ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี Admissions

                                       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2558

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สถานที่/เว็บไซต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

5 มิ.ย. 58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษา (Admissions)

www.cuas.or.th

 

สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

โทร 0-2354-5150-52

โทรสาร 0-2354-5155-56

5-12 มิ.ย. 58

ตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ปอด

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

2. ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน

3. นำผลการตรวจ ไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ์

www.lampang.tu.ac.th

 

หมวดทะเบียนนักศึกษา กองบริหาร

ศูนย์ลำปาง โทร 0-5426-8701-8 ต่อ 5122 หรือ 08-1706-5115

การทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ 
- Download แบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายสี ขนาด 1.5" หรือ 2" นิ้ว สวมเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อนุโลมไม่ต้องติดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

หมวดทะเบียนนักศึกษา กองบริหาร

ศูนย์ลำปาง โทร 0-5426-8701-8 ต่อ 5122 หรือ 08-1706-5115

 

- ส่งแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลทั้งหมด (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง นำไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 15 มิถุนายน  2558 ห้อง 3212 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

 

 

ดูรายละเอียดเครื่องแบบนักศึกษา

(ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา)

กองกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา  กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426–8701 ต่อ  5171–4 

หรือ 08–9952–6668

 

ซื้อเครื่องแบบนักศึกษา และ เครื่องหมาย

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์หนังสือ มธ.ศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426-8701 ต่อ  5421 

โทรสาร.0–5426-8701 ต่อ  5420 

ดูประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย มธ.

www.reg.tu.ac.th หัวข้อ “ระเบียบ มธ. ว่าด้วยค่าธรรมเนียม”

หมวดทะเบียนนักศึกษา กองบริหาร

ศูนย์ลำปาง โทร 0-5426-8701-8 ต่อ 5122 หรือ 08-1706-5115

12 มิ.ย. 58

ประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา

ค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษา

หมวดทะเบียนนักศึกษา กองบริหาร

ศูนย์ลำปาง โทร 0-5426-8701-8 ต่อ 5122 หรือ 08-1706-5115

15 มิ.ย. 58

สอบสัมภาษณ์นักศึกษา

คณะนิติศาสตร์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

วิทยาลัยสหวิทยาการ

(แต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาสถาบันเดิม)

 

ห้อง 3210 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

ห้อง 3413 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

ห้อง 2206 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น

ห้อง 3308 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

 

 

โทร 0-5426-8701-8 ต่อ 5387

โทร 0-5426-8701-8 ต่อ 5314

โทร 0-5426-8701-8 ต่อ 5403

โทร 0-5426-8701-8 ต่อ 5339

 

- ส่งแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลทั้งหมด (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

นำมายื่นแก่เจ้าหน้าที่

ห้อง 3212 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

หมวดทะเบียนนักศึกษา กองบริหาร

ศูนย์ลำปาง โทร 0-5426-8701-8 ต่อ 5122 หรือ 08-1706-5115

15-19 มิ.ย. 58

ส่งแบบฟอร์มเดินทางเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่าพระจันทร์ – ศูนย์รังสิต

ห้อง 4116 อาคารอเนกประสงค์

Downloadแบบฟอร์มเดินทางทางเข้าร่วมปฐมนิเทศ ท่าพระจันทร์  ศูนย์รังสิต

 

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา  กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426–8701 ต่อ  5171–4 

หรือ 08–9952–6668

17-25 มิ.ย. 58

บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

(ถ้าไม่กรอกประวัติส่วนตัวจะไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้)

- พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และติดรูปถ่ายชุดนักศึกษา

นำมายื่นในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 58 เวลา 10.00 เป็นต้นไป

ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ ศูนย์รังสิต

โทร 0-2564-4440-59 ต่อ 1602/1603

29 มิ.ย. 58

เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อการทดสอบสมรรถนะด้าน

การคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ

และทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

คลิก ดูรายละเอียดและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

ฝ่ายวิชาการ มธ.

โทร. 0-2564-4440-79

ต่อ 1756-7

 

29 มิ.ย. –

10 ก.ค. 58

ติดต่อสมัครเข้าหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

www.lampang.tu.ac.th

หมวดหอพักนักศึกษา กองบริหารศูนย์ลำปาง  โทร.0–5426-8701 ต่อ  5181-3  หรือ 08–6428-0042

1 ก.ค. 58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

www.cuas.or.th

 

สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

โทร 0-2354-5150-52

โทรสาร 0-2354-5155-56

10 ก.ค. 58

งานวันแรกพบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

(แต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาสถาบันเดิม)

หมวดกิจกรรมนักศึกษา กองบริหารศูนย์ลำปาง โทร 0-5426-8701-8 ต่อ 5173 หรือ 08-9952-6668

21 ก.ค. 58

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มธ.ศูนย์ลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

(แต่งกายชุดนักศึกษา มธ.)

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา  กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426–8701 ต่อ  5171–4 

หรือ 08–9952–6668

21-23 ก.ค. 58

รับเพื่อนใหม่ศูนย์ลำปาง

วันที่ 21 ก.ค. 58 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

วันที่ 23 ก.ค. 58 ถึงเวลา 09.00 น.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

(แต่งกายชุดสุภาพ)

หมวดกิจกรรมนักศึกษา กองบริหารศูนย์ลำปาง โทร 0-5426-8701-8 ต่อ 5173 หรือ 08-9952-6668

23 .. 58

10.00 น.

เป็นต้นไป

ยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยตนเอง

 

ห้อง 3501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

(แต่งกายชุดสุภาพ)

หมวดทะเบียนนักศึกษา กองบริหาร

ศูนย์ลำปาง โทร 0-5426-8701-8 ต่อ 5122 หรือ 08-1706-5115

31 ก.ค. –

7 ส.ค. 58

- นักศึกษาศูนย์ลำปาง เดินทางไปร่วมงานปฐมนิเทศ   ท่าพระจันทร์ – ศูนย์รังสิต

-มีการทดสอบสมรรถนะด้านการคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ และทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (เพื่อจัดระดับวิชาพื้นฐานและตารางเรียน) ณ มธ.ศูนย์รังสิต

ในวันจันทร์ที่ 3 ส.ค. 58*

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

และศูนย์รังสิต

ฝ่ายการนักศึกษา  ศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426–8701

ต่อ  5171–4 

หรือ 08–9952–6668

แจ้งภายหลัง

ดูผลจัดระดับวิชาพื้นฐาน และตารางเรียน

www.lampang.tu.ac.th

 

หมวดทะเบียนนักศึกษา กองบริหาร

ศูนย์ลำปาง โทร 0-5426-8701-8 ต่อ 5122 หรือ 08-1706-5115

1 ส.ค. 58

เป็นต้นไป

ลงทะเบียนพร้อมรับกุญแจ  เข้าพักหอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง

หมวดหอพักนักศึกษา กองบริหารศูนย์ลำปาง  โทร.0–5426-8701 ต่อ  5181-3  หรือ 08–6428-0042

3 ส.ค. 58

ทดสอบสมรรถนะด้านการคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ และทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (เพื่อจัดระดับวิชาพื้นฐานและตารางเรียน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง

ฝ่ายการนักศึกษา  ศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426–8701

ต่อ  5171–4 

หรือ 08–9952–6668

10 ส.ค.58

เปิดภาคการศึกษา  ภาค  1  ปีการศึกษา  2558

- รับบัตรประจำตัวนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง

หมวดทะเบียนนักศึกษา กองบริหาร

ศูนย์ลำปาง โทร 0-5426-8701-8 ต่อ 5122 หรือ 08-1706-5115

10-11 ส.ค.58

- นำเงินเข้าในบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย

เล่มที่ได้รับในวันเปิดภาคการศึกษา เพื่อเตรียมชำระค่าจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา ทั้งนี้จำนวนเงินที่นำเข้าบัญชีควรเกินจากค่าจดทะเบียน 200 บาท

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด  (มหาชน)

สาขาเขลางค์นคร  โทร.0-5423-0193

หรือ 08-4075-7529

11-12 ส.ค. 58

จดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา และชำระเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

www.reg.tu.ac.th

 

หมวดทะเบียนนักศึกษา กองบริหาร

ศูนย์ลำปาง โทร 0-5426-8701-8 ต่อ 5122 หรือ 08-1706-5115

ส.ค.58

(ทุน กยศ) ยื่นขอทุนการศึกษา

ฝ่ายการนักศึกษา ศูนย์ลำปาง

 

 

 

 

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา  กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426–8701 ต่อ  5171–4 

หรือ 08–9952–6668

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2558  **หมายเหตุ**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

    *หมายเหตุ** คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์ลำปาง ใช้ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และท่าพระจันทร์

    - คลิกดู ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และท่าพระจันทร์