ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (Admissions)

                                                                                            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2558

                                                                            

ปีการศึกษา 2558

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สถานที่/เว็บไซต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

2 - 16

มิ.ย. 58

ติดต่อจองหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน

โทร 0-2151-0015-16

5 มิ.ย. 58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions)

www.cuas.or.th

สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

โทร 0-2354-5150-52

โทรสาร 0-2354-5155-56

 

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์

 

ฝ่ายรับเข้าศึกษา ศูนย์รังสิต
โทร 0-2564-4440-79

ต่อ 1634-39

ตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ปอด (ศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต) ตรวจที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Download รายละเอียดการตรวจ

ร่างกาย นักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต

 

ตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ปอด

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

- ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน

- นำผลการตรวจไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ์

Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย

- เฉพาะคณะนิติศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์

คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

- วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปางและท่าพระจันทร์

5 - 12

มิ.ย. 58

ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่  คลิก Download แบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่

และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายสี ขนาด 1.5" หรือ 2" นิ้ว สวมเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อนุโลมไม่ต้องติดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ ศูนย์รังสิต
โทร 0-2564-4440-79 ต่อ 1602-8

ฝ่ายทะเบียนฯ ท่าพระจันทร์

โทร. 02-613-3717-9

 

ส่งแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลทั้งหมด (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง นำไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 15-16 มิถุนายน  2558 ที่ห้องโถง ชั้นล่าง อาคารปิยชาติ

 

 

ดูรายละเอียดเครื่องแบบนักศึกษา

(ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา)

กองกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา

โทร.0-2564-2924,

0-2564-4440-59 ต่อ 1284

 

ซื้อเครื่องแบบนักศึกษา และ เครื่องหมาย  

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร 02-613-3890 (ท่าพระจันทร์)

 โทร 02-564-4438 (รังสิต)

ดูประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย มธ.

www.reg.tu.ac.th หัวข้อ “ระเบียบ มธ.

ว่าด้วยค่าธรรมเนียม”

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1

 และ2 โทร 02-564-4440-79

ต่อ 1609 -1616 และ ต่อ 1618 – 1625

12 มิ.ย. 58

 

 

 

 

 

 

ประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา

ค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษา

ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ ศูนย์รังสิต
โทร 0-2564-4440-79 ต่อ 1602-8

พิมพ์บัตรคิวตรวจร่างกาย/แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ AD01/ใบเอกซเรย์ปอด AD02/บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

(บัตรทอง) AD03/AD04

Download  บัตรคิวตรวจร่างกาย/แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ AD01/

ใบเอกซเรย์ปอด AD02/บัตรประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า (บัตรทอง)  AD03/AD04

หน่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(หน่วยบัตรทอง) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โทร 02-9269416-7

15 มิ.ย.58

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่คณะ (แต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาสถาบันเดิม)

 

ฝ่ายรับเข้าศึกษา ศูนย์รังสิต
โทร 0-2564-4440-79

ต่อ 1632-39

15-16

มิ.ย.58

 

- ตรวจร่างกายตามบัตรคิว (AD01,AD02)

- ส่งแบบคำร้องขอลงทะเบียนผู้มีสิทธิใน

โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)

AD03,AD04 เฉพาะ นักศึกษาศูนย์รังสิตและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

นำแบบฟอร์ม AD03,AD04 มายื่นแก่เจ้า

หน้าที่หน่วยบัตรทองในวันตรวจร่างกาย อาคารปิยชาติ โถงชั้น 1 และ 2

หน่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(หน่วยบัตรทอง) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โทร 02-9269416-7

- ส่งแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลทั้งหมด (ถ้ามี)

พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

นำมายื่นแก่เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนฯ

อาคารปิยชาติ ชั้นล่าง

 

ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ ศูนย์รังสิต
โทร 0-2564-4440-79 ต่อ 1602-8

17-25

มิ.ย. 58

บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ถ้าไม่กรอกประวัติส่วนตัวจะไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้)

- พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และติดรูปถ่ายชุดนักศึกษา นำมายื่นในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

- จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนเป็น นศ. ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ ศูนย์รังสิต
โทร 0-2564-4440-79 ต่อ 1602-8

26 มิ.ย. 58

ตรวจสอบผลการส่งแบบฟอร์มทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่

ตรวจสอบผลการส่งแบบฟอร์ม

ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ ศูนย์รังสิต

โทร 0-2564-4440-79 ต่อ 1602-8

29 มิ.ย. 58

เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อการทดสอบสมรรถนะด้าน  การคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ และทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

คลิก ดูรายละเอียดและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

ฝ่ายวิชาการ มธ.

โทร. 0-2564-4440-79

ต่อ 1756-7

พิมพ์บัตรคิว เพื่อใช้แสดงตนในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

คลิกพิมพ์บัตรคิว

ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ ศูนย์รังสิต

โทร 0-2564-4440 ต่อ 1602-8

ฝ่ายทะเบียนฯ ท่าพระจันทร์

โทร. 02-613-3717-9

1 ก.ค. 58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา  ในแต่ละสถาบันอุดมศึกษา การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  (Admissions)

www.cuas.or.th

สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

โทร 0-2354-5150-52

โทรสาร 0-2354-5155-56

1 – 9

ก.ค. 58

ทดสอบสมรรถนะด้านการคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ และทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ฝ่ายวิชาการ มธ.

โทร. 0-2564-4440-79

ต่อ 1756-7

18 ก.ค. 58

งานวันแรกพบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์          

องค์การนักศึกษา มธ.

โทร 0-2564-4440-79

ต่อ 1269-70

1 ส.ค. 58

วันเข้าหอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
โทร 0-2151-0015-16

2 ส.ค. 58

       

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  จัดโดยฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมงาน หากไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ ต้องยื่นคำร้องผ่านฝ่ายการนักศึกษาคณะที่ตนสังกัด)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กองกิจการนักศึกษา หรือ งานกิจกรรมนักศึกษา

กองกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา โทร. 0-2564-2922 หรือ

02-564-4440-79 ต่อ 1269-1270 

ดูผลจัดระดับวิชาพื้นฐาน ชั้นปีที่ 1 สำหรับจัดตารางเรียน โดยไปที่ www.reg.tu.ac.th > เข้าสู่ระบบ > ผลการขอโควตา สามารถตรวจสอบผลได้ ตั้งแต่ 9 ส.ค. 58 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1 และ2

โทร 02-564-4440-79 ต่อ 1609 -1616 และ ต่อ 1618 – 1625

3 ส.ค. 58

 

 

งานปฐมนิเทศคณะ               
- พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการเรียน
(ตามที่คณะกำหนด)

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะ

 

 

ติดต่อคณะที่เข้าศึกษา

4-7 ส.ค. 58

กิจกรรม Pre - Thammasat  นักศึกษใหม่

1)       การเรียนรู้ (ร่วมกับฝ่ายวิชาการ)

2)       จิตอาสา – รักประชาชน

3)       Sustainable Campus

4)       Sport day

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กองกิจการนักศึกษา

0-2564-4440-79 ต่อ 1265-6

7 ส.ค. 58

 

งานรับเพื่อนใหม่
(นักศึกษาใหม่เข้าร่วมตามความสมัครใจ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0-2564-4440-79 ต่อ 1269-70

วันเปิดโลกกิจกรรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0-2564-4440-79 ต่อ 1269-70

9 - 10 ส.ค. 58

 

 

 

 

 

 

 

ยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยตนเองตามวัน-เวลาในบัตรคิว ที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาจะได้รับ เอกสารต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการจดทะเบียนเรียน

- บัตรประจำตัวนักศึกษา

- สมุดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

- รหัส ATM 4 หลัก

ศึกษาที่ มธ. ศูนย์รังสิต

- ตามบัตรคิว อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC) มธ.ศูนย์รังสิต

ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์

- ตามบัตรคิว สำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 ตึกเอนกประสงค์ 1

มธ.ท่าพระจันทร์

ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ ศูนย์รังสิต

โทร 0-2564-4440-79     ต่อ 1602-8

ฝ่ายทะเบียนฯ ท่าพระจันทร์

โทร 0-2613-3717-9

งานปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักใหม่
(ใช้เวลารอบละ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

 แจ้งให้ทราบภายหลัง

คณะกรรมการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทร. 083-306-0264

- นำเงินเข้าในบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย เล่มที่ได้รับในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ทั้งนี้จำนวนเงินที่นำเข้าบัญชีควรเกินจากที่คำนวณไว้ 200 บาท

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา มธ.ศูนย์รังสิต

โทร. 0-2564-3377

 

11-12

ส.ค. 58

จดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา และชำระเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

 

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1 และ 2

โทร 02-564-4440-79 ต่อ 1609 -1616 และ

ต่อ 1618 - 1625

ฝ่ายทะเบียนฯ ท่าพระจันทร์

โทร. 02-613-3717-9   

17 ส.ค. 58

เปิดภาคการศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

24-26

ส.ค. 58

ยื่นขอทุนการศึกษา (ทุน กยศ.)

กองกิจการนักศึกษา

 

กองกิจการนักศึกษา 
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

0-2564-2921  0-2564-4440 -79

ต่อ 1266 (คุณวีรศักดิ์)

ที่มา : สำนักทะเบียนและประมวลผล

ข้อมูล ณ วันที่  17 กรกฎาคม 2558