใหม่ มธ.ท่าพระจันทร์

ดาวน์โหลดแบบตอบรับได้ที่

www.lampang.tu.ac.th

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา โทร. 0-5426-8701

ต่อ 5171-4 หรือ 08-9952-6668

ตั้งแต่

17 พ.ค. 56

 

กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว ผ่านระบบ Internet 

ถ้าไม่กรอกประวัติส่วนตัวจะไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้

- พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และติดรูปถ่ายชุดนักศึกษา นำมายื่นในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 21 พ.ค. 2556

กรอกประวัตินักศึกษาใหม่

ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ ศูนย์รังสิต
โทร 0-2564-4440-59 ต่อ 1602,1653

19 พ.ค. 56

 

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จัดโดยฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กองกิจการนักศึกษา หรือ งานกิจกรรมนักศึกษา

กองกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา โทร. 0-2564-2922,

0-2564-4440 ต่อ 1269-1270 

20 พ.ค. 56

ตรวจสอบผลการส่งแบบฟอร์มทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่

www.lampang.tu.ac.th

หมวดทะเบียนนักศึกษา

มธ.ศูนย์ลำปาง

 

ดูผลจัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ (P.T.) และวิชาศึกษาทั่วไป ชั้นปีที่ 1

สำหรับจัดตารางเรียน

โทร 0-5426-8701-8 ต่อ 5122

หรือ 08-1706-5115

21 พ.ค. 56

ยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยตนเอง

ที่มหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้รับ เอกสารต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการจดทะเบียนเรียน

- บัตรประจำตัวนักศึกษา

- สมุดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง

ห้อง 3501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หมวดทะเบียนนักศึกษา

มธ.ศูนย์ลำปาง

โทร 0-5426-8701-8 ต่อ 5122

หรือ 08-1706-5115

22 พ.ค. 56

เช้า ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ศูนย์ลำปาง

ห้อง 3502 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา โทร. 0-5426-8701

ต่อ 5171-4 หรือ 08-9952-6668

บ่าย ปฐมนิเทศคณะ

พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการเรียน

(ตามที่คณะกำหนด)

คณะนิติศาสตร์  ห้อง 3501

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ห้อง 3308

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง 2304

วิทยาลัยสหวิทยาการ  ห้อง 3313

โทร 0-5426-8701 ต่อ 5384

โทร 0-5426-8701 ต่อ 5305

โทร 0-5426-8701 ต่อ 5403

โทร 0-5426-8701 ต่อ 5333

ผู้บริหาร พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่

ห้อง 3502 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา โทร. 0-5426-8701

ต่อ 5171-4 หรือ 08-9952-6668

22 พ.ค. 56

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในแต่ละสถาบันอุดมศึกษา การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions)

www.cuas.or.th

CUAS

โทร 0-2354-5150-52

โทรสาร 0-2354-5155-56

23-24 พ.ค. 56

งานรับเพื่อนใหม่ ศูนย์ลำปาง

(นักศึกษาใหม่เข้าร่วมตามความสมัครใจ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

คณะกรรมการนักศึกษา ศูนย์ลำปาง

โทร 08-4368-0120, 08-8267-4294

27 พ.ค. 56

เปิดภาคการศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2556       

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หมวดทะเบียนนักศึกษา

มธ.ศูนย์ลำปาง

โทร 0-5426-8701-8 ต่อ 5123

ก่อน

29 พ.ค. 56

ดูประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย มธ.

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1,2

โทร 02-696-6554-6

 

- นำเงินเข้าในบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย

เล่มที่ได้รับในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ทั้งนี้จำนวนเงินที่นำเข้าบัญชีควรเกินจากที่คำนวณไว้ 200 บาท

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขา เขลางค์นคร

โทร. 0-5423-0193 - 6

29-30 พ.ค. 56

จดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา และชำระเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

 

หมวดทะเบียนนักศึกษา

มธ.ศูนย์ลำปาง

โทร 0-5426-8701-8 ต่อ 5123

5-7 มิ.ย. 56

ยื่นขอทุนการศึกษา (ทุน กยศ)

www.lampang.tu.ac.th

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา

โทร.0-5426-8701 ต่อ 5172

(คุณเมตตา)

ที่มา  สำนักทะเบียนและประมวลผล

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2556