ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  ภาคภาษาไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา  2556

 โครงการรับตรง  โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท  โครงการนักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง

โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง  โครงการสสวท.   โครงการสอวน.

 โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในด้านกีฬา  โครงการนักศึกษาผู้พิการ  โครงการจิตอาสาฯ

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท  โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

เมษายน 2556

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สถานที่/เว็บไซต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1 เม.ย. 56

ประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา

ค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษา

ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ ศูนย์รังสิต
โทร 0-2564-4440-59 ต่อ 1602,1653

(เวลา 9.00-16.00 น.)

 

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

ท่าพระจันทร์

โทร. 02-613-3717-9

1 - 9 เม.ย. 56

การทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่
-
Download แบบฟอร์มทำบัตรนศ.ใหม่ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายสี ขนาด 1.5" หรือ 2" นิ้ว สวมเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อนุโลมไม่ต้องติดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

 

- ส่งแบบฟอร์มทำบัตรนศ.ใหม่ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลทั้งหมด (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์วันสุดท้าย วันที่ 9 เม.ย. 56)

 

ศึกษาที่ มธ.ศูนย์รังสิต

ส่ง ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หมู่ 18

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12121

ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์

ส่ง ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สนท.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  

ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง

เขตพระนคร กทม. 10200

 

ดูรายละเอียดเครื่องแบบนักศึกษา

(ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา)

กองกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา

กองกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา โทร.0-2564-2924,

0-2564-4440-59 ต่อ 1284

 

ซื้อเครื่องแบบนักศึกษา และ เครื่องหมาย

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ตั้งแต่

10 เม.ย. 56

กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว ผ่านระบบ Internet 

ถ้าไม่กรอกประวัติส่วนตัวจะไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้

- พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนศ.ใหม่และติดรูปถ่ายชุดนศ.นำมายื่นในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 27-28 พ.ค. 2556

ขั้นตอนการกรอกประวัตินักศึกษาใหม่

คลิกเข้ากรอกประวัติ  (โดยใช้ รหัสผ่าน เป็น เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก)

ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ ศูนย์รังสิต
โทร 0-2564-4440-59 ต่อ 1602,1653

 

22 เม.ย. 56

ตรวจสอบผลการส่งแบบฟอร์มทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่

ตรวจสอบผลการส่งแบบฟอร์ม

 

25 เม.ย.-

13 พ.ค. 56

 

ติดต่อจองหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

จองหอพักนักศึกษาใหม่รหัส 56

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
โทร 0-2151-0015-16

พฤษภาคม 2556

1-23 พ.ค. 56

 

ตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ปอด
-
Download แบบฟอร์ม

- ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรัฐ หรือ เอกชน

- นำผลการตรวจ ไปยื่นในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 27-28 พ.ค. 2556

(ยกเว้น นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์,พยาบาลศาสตร์)

ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ ศูนย์รังสิต
โทร 0-2564-4440-59 ต่อ 1602,1653

ทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) เฉพาะนศ.ศูนย์รังสิต

- Download แบบคำร้องขอลงทะเบียนผู้มีสิทธิในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า

และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

- นำมายื่นแก่เจ้าหน้าที่หน่วยบัตรทอง ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 27-28 พ.ค. 2556

หน่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(หน่วยบัตรทอง) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โทร.02-9269416-7

11 พ.ค. 56

งานวันแรกพบ (วันปรีดี)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

องค์การนักศึกษา มธ.

โทร 0-2564-2922

 12 พ.ค. 56

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (เฉพาะโครงการจิตอาสาฯ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กองกิจการนักศึกษา

0-2564-4440 ต่อ 1265-6

19 พ.ค. 56

 

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จัดโดยฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมงาน หากไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ ต้องยื่นคำร้องผ่านฝ่ายการนักศึกษาคณะที่ตนสังกัด)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กองกิจการนักศึกษา หรือ งานกิจกรรมนักศึกษา
***คำแนะนำในการร่วมงานปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ 2556

กองกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา โทร. 0-2564-2922,

02-564-4440 ต่อ 1269-1270 

20 พ.ค. 56

ตั้งแต่เวลา

16.00 น.

ดูผลจัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ (P.T.) และวิชาศึกษาทั่วไป ชั้นปีที่ 1

สำหรับจัดตารางเรียน

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1,2

โทร 02-696-6554-6

21-22 พ.ค. 56

งานปฐมนิเทศคณะ               
- พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการเรียน
(ตามที่คณะกำหนด)

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะ

***คณะนิติศาสตร์ เปลี่ยนห้องปฐมนิเทศ

เป็นห้อง SC1001 อาคารเรียนรวม (SC)

มธ. ศูนย์รังสิต

ติดต่อคณะที่เข้าศึกษา

21-23 พ.ค. 56

ปฐมนิเทศโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
 - โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท/เขตเมือง/3 จังหวัดภาคใต้
 - โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในด้านกีฬา
 - โครงการนักศึกษาผู้พิการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กำหนดการปฐมนิเทศ

กองกิจการนักศึกษา

0-2564-4440 ต่อ 1265-6

22-23 พ.ค. 56 

พิมพ์บัตรคิว เพื่อใช้แสดงตนในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

พิมพ์บัตรคิวที่นี่

***คณะเศรษฐศาสตร์ เปลี่ยนเวลา

ปฐมนิเทศเป็น 8.00 - 12.00 น.

***คณะพยาบาลศาสตร์ เปลี่ยนตึก

ปฐมนิเทศเป็น อาคารปิยชาติ ห้องเดิม

ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ ศูนย์รังสิต

โทร 0-2564-4440 ต่อ 1602,1653

ฝ่ายทะเบียนฯ ท่าพระจันทร์

โทร. 02-613-3717-9

23-24 พ.ค. 56

งานรับเพื่อนใหม่
(นักศึกษาใหม่เข้าร่วมตามความสมัครใจ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

องค์การนักศึกษา มธ.

โทร 0-2564-2922

27-28 พ.ค. 56

ยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยตนเอง

ตามบัตรคิว ที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาจะได้รับ เอกสารต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการจดทะเบียนเรียน

- บัตรประจำตัวนักศึกษา

- สมุดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

ศึกษาที่ มธ. ศูนย์รังสิต

- ตามบัตรคิว อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC) มธ.ศูนย์รังสิต

ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์

- ตามบัตรคิว ห้องบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3

ตึกเอนกประสงค์ มธ.ท่าพระจันทร์

ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ ศูนย์รังสิต

โทร 0-2564-4440 ต่อ 1602,1653

ฝ่ายทะเบียนฯ ท่าพระจันทร์

โทร. 02-613-3717-9

งานปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักใหม่
(ใช้เวลารอบละ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

กำหนดการปฐมนิเทศหอพัก

คณะกรรมการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
kpn_tu@hotmail.com
โทร. 083-9096837

ก่อน

29 พ.ค. 56

ดูประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย มธ.

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1,2

โทร 02-696-6554-6

 

- นำเงินเข้าในบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย

เล่มที่ได้รับในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ทั้งนี้จำนวนเงินที่นำเข้าบัญชีควรเกินจากที่คำนวณไว้ 200 บาท

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา มธ.ศูนย์รังสิต

โทร. 02-564-3377

29-30 พ.ค. 56

จดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา และชำระเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

 

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1,2

โทร 02-696-6554-6

3 มิ.ย. 56

เปิดภาคการศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

5-7 มิ.ย. 56

ยื่นขอทุนการศึกษา (ทุน กยศ)

กองกิจการนักศึกษา

 

กองกิจการนักศึกษา 
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

0-2564-2921, 0-2564-4440

ต่อ 1266 (คุณวีรศักดิ์)

ที่มา : สำนักทะเบียนและประมวลผล

ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2556