ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา  2560

โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2560

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สถานที่/เว็บไซต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

19 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

(ผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา)

www.reg.tu.ac.th

www.lampang.tu.th

 

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426-8701 ต่อ 5122  

หรือ โทร.08–1706-5115

ดูประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย มธ.

www.reg.tu.ac.th

หัวข้อ “ระเบียบ มธ. ว่าด้วยค่าธรรมเนียม”

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426-8701 ต่อ 5122

หรือ โทร.08–1706-5115

Download แบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่/ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่

(แบบฟอร์มเปิดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

พร้อมติดรูปถ่ายสี ขนาด 1.5 นิ้ว สวมเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(สำหรับผู้ที่ไม่สามารถซื้อเครื่องหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ อนุโลมไม่ต้องติดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตัวอย่างรูปนักศึกษาสำหรับติดแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษา

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426-8701 ต่อ 5122

หรือ โทร.08–1706-5115

ซื้อเครื่องแบบนักศึกษา และ เครื่องหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ลำปาง

ศูนย์หนังสือ มธ.ศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426-8701 ต่อ 5421

โทรสาร.0–5426-8701 ต่อ 5420

29 พ.ค. 60

ประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา

ค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษา

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426-8701 ต่อ 5122

หรือ โทร.08–1706-5115

29 พ.ค. –

2 มิ.ย. 60

- ส่งแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลทั้งหมด (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งทางไปรษณีย์ EMS  (ประทับตราไปรษณีย์วันสุดท้าย วันที่  2  มิถุนายน  2560)

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426-8701 ต่อ 5122

หรือ โทร.08–1706-5115

ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง

ส่งเอกสารถึง หมวดทะเบียนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

248 หมู่ 2 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

- ส่งแบบฟอร์มเดินทางเข้าร่วมปฐมนิเทศ

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่าพระจันทร์ - ศูนย์รังสิต ส่ง EMS มาที่

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

248 หมู่ 2 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร

จ.ลำปาง 52190 (เฉพาะนักศึกษาศูนย์ลำปาง เป็นไปด้วยความสมัครใจ)

Download แบบฟอร์ม เดินทางเข้าร่วมปฐมนิเทศและรับเพื่อนใหม่

ท่าพระจันทร์ - ศูนย์รังสิต www.lampang.tu.ac.th

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร 0-5426-8701-8 ต่อ 5171-2 หรือ โทร.08-9952-6668

มิ.ย. 60

ติดต่อจองหอพักนักศึกษา

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ลำปาง

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

โทร.0-5426-8701 ต่อ 5181-2

หรือ โทร.06-3203-8133

5 - 9

 มิ.ย. 60

1. บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่/พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ลงชื่อ/วันที่ พร้อมติดรูปถ่ายสวมชุดนักศึกษา

กรอกประวัตินักศึกษาใหม่

ตัวอย่างการกรอกประวัตินักศึกษาใหม่

 

ฝ่ายทะเบียนประวัติและ

หนังสือสำคัญ

โทร. 0-2564-4441-79 ต่อ1602-8

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

ท่าพระจันทร์

โทร. 0-2613-3716-9

2. Scan หลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทุกฉบับใน File เดียวกัน        ด้วย Scanner (ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ)   บันทึกเป็น PDF File โดยตั้ง ชื่อ File

เป็น “เลขทะเบียนนักศึกษา” ของนักศึกษา

ตัวอย่างเช่น  6012345678  ส่งไปที่

new-student@reg.tu.ac.th โดยตั้งชื่อเรื่อง (Subject) เป็น “เลขทะเบียนนักศึกษา” ตัวอย่างเช่น 6012345678

ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้

  2.1 ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามข้อ1

  2.2 บัตรประจำตัวประชาชน (นักศึกษาต่างชาติใช้ Passport)

  2.3 หลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้า/ยศ หรือ ชื่อ-สกุล กรณีที่ข้อมูลในหลักฐานสำเร็จการศึกษาไม่ตรงกับบัตรประชาชน

  2.4 หลักฐานสำเร็จการศึกษาหรือ ประกาศนียบัตรที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา

  2.5 ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือสถาบันการศึกษานานาชาติ ต้องได้รับการเทียบวุฒิการศึกษา เทียบเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรณี ส่งหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ครบถ้วน ถือว่า “ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา”

(โปรดเก็บต้นฉบับหลังการ Scan ไว้ด้วย)

ตัวอย่างเอกสารการขึ้นทะเบียน

นักศึกษาใหม่

 

 

15 มิ.ย. 60

ตรวจสอบผลการส่งแบบฟอร์มทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่

www.lampang.tu.th

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426-8701 ต่อ 5122

หรือ โทร.08–1706-5115

มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อการทดสอบสมรรถนะด้านการคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ และทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

คลิก ดูรายละเอียดและบัตรประจำตัวสอบ

ตั้งแต่    มิ.ย. 60 เป็นต้นไป

ศูนย์ทดสอบทักษะ

ด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร. Tel : 0-2613-2199,

0-2224-9730, 0-2226-4511

1 - 7

ก.ค. 60

พิมพ์แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา

ส่งให้สถาบันเดิมรับรองการสำเร็จการศึกษาและสถาบันเดิมส่งผลการตรวจสอบไปที่

“ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา”

แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา

ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ1602-8

15 ก.ค. 60

งานวันแรกพบ

(แต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาสถาบันเดิม)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หมวดกิจกรรมนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426–8701 ต่อ  5173 หรือ โทร.08–9952–6668

26 ก.ค. 60

เป็นต้นไป

 

พิมพ์บัตรคิว ตรวจร่างกาย/แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ AD01/ใบเอกซเรย์ปอด AD02

Download  บัตรคิวและรายละเอียดการตรวจร่างกาย

 

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426-8701 ต่อ 5122 หรือ โทร.08–1706-5115

ดูรายละเอียดการตรวจร่างกายและ

เอ็กซเรย์ปอด โดยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Download รายละเอียดการตรวจ

ร่างกาย นักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต

รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โทร. 02-9269416-7

และ 081-599-9904

26 – 28

ก.ค. 60

 

 

รับเพื่อนใหม่ศูนย์ลำปาง

 

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หมวดกิจกรรมนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426–8701 ต่อ  5173 หรือ โทร.08–9952–6668

28 ก.ค. 60 ช่วงเช้า

 

รับเอกสารดังต่อไปนี้

-บัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่

-สมุดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย  สาขาเขลางค์นคร

-รหัส ATM 4 หลัก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426-8701 ต่อ 5122 หรือ โทร.08–1706-5115

28 ก.ค. 60

(ช่วงบ่าย)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ศูนย์ลำปาง (คณะ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร 0-5426-8701-8 ต่อ 5171-2 หรือโทร.08-9952-6668

29 ก.ค. 60

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ศูนย์ลำปาง

(มหาวิทยาลัย)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร 0-5426-8701-8 ต่อ 5171-2 หรือโทร.08-9952-6668

29 ก.ค. –

5 ส.ค. 60

นักศึกษาศูนย์ลำปาง เดินทางไปร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ณ มธ.ท่าพระจันทร์ – ศูนย์รังสิต

(เป็นไปด้วยความสมัครใจ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

*Downloadกำหนดการเดินทางได้ที่

www.lampang.tu.th

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร 0-5426-8701-8 ต่อ 5171-2 หรือโทร.08-9952-6668

30 – 31

ก.ค. 60

 

ทดสอบสมรรถนะด้านการคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ และทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ศูนย์ทดสอบทักษะ

ด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร. Tel : 0-2613-2199,

0-2224-9730, 0-2226-4511

ส.ค. 60

วันเข้าหอพักนักศึกษา

 

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

โทร.0-5426-8701 ต่อ 5181-2 หรือ

โทร.06-3203-813

1 - 2

ส.ค. 60

 

- ตรวจร่างกายตามบัตรคิว

- พร้อมยื่นแบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ปอด

 

 - ตามบัตรคิว  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (อาคารปิยชาติ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โทร. 02-9269416-7

และ 081-599-9904

 

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จัดโดยฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คลิก  ลงทะเบียนเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
กองกิจการนักศึกษา หรือ งานกิจกรรมนักศึกษา

กองกิจการนักศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา

โทร. 0-2564-2922 หรือ

02-564-4441-79

ต่อ 1269-1270 

 

- งานรับเพื่อนใหม่

- งานเปิดโลกกิจกรรม

- กิจกรรมเรียนรู้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กองกิจการนักศึกษา

0-2564-4441-79        

ต่อ 1265-6

3  ส.ค. 60

- กิจกรรมจิตอาสา

- กิจกรรมมหาวิทยาลัยยั่งยืน

- กิจกรรมแสงเสียงประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กองกิจการนักศึกษา

0-2564-4441-79

ต่อ 1265-6

ส.ค. 60

 

ยื่นขอทุนการศึกษา (ทุน กยศ.)

ฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร 0-5426-8701-8 ต่อ 5171-2 หรือโทร.08-9952-6668

1 - 10

ส.ค. 60

รับสมัครและรับรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-5 (เฉพาะนักศึกษาศูนย์ลำปาง)

ฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร 0-5426-8701-8 ต่อ 5171-2 หรือโทร.08-9952-6668

 7 ส.ค. 60

ดูผลจัดระดับวิชาพื้นฐาน ชั้นปีที่ 1

สำหรับจัดตารางเรียน

ตั้งแต่ 7 ส.ค. 60 เป็นไป

www.lampang.tu.th

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426-8701 ต่อ 5122 หรือ โทร.08–1706-5115

8 – 9 ส.ค. 60

จดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา และชำระเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426-8701 ต่อ 5122 หรือ โทร.08–1706-5115

15 ส.ค. 60

เปิดภาคการศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426-8701 ต่อ 5122 หรือ โทร.08–1706-5115

 

ที่มา : หมวดทะเบียนนักศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่  29  มิถุนายน  2560