ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  ภาคภาษาไทย

โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา  2556

 

เมษายน 2556

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สถานที่/เว็บไซต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1 เม.ย. 56

ประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา

ค้นหาเลขทะเบียน

ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ ศูนย์รังสิต
โทร 0-2564-4440-59 ต่อ 1602,1653

 

1 - 9 เม.ย. 56

กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว ผ่านระบบ Internet  ถ้าไม่กรอกประวัติส่วนตัวจะไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ (โดยใช้ รหัสผ่าน เป็น เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก)

ขั้นตอนการกรอกประวัตินักศึกษาใหม่

คลิกเข้ากรอกประวัติ

 

การทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ 
-
Download แบบฟอร์ม และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายสี ขนาด 1.5" หรือ 2" นิ้ว

สวมเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อนุโลมไม่ต้องติดเครื่องหมายหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

หมวดทะเบียนนักศึกษา

โทร 0-5426-8701 ต่อ 5122,

หรือ 08-1706-5115

 

- ส่งแบบฟอร์มและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทางไปรษณีย์ พร้อมรับรองสำเนา

(ประทับตราไปรษณีย์วันสุดท้าย วันที่ 9 เม.ย. 56) ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง

 ส่ง หมวดทะเบียนนักศึกษา งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง

 248 หมู่ 2 ถนนลําปาง-เชียงใหม่ ตําบลปงยางคก

 อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง 51290

 

ดูรายละเอียดเครื่องแบบนักศึกษา

(ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา)

กองกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา

กองกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา โทร.0-2564-2924,

0-2564-4440-59 ต่อ 1284

 

ซื้อเครื่องแบบนักศึกษา และ เครื่องหมาย           
- ศูนย์ลำปาง อาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬา

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์หนังสือหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ลำปาง

โทร 0-5426-8701 ต่อ 5421

โทรสาร 0-5426-8701 ต่อ 5420

22 เม.ย. 56

ตรวจสอบผลการส่งแบบฟอร์มทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หมวดทะเบียนนักศึกษา

โทร 0-5426-8701 ต่อ 5122

หรือ 08-1706-5115

27 มี.ค. ถึง

22 เม.ย. 56

ติดต่อจองหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หอพักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ลำปาง โทร 0-5426-8701 ต่อ 5181-2

พฤษภาคม 2556

1-11 พ.ค. 56

 

ส่งแบบตอบรับเดินทางไปร่วมงานปฐมนิเทศและรับเพื่อนใหม่ มธ.ท่าพระจันทร์

Download แบบฟอร์มฯ และกำหนดการเดินทาง ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 56

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา

โทร. 0-5426-8701 ต่อ 5171-4

หรือ 08-9952-6668

11 พ.ค. 56

วันแรกพบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง

คณะกรรมการนักศึกษา

ศูนย์ลำปาง โทร. 08-2381-5475  

1-17 พ.ค. 56

 

ตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ปอด
-
Download แบบฟอร์ม
- ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรัฐ หรือ เอกชน
- นำผลการตรวจ ไปยื่นในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 21 พ.ค. 2556

ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ ศูนย์รังสิต

โทร 0-2564-4440-59 ต่อ 1602,1653

 

18 พ.ค. 56

นักศึกษาใหม่ทั้งจากรับตรงและระบบ Admissions

ที่ยืนยันสิทธิในการเข้าพักในหอพักนักศึกษา

มธ.ศูนย์ลำปาง เริ่มเข้าพักได้วันนี้เป็นวันแรก

หอพักนักศึกษา มธ.ศูนย์ลำปาง

หอพักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ลำปาง โทร.0-5426-8701 ต่อ 5181-2

18-20 พ.ค. 56

 

เดินทางไปร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ท่าพระจันทร์ เป็นไปโดยสมัครใจ (วันปฐมนิเทศวันที่ 19 พฤษภาคม 2556)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา

โทร. 0-5426-8701 ต่อ 5171-4

หรือ 08-9952-6668

21 พ.ค. 56

 

ยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยตนเอง

ที่มหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้รับเอกสารต่อไปนี้

เพื่อใช้ในการจดทะเบียน

- บัตรประจำตัวนักศึกษา

- สมุดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

ห้อง 3501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หมวดทะเบียนนักศึกษา

โทร 0-5426-8701 ต่อ 5122

หรือ 08-1706-5115

 

ดูผลจัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ (P.T.) และวิชาศึกษาทั่วไป ชั้นปีที่ 1 สำหรับจัดตารางเรียน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หัวข้อ ประกาศผลจัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ (P.T.) และวิชาศึกษาทั่วไป ชั้นปีที่ 1 สำหรับจัดตารางเรียน

22 พ.ค. 56

 

เช้า ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ศูนย์ลำปาง

(โครงการเรียนดีชนบท เข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)

ห้อง 3502 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา

โทร. 0-5426-8701 ต่อ 5171-4

หรือ 08-9952-6668

 

บ่าย ปฐมนิเทศคณะ

พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการเรียน

(ตามที่คณะกำหนด)

คณะนิติศาสตร์  ห้อง 3501

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ห้อง 3308

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง 2304

วิทยาลัยสหวิทยาการ  ห้อง 3313

คณะนิติศาสตร์

คณะสังคมสงเคราะห์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

วิทยาลัยสหวิทยาการ

 

ผู้บริหาร พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่

ห้อง 3502 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา

โทร. 0-5426-8701 ต่อ 5171-4

หรือ 08-9952-6668

23-24 พ.ค. 56

 

รับเพื่อนใหม่ศูนย์ลำปาง

(โครงการเรียนดีชนบท เข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

กำหนดการปฐมนิเทศโครงการเรียนดีชนบท

คณะกรรมการนักศึกษา

ศูนย์ลำปาง โทร. 08-2381-5475

แจ้งให้ทราบภายหลัง

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3-5 (ศูนย์ลำปาง)

 

 

ก่อน

29 พ.ค. 56

ดูประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย มธ.

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1,2
โทร 02-696-6554-6

 

- นำเงินเข้าในบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย

เล่มที่ได้รับในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ทั้งนี้จำนวนเงินที่นำเข้าบัญชีควรเกินจากที่คำนวณไว้ 200 บาท

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขา เขลางค์นคร

โทร. 0-5423-0193 - 6

29-30 พ.ค. 56

จดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา และชำระเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

 

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1,2
โทร 02-696-6554-6

27 พ.ค. 56

เปิดภาคการศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หมวดบริการการศึกษา

โทร.0-5426-8701 ต่อ 5124

5-7 มิ.ย. 56

ยื่นขอทุนการศึกษา (ทุน กยศ)

www.lampang.tu.ac.th

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา

โทร.0-5426-8701 ต่อ 5172

(คุณเมตตา)

ที่มา : สำนักทะเบียนและประมวลผล

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2556