ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา  2560

โครงการที่มหาวิทยาลัยดำเนินการคัดเลือกและการคัดเลือกร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

ปีการศึกษา 2560

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สถานที่/เว็บไซต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

19 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

(ผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา) เฉพาะโครงการที่เข้าร่วมการยืนยันสิทธิในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์

www.reg.tu.ac.th

ฝ่ายรับเข้าศึกษา

โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ 1633-38

ดูประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย มธ.

www.reg.tu.ac.th

หัวข้อ “ระเบียบ มธ. ว่าด้วยค่าธรรมเนียม”

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1   และ 2  โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ 1609 - 1616 และ

ต่อ 1619 - 1625

 

Download แบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่/ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่

(แบบฟอร์มเปิดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

พร้อมติดรูปถ่ายสี ขนาด 1.5 นิ้ว สวมเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(สำหรับผู้ที่ไม่สามารถซื้อเครื่องหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ อนุโลมไม่ต้องติดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตัวอย่างรูปนักศึกษาสำหรับติดแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษา

Øฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ

โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ 1602-8

Øฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

ท่าพระจันทร์

โทร 0-2613-3716-9

ซื้อเครื่องแบบนักศึกษา และ เครื่องหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร. 0-2613-3890

(ท่าพระจันทร์)

โทร. 0-2564-4438 (รังสิต)

29 พ.ค. 60

ประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา

ค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษา

Øฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ

โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ1602-8

Øฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

ท่าพระจันทร์

โทร. 0-2613-3717-9

  29 พ.ค. –

2 มิ.ย.

 60

- ส่งแบบฟอร์มทำบัตรนศ.ใหม่ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลทั้งหมด (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งทางไปรษณีย์ EMS  (ประทับตราไปรษณีย์วันสุดท้าย วันที่  2  มิถุนายน  2560)

Øฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ 

โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ1602-8 

Øฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

ท่าพระจันทร์

โทร. 0-2613-3716-9

ศึกษาที่ มธ.ศูนย์รังสิต

ส่ง ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12121

ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์

ส่ง ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง

เขตพระนคร กทม. 10200

1 - 20

มิ.ย. 60

ติดต่อจองหอพักนักศึกษา

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

สำนักงานบริหารทรัพย์สิน

และกีฬา

โทร. 0-2151-0015-16

5 - 9

 มิ.ย. 60

1. บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่/พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ลงชื่อ/วันที่ พร้อมติดรูปถ่ายสวมชุดนักศึกษา

กรอกประวัตินักศึกษาใหม่

ตัวอย่างการกรอกประวัตินักศึกษาใหม่

 

Øฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ

โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ1602-8

Øฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

ท่าพระจันทร์

โทร. 0-2613-3716-9

2. Scan หลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทุกฉบับใน File เดียวกัน        ด้วย Scanner (ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ)   บันทึกเป็น PDF File โดยตั้ง ชื่อ File

เป็น “เลขทะเบียนนักศึกษา” ของนักศึกษา

ตัวอย่างเช่น  6012345678  ส่งไปที่

new-student@reg.tu.ac.th โดยตั้งชื่อเรื่อง (Subject) เป็น “เลขทะเบียนนักศึกษา” ตัวอย่างเช่น 6012345678

ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้

  2.1 ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามข้อ1

  2.2 บัตรประจำตัวประชาชน (นักศึกษาต่างชาติใช้ Passport)

  2.3 หลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้า/ยศ หรือ ชื่อ-สกุล กรณีที่ข้อมูลในหลักฐานสำเร็จการศึกษาไม่ตรงกับบัตรประชาชน

  2.4 หลักฐานสำเร็จการศึกษาหรือ ประกาศนียบัตรที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา

  2.5 ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือสถาบันการศึกษานานาชาติ ต้องได้รับการเทียบวุฒิการศึกษา เทียบเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรณี ส่งหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ครบถ้วน ถือว่า “ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา”

(โปรดเก็บต้นฉบับหลังการ Scan ไว้ด้วย)

ตัวอย่างเอกสารการขึ้นทะเบียน

นักศึกษาใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link การเทียบวุฒิการศึกษา

15 มิ.ย. 60

ตรวจสอบผลการส่งแบบฟอร์มทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่

ตรวจสอบผลการส่งแบบฟอร์มทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่

ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ1602-8

1 ก.ค. 60

ประกาศรายชื่อการทดสอบสมรรถนะด้านการคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ และทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

 

 

คลิก ดูรายละเอียดและบัตรประจำตัวสอบ

ตั้งแต่  1  ก.ค. 60 เป็นต้นไป

 

Øศูนย์ทดสอบทักษะ

ด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร. Tel : 0-2613-2199,

0-2224-9730, 0-2226-4511

Øฝ่ายประมวลข้อมูล

โทร 0-2564-4441-79

ต่อ1629

1 - 7

ก.ค. 60

พิมพ์แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา

ส่งให้สถาบันเดิมรับรองการสำเร็จการศึกษาและสถาบันเดิมส่งผลการตรวจสอบไปที่

“ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา”

แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา

ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ1602-8

เดือน

กรกฎาคม

2560

ทดสอบสมรรถนะด้านการคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ และทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ศูนย์ทดสอบทักษะ

ด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร. Tel : 0-2613-2199,

0-2224-9730, 0-2226-4511

16 ก.ค. 60

งานวันแรกพบ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

องค์การนักศึกษา มธ.

โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ 1269-70

26 ก.ค. 60

เป็นต้นไป

สามารถพิมพ์บัตรคิวและดาวน์โหลด รายละเอียดตรวจร่างกาย

พิมพ์บัตรคิว ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

เพื่อใช้แสดงตนตามวัน-เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

พิมพ์บัตรคิว ตรวจร่างกาย/แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ปอด

(ยกเว้น นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์

ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์)

 

Download  บัตรคิวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และบัตรคิวตรวจร่างกาย

 

 

Øฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ

โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ 1602-8

Øฝ่ายทะเบียนฯ ท่าพระจันทร์

โทร. 0-2613-3716-9

 

ดูรายละเอียดการตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ปอด โดยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Download รายละเอียดการตรวจ

ร่างกาย นักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต

รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โทร. 02-9269416-7

และ 081-599-9904

30 ก.ค. 60

ทดสอบสมรรถนะด้านการคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ และทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศึกษาผู้พิการเท่านั้น  

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

ศูนย์ทดสอบทักษะ

ด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร. Tel : 0-2613-2199,

0-2224-9730, 0-2226-4511

 31 ก.ค. 60

ปฐมนิเทศโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
 - โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก

 - โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 - โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในด้านกีฬา
 - โครงการนักศึกษาผู้พิการ

 - โครงการจิตอาสา

อาคารบรรยายรวม 1มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

กองกิจการนักศึกษา

0-2564-4440-79 ต่อ 1267

1 - 28

ส.ค. 60

วันเข้าหอพักนักศึกษา

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

สำนักงานบริหารทรัพย์สิน

และกีฬา โทร. 0-2151-0015-16

1 - 2

ส.ค. 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ตรวจร่างกายตามบัตรคิว

- พร้อมยื่นแบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ปอด

 (ยกเว้น นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์

ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์)

 - ตามบัตรคิว  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (อาคารปิยชาติ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โทร. 02-9269416-7

และ 081-599-9904

 

แสดงตนขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยตนเอง

ตามวัน-เวลาในบัตรคิว ที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาจะได้รับเอกสารต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการ จดทะเบียนเรียน

- บัตรประจำตัวนักศึกษา

- สมุดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

- รหัส ATM 4 หลัก

- ตามบัตรคิว   อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (อาคารปิยชาติ 2)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

Ø ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ

โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ 1602-8

Ø ฝ่ายทะเบียนฯ ท่าพระจันทร์

โทร. 02-613-3717-9

นำเงินเข้าในบัญชีออมทรัพย์ธนาคาร

กรุงไทยเล่มที่ได้รับในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ทั้งนี้จำนวนเงินที่นำเข้าบัญชีควรเกินจากที่คำนวณไว้ 200 บาท

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ทุกสาขา

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) Ø สาขา มธ.ศูนย์รังสิต

โทร. 02-564-3377

Ø สาขา มธ. ท่าพระจันทร์

โทร. 02-222-5207

1 - 2

ส.ค. 60

 

 

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จัดโดยฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
การแบ่งกลุ่มกิจกรรมปฐมนิเทศและตารางกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

- เปิดโลกกิจกรรม

- กิจกรรมการเรียนรู้

- กิจกรรมรับเพื่อนใหม่

กองกิจการนักศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา        

โทร. 0-2564-2922 หรือ

02-564-4441-79

ต่อ 1269-1270 

3  ส.ค. 60

- กิจกรรมจิตอาสา

- กิจกรรมมหาวิทยาลัยยั่งยืน

- กิจกรรมแสงเสียงประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กองกิจการนักศึกษา

0-2564-4441-79        

ต่อ 1265-6

5 - 6

ส.ค. 60

 

 

ยื่นขอทุนการศึกษา (ทุน กยศ.)

งานบริการและให้คำปรึกษา

อาคารศูนย์การเรียนรู้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา                 

โทร. 0-2564-2921 

ต่อ 1266 (คุณวีรศักดิ์)

 7 ส.ค. 60

คลิก ดูผลจัดระดับวิชาพื้นฐาน ชั้นปีที่ 1 สำหรับจัดตารางเรียน

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1   และ 2 โทร 0-2564-4441-79

ต่อ 1609 - 1616 และ    

ต่อ 1619 - 1625

7 ส.ค. 60

งานปฐมนิเทศหอพัก

(สำหรับนักศึกษาใหม่)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สำนักงานบริหารทรัพย์สิน

และกีฬา

โทร. 0-2151-0015-16

4 - 5

ส.ค. 60

งานปฐมนิเทศคณะ              
- พบอาจารย์ที่ปรึกษา

เพื่อวางแผนการเรียน (ตามที่คณะกำหนด)

ติดต่อคณะที่เข้าศึกษา

ติดต่อคณะที่เข้าศึกษา

 8 - 9

ส.ค. 60

จดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา และชำระเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

Ø ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1   และ 2 โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ 1609 - 1616 และ      

ต่อ 1619 - 1625

Ø ฝ่ายทะเบียนฯ ท่าพระจันทร์

โทร. 0-2613-3717-9

15 ส.ค. 60

เปิดภาคการศึกษา ภาค 1

ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่  3 สิงหาคม 2560

 

 

หมายเหตุ :

1.       โครงการที่มหาวิทยาลัยดำเนินการคัดเลือก มีดังนี้

โครงการรับตรง  โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก  โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง  

โครงการมหาดไทย  โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท  โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน โครงการ สอวน.  โครงการ สสวท.  

โครงการนักศึกษาผู้พิการ  โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา

โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย 

2.       โครงการคัดเลือกร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) มีดังนี้

-          คณะแพทยศาสตร์

-          คณะทันตแพทยศาสตร์

-          คณะเภสัชศาสตร์