ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  ภาคภาษาไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา  2558

โครงการที่มหาวิทยาลัยดำเนินการคัดเลือกและการคัดเลือกร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558

 

ปีการศึกษา 2558

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สถานที่/เว็บไซต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

8 - 19 พ.ค. 58

ติดต่อจองหอพักนักศึกษา

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน

โทร. 0-2151-0015-16

18 พ.ค. 58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (ผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา) เฉพาะโครงการที่มหาวิทยาลัยดำเนินการคัดเลือก

www.reg.tu.ac.th

ฝ่ายรับเข้าศึกษา ศูนย์รังสิต

โทร 0-2564-4440-79

ต่อ 1634-39

18 - 25 พ.ค. 58

ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่  คลิก Download แบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่

และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายสี ขนาด 1.5" หรือ 2" นิ้ว สวมเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อนุโลมไม่ต้องติดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ

ศูนย์รังสิต
โทร 0-2564-4440-79

 ต่อ 1602-8

ดูรายละเอียดเครื่องแบบนักศึกษา

(ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา)

กองกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา

กองกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา

 โทร.0-2564-2924,

0-2564-4440-79 ต่อ 1284

ซื้อเครื่องแบบนักศึกษา และ เครื่องหมาย

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร 0-2613-3890

(ท่าพระจันทร์)

0-2564-4438 (รังสิต)

ดูประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย มธ.

www.reg.tu.ac.th หัวข้อ “ระเบียบ มธ. ว่าด้วยค่าธรรมเนียม”

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1   และ 2

โทร 0-2564-4440-79

ต่อ 1609 – 1616 และ

ต่อ 1618 – 1625

 

25 พ.ค. 58

ประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา

ค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษา

ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ

ศูนย์รังสิต

 

 

 

 

 

25 พ.ค.-2 มิ.ย. 58

- ส่งแบบฟอร์มทำบัตรนศ.ใหม่ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลทั้งหมด (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งทางไปรษณีย์ EMS  (ประทับตราไปรษณีย์วันสุดท้าย วันที่ 2 มิถุนายน 2558)

ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ

ศูนย์รังสิต

โทร 0-2564-4440-79

 ต่อ1602-8 

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

ท่าพระจันทร์

โทร 0-2613-3717-9

 

ศึกษาที่ มธ.ศูนย์รังสิต

ส่ง ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ

สำนักทะเบียนและประมวลผล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12121

ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์

ส่ง ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

สำนักทะเบียนและประมวลผล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง

เขตพระนคร กทม. 10200

2 มิ.ย. 58

ประกาศรายชื่อการทดสอบสมรรถนะด้านการคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ และทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

คลิก ดูรายละเอียดและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

ฝ่ายวิชาการ มธ.

โทร. 0-2564-4440-79

ต่อ 1755-6

3 - 10 มิ.ย. 58

บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่  ผ่านระบบ Internet  (ถ้าไม่กรอกประวัติส่วนตัวจะไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้)

- พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และติดรูปถ่ายชุดนักศึกษา นำมายื่นในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

- จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

 

 

ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ

ศูนย์รังสิต

โทร 0-2564-4440-79

ต่อ1602-8

ตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ปอด
-
Download แบบฟอร์ม

- ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรัฐ หรือ เอกชน

- นำผลการตรวจ ไปยื่นในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

(ยกเว้น นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์)

ทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (AD03 สำหรับผู้ไม่มีสิทธิข้าราชการหรือประกันสังคม) หรือลงทะเบียนโครงการจ่าย (AD04 สำหรับบุตรข้าราชการสังกัดกรมบัญชีกลาง, สังกัดกรุงเทพมหานครและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท.)

คลิก Download แบบฟอร์ม AD03 หรือ AD04

และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

- นำมายื่นแก่เจ้าหน้าที่หน่วยบัตรทอง ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 9-10 ส.ค. 2558

หน่วยประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า

(หน่วยบัตรทอง) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โทร.0-2926-9416-7

11 มิ.ย. 58

ตรวจสอบผลการส่งแบบฟอร์มทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่

ตรวจสอบผลการส่งแบบฟอร์ม

ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ ศูนย์รังสิต

โทร 0-2564-4440-79

ต่อ1602-8

22 มิ.ย. - 9 ก.ค. 58

ทดสอบสมรรถนะด้านการคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ และทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ฝ่ายวิชาการ มธ.

โทร. 0-2564-4440-79

ต่อ 1755-6

29 มิ.ย. - 8 ส.ค. 58

พิมพ์บัตรคิว เพื่อใช้แสดงตนตามวัน-เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

www.reg.tu.ac.th

ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ ศูนย์รังสิต

โทร 0-2564-4440-79

ต่อ 1602-8

ฝ่ายทะเบียนฯ ท่าพระจันทร์

โทร 0-2613-3717-9

18 ก.ค. 58

งานวันแรกพบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร. 0-2564-4440-79

ต่อ 1269-70

29 - 31 ก.ค. 58

ปฐมนิเทศโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
 - โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท/เขตเมือง/3 จังหวัดภาคใต้
 - โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในด้านกีฬา
 - โครงการนักศึกษาผู้พิการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

กองกิจการนักศึกษา

0-2564-4440-79 ต่อ 1267

จะประกาศให้

ทราบภายหลัง

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

(เฉพาะโครงการจิตอาสาฯ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 กองกิจการนักศึกษา

โทร. 0-2564-4440-79

ต่อ 1492,1496

1 ส.ค. 58

วันเข้าหอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
โทร 0-2151-0015-16

2 ส.ค. 58

 

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จัดโดยฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมงาน หากไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ ต้องยื่นคำร้องผ่านฝ่ายการนักศึกษาคณะที่ตนสังกัด)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กองกิจการนักศึกษา หรือ งานกิจกรรมนักศึกษา

กองกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา         โทร. 0-2564-2922 หรือ 02-564-4440-79

ต่อ 1269-1270 

ดูผลจัดระดับวิชาพื้นฐาน ชั้นปีที่ 1 สำหรับจัดตารางเรียน โดยไปที่ www.reg.tu.ac.th > เข้าสู่ระบบ > ผลการขอโควตา สามารถตรวจสอบผลได้ ตั้งแต่ 9 ส.ค. 58 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1   และ 2    โทร 0-2564-4440-79

ต่อ 1609 – 1616 และ    ต่อ 1618 - 1625

3 ส.ค. 58

งานปฐมนิเทศคณะ              
- พบอาจารย์ที่ปรึกษา

เพื่อวางแผนการเรียน (ตามที่คณะกำหนด)

link สถานที่และเวลาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะ

 

ติดต่อคณะที่เข้าศึกษา

4 - 7 ส.ค. 58

วันกิจกรรม Pre - Thammasat  

นักศึกษาใหม่ :

1)       การเรียนรู้ (ร่วมกับฝ่ายวิชาการ)

2)       จิตอาสา – รักประชาชน

3)       Sustainable Campus

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กองกิจการนักศึกษา

0-2564-4440-79           ต่อ 1265-6

7 ส.ค. 58

งานรับเพื่อนใหม่
(นักศึกษาใหม่เข้าร่วมตามความสมัครใจ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อาคารยิมเนเซียม 4/5/6

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0-2564-4440-79           ต่อ 1269-70

วันเปิดโลกกิจกรรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อาคารยิมเนเซียม 4/5/6

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0-2564-4440-79

 ต่อ 1269-70

 

9 - 10 ส.ค. 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยตนเองตามวัน-เวลาในบัตรคิว ที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาจะได้รับ เอกสารต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการจดทะเบียนเรียน

- บัตรประจำตัวนักศึกษา

- สมุดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

- รหัส ATM 4 หลัก

ศึกษาที่ มธ. ศูนย์รังสิต

- ตามบัตรคิว อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC) มธ.ศูนย์รังสิต

ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์

- ตามบัตรคิว สำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 ตึกเอนกประสงค์ 1

มธ.ท่าพระจันทร์

ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ ศูนย์รังสิต

โทร 0-2564-4440-79     ต่อ 1602-8

ฝ่ายทะเบียนฯ ท่าพระจันทร์

โทร 0-2613-3717-9

งานปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักใหม่
(ใช้เวลารอบละ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

 แจ้งให้ทราบภายหลัง

คณะกรรมการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทร. 083-306-0264

- นำเงินเข้าในบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย เล่มที่ได้รับในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ทั้งนี้จำนวนเงินที่นำเข้าบัญชีควรเกินจากที่คำนวณไว้ 200 บาท

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา มธ.ศูนย์รังสิต

โทร. 0-2564-3377

 

11 - 12 ส.ค. 58

จดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา และชำระเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1   และ 2 โทร 0-2564-4440-79

ต่อ 1609 – 1616 และ           ต่อ 1618 - 1625

ฝ่ายทะเบียนฯ ท่าพระจันทร์

โทร 0-2613-3717-9

17 ส.ค. 58

เปิดภาคการศึกษา ภาค 1

ปีการศึกษา 2558

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

24 - 26 ส.ค. 58

ยื่นขอทุนการศึกษา (ทุน กยศ.)

กองกิจการนักศึกษา

 

กองกิจการนักศึกษา 
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา                     โทร 0-2564-2921 

0-2564-4440 -79          ต่อ 1266 (คุณวีรศักดิ์)

 

ที่มา : สำนักทะเบียนและประมวลผล

 

 

 

หมายเหตุ :

1.       โครงการที่มหาวิทยาลัยดำเนินการคัดเลือก มีดังนี้

โครงการับตรง  โครงการนักศึกษาเรียนดีชนบท  โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง

โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง  โครงการมหาดไทย  โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท  โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

โครงการ สอวน.  โครงการ สสวท.  โครงการนักศึกษาผู้พิการ  โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา

โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย  โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2.       โครงการคัดเลือกร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) มีดังนี้

-          คณะแพทยศาสตร์

-          คณะทันตแพทย์