ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี  ภาคภาษาไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง  ประจำปีการศึกษา  2558

โครงการที่มหาวิทยาลัยดำเนินการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2558

                                                                                                                                                                                               

 

ปีการศึกษา  2558

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สถานที่/เว็บไซต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

12 พ.ค. 58

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (ผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา)

(คณะนิติศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิทยาลัยสหวิทยาการ)

www.reg.tu.ac.th www.lampang.tu.ac.th

หมวดทะเบียนนักศึกษา กองบริหารศูนย์ลำปาง  โทร.0–5426-8701

 ต่อ  5122  หรือ 08–1706-5115

18 พ.ค. 58

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (ผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา)

(คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์)

www.reg.tu.ac.th www.lampang.tu.ac.th

หมวดทะเบียนนักศึกษา กองบริหารศูนย์ลำปาง  โทร.0–5426-8701

ต่อ  5122  หรือ 08–1706-5115

 

การทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่

- Download แบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายสี ขนาด 1.5" หรือ 2" นิ้ว สวมเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อนุโลมไม่ต้องติดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

หมวดทะเบียนนักศึกษา กองบริหารศูนย์ลำปาง  โทร.0–5426-8701

ต่อ  5122  หรือ 08–1706-5115

ดูรายละเอียดเครื่องแบบนักศึกษา

(ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา)

กองกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา  กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426–8701 ต่อ  5171–4 

หรือ 08–9952–6668

ซื้อเครื่องแบบนักศึกษา และ เครื่องหมาย

 

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง

ศูนย์หนังสือ มธ.ศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426-8701 ต่อ  5421 

โทรสาร.0–5426-8701 ต่อ  5420 

ดูประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย มธ.

 

www.reg.tu.ac.th

หัวข้อ “ระเบียบ มธ. ว่าด้วยค่าธรรมเนียม”

หมวดทะเบียนนักศึกษา กองบริหารศูนย์ลำปาง  โทร.0–5426-8701

ต่อ  5122  หรือ 08–1706-5115

       25 พ.ค. 58

ประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา

ค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษา

หมวดทะเบียนนักศึกษา กองบริหารศูนย์ลำปาง  โทร.0–5426-8701

ต่อ  5122  หรือ 08–1706-5115

       25 - 29 พ.ค. 58

1.ส่งแบบฟอร์มทำบัตร นศ.ใหม่ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลทั้งหมด(ถ้ามี) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์วันสุดท้าย วันที่ 29 พฤษภาคม 58)

 

2.ส่งแบบฟอร์มเดินทางเข้าร่วมปฐมนิเทศ

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่าพระจันทร์ – ศูนย์รังสิต

 

3.ส่ง EMS เอกสารมาที่ หมวดทะเบียนนักศึกษา

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

248 ม.2 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

คลิก Download แบบฟอร์มการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่

หมวดทะเบียนนักศึกษา กองบริหารศูนย์ลำปาง  โทร.0–5426-8701

ต่อ  5122  หรือ 08–1706-5115

 

 

 

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา  กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426–8701 ต่อ  5171–4 

หรือ 08–9952–6668

        25 พ.ค. – 12 มิ.ย. 58

ติดต่อสมัครพร้อมชำระเงินเข้าพักในหอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

(สมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางไปรษณีย์)

คลิก ดูรายละเอียดหอพักนักศึกษา

 

หมวดหอพักนักศึกษา กองบริหารศูนย์ลำปาง  โทร.0–5426-8701

ต่อ  5181-3  หรือ 08–6428-0042

       26 พ.ค. – 10 มิ.ย. 58

ส่งแบบฟอร์มเดินทางเข้าร่วมปฐมนิเทศ

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – ศูนย์รังสิต

คลิก Download แบบฟอร์มเดินทางเข้าร่วมปฐมนิเทศและรับเพื่อนใหม่ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา  กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426–8701 ต่อ  5171–4 

หรือ 08–9952–6668

       2 มิ.ย. 58

ประกาศรายชื่อการทดสอบสมรรถนะด้านการคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ และทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

คลิก ดูรายละเอียดและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

ฝ่ายวิชาการ มธ.

โทร. 0-2564-4440-79

ต่อ 1755-6

      15 มิ.ย. 58

ตรวจสอบผลการส่งแบบฟอร์ม

- ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่

www.lampang.tu.ac.th

หมวดทะเบียนนักศึกษา กองบริหารศูนย์ลำปาง  โทร.0–5426-8701

 ต่อ 5122  หรือ 08–1706-5115

         29 มิ.ย. – 3 ก.ค.58

 

- บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

(ถ้าไม่บันทึกประวัติส่วนตัวจะไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้)

- พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และติดรูปถ่ายชุดนักศึกษา นำมายื่นในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

- จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หมวดทะเบียนนักศึกษา กองบริหารศูนย์ลำปาง  โทร.0–5426-8701

ต่อ  5122  หรือ 08–1706-5115

ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ ศูนย์รังสิต

โทร.0-2564-4440-79  

ต่อ 16021603-

         29 มิ.ย. – 3 ก.ค.58

 

ตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ปอด
- Download แบบฟอร์ม

- ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรัฐ หรือ เอกชน

- นำผลการตรวจยื่นในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

www.lampang.tu.ac.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์ลำปาง

หมวดทะเบียนนักศึกษา กองบริหารศูนย์ลำปาง  โทร.0–5426-8701

ต่อ  5122  หรือ 08–1706-5115

        10 ก.ค. 58

งานวันแรกพบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์ลำปาง

หมวดกิจกรรมนักศึกษา  กองบริหารศูนย์ลำปาง โทร.0–5426–8701

 ต่อ 5173  หรือ 08–9952–6668

     21 – 23

                     ก.ค. 58

ปฐมนิเทศ และรับเพื่อนใหม่ศูนย์ลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์ลำปาง

ฝ่ายการนักศึกษา  ศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426–8701 ต่อ  5171–4 

หรือ 08–9952–6668

    23 ก.ค. 58

 10.00 น

 เป็นต้นไป

ยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่(ด้วยตนเอง)

*เอกสารที่ต้องใช้ยื่นขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่*

1. ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา ติดรูปถ่ายชุดนักศึกษา

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 2 ชุด

   (กรณีที่ใบแสดงผลการเรียน เป็นชื่อ-นามสกุลเดิม)

4. ใบรับรองแพทย์

5. สำเนาใบแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่แสดงเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) และวันที่จบการศึกษา และระบุว่า จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2  ชุด

ภายหลังการขึ้นทะเบียน นักศึกษาจะได้รับเอกสารต่อไปนี้

-บัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่

-สมุดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย  สาขาเขลางค์นคร

ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลำปาง

ห้อง 3501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม

5 ชั้น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์ลำปาง

หมวดทะเบียนนักศึกษา กองบริหารศูนย์ลำปาง  โทร.0–5426-8701

ต่อ  5122  หรือ 08–1706-5115

              31 ก.ค. – 4 ส.ค. 58

นักศึกษาศูนย์ลำปาง เดินทางไปร่วมงานปฐมนิเทศ

ท่าพระจันทร์ – ศูนย์รังสิต

*มีการสอบ TCTC เพื่อจัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ ในวันที่ 3 ส.ค. 58*

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต

ฝ่ายการนักศึกษา  ศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426–8701 ต่อ  5171–4 

หรือ 08–9952–6668

   1 ส.ค. 58

  เป็นต้นไป

ลงทะเบียนพร้อมรับกุญแจ  เข้าพักหอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ศูนย์ลำปาง

หมวดหอพักนักศึกษา กองบริหารศูนย์ลำปาง  โทร.0–5426-8701

ต่อ  5181-3  หรือ 08–6428-0042

                 7-10 ส.ค. 58

- นำเงินเข้าในบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย

เล่มที่ได้รับในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ทั้งนี้จำนวนเงินที่นำเข้าบัญชีควรเกินจากที่คำนวณไว้ 200 บาท

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด  (มหาชน)

สาขาเขลางค์นคร  โทร.0-5423-0193

หรือ 08-4075-7529

    10 ส.ค.58

เปิดภาคการศึกษา  ภาค 1  ปีการศึกษา  2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หมวดทะเบียนนักศึกษา กองบริหารศูนย์ลำปาง  โทร.0–5426-8701

ต่อ  5122  หรือ 08–1706-5115

     11-12 ส.ค. 58

จดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา และชำระเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

www.reg.tu.ac.th

 

หมวดทะเบียนนักศึกษา กองบริหารศูนย์ลำปาง  โทร.0–5426-8701

ต่อ  5122  หรือ 08–1706-5115

       ส.ค.58

ยื่นขอทุนการศึกษา (ทุน กยศ.)

ฝ่ายการนักศึกษา ศูนย์ลำปาง

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา  กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426–8701 ต่อ  5171–4 

หรือ 08–9952–6668

ประกาศ

ให้ทราบภายหลัง

 ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักใหม่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ศูนย์ลำปาง

หมวดหอพักนักศึกษา กองบริหารศูนย์ลำปาง  โทร.0–5426-8701

ต่อ  5181-3  หรือ 08–6428-0042

 

**หมายเหตุ**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง**