ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2560

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions)

ปีการศึกษา 2560

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สถานที่/เว็บไซต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1 - 20

มิ.ย. 60

ติดต่อจองหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา โทร. 0-2151-0015-16

15 มิ.ย. 60

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions)

www.cuas.or.th

สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

โทร. 0-2354-5150-52

โทรสาร 0-2354-5155-56

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์

 

ฝ่ายรับเข้าศึกษา
โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ 1633-38

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ปอด (ศึกษา มธ. ศูนย์ลำปาง/

ท่าพระจันทร์)

- ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน

- นำผลการตรวจไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ์

Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย

(ศึกษา มธ. ศูนย์ลำปาง/ท่าพระจันทร์)

- คณะนิติศาสตร์

- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

- คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

- คณะสาธารณสุขศาสตร์

- วิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์ และศูนย์ลำปาง

- วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.

ท่าพระจันทร์

- วิทยาลัยนานชาติปรีดี พนมยงค์

- วิทยาลัยนวัตกรรม

Download แบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่/ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่

(แบบฟอร์มเปิดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

พร้อมติดรูปถ่ายสี ขนาด 1.5 นิ้ว สวมเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(สำหรับผู้ที่ไม่สามารถซื้อเครื่องหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ อนุโลมไม่ต้องติดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตัวอย่างรูปนักศึกษาสำหรับติดแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษา

Øฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ โทร. 0-2564-4441-79

 ต่อ 1602-8

Øฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

ท่าพระจันทร์

โทร 0-2613-3716-9

ส่งแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลทั้งหมด (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง นำไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 22-23 มิถุนายน  2560 อาคารบรรยายรวม 1 (บร.1)

ซื้อเครื่องแบบนักศึกษา และ เครื่องหมาย  

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร. 02-613-3890

(ท่าพระจันทร์)

 โทร. 02-564-4438 (รังสิต)

 15 มิ.ย. 60

 

ดูประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย มธ.

www.reg.tu.ac.th หัวข้อ “ระเบียบ มธ. ว่าด้วยค่าธรรมเนียม”

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1

 และ 2 โทร. 02-564-4441-79

ต่อ 1609 -1616 และ

ต่อ 1619 - 1625

21 มิ.ย. 60

 

 

 

ประกาศเลขทะเบียนนักศึกษาใหม่

ค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษา

Øฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ โทร. 0-2564-4441-79

 ต่อ 1602-8

Øฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

ท่าพระจันทร์

โทร 0-2613-3716-9

ดูรายละเอียดการตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ปอด (ศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต)

โดยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Download รายละเอียดการตรวจ

ร่างกาย นักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต

หน่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(หน่วยบัตรทอง)

รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โทร. 02-9269416-7

และ 081-599-9904

พิมพ์บัตรคิวตรวจร่างกาย/แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ AD01/ใบเอกซเรย์ปอด AD02/บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

(บัตรทอง) AD03/AD04

Download  บัตรคิวตรวจร่างกาย/แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ AD01/ใบเอกซเรย์ปอด AD02/บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)  AD03/AD04

ตั้งแต่ 21  มิ.ย. 60 เป็นต้นไป

22 มิ.ย. 60

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่คณะ (แต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาสถาบันเดิม)

 

สถานที่สอบสัมภาษณ์ตามคณะกำหนด

ฝ่ายรับเข้าศึกษา
โทร. 0-2564-4440-79

ต่อ 1634-38

22 - 23

 มิ.ย. 60

 

 

 

 

22 - 23

 มิ.ย. 60

- ตรวจร่างกายตามบัตรคิว (AD01,AD02)

- ส่งแบบคำร้องขอลงทะเบียนผู้มีสิทธิใน

โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)

AD03,AD04 เฉพาะ นักศึกษาศูนย์รังสิตและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

นำแบบฟอร์ม AD03,AD04 มายื่นแก่เจ้าหน้าที่หน่วยบัตรทองในวันตรวจร่างกาย อาคารบรรยายรวม 1

(บร.1) มธ. ศูนย์รังสิต

 

หน่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(หน่วยบัตรทอง)

รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โทร. 02-9269416-7

และ 081-599-9904

- ส่งแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลทั้งหมด (ถ้ามี)

พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 

นำมายื่นแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียนนักศึกษา อาคารบรรยายรวม 1 (บร.1) มธ. ศูนย์รังสิต

ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ  โทร. 0-2564-4440-79

 ต่อ 1602-8

26 - 30

มิ.ย. 60

1. บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่/พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ลงชื่อ/วันที่ พร้อมติดรูปถ่ายสวมชุดนักศึกษา

กรอกประวัตินักศึกษาใหม่

ตัวอย่างการกรอกประวัตินักศึกษาใหม่

 

Øฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ  โทร. 0-2564-4441-79

 ต่อ 1602-8

Øฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

ท่าพระจันทร์

โทร 0-2613-3716-9

2. Scan หลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทุกฉบับใน File เดียวกัน

ด้วย Scanner (ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ)

บันทึกเป็น PDF File โดยตั้ง ชื่อ File

เป็น “เลขทะเบียนนักศึกษา” ของนักศึกษา

ตัวอย่างเช่น  6012345678  คลิกเพื่อส่งไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียนนศ.ใหม่

ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้

  2.1 ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามข้อ1

  2.2 บัตรประจำตัวประชาชน (นักศึกษาต่างชาติใช้ Passport)

  2.3 หลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้า/ยศ หรือ ชื่อ-สกุล กรณีที่ข้อมูลในหลักฐานสำเร็จการศึกษาไม่ตรงกับบัตรประชาชน

  2.4 หลักฐานสำเร็จการศึกษาหรือ ประกาศนียบัตรที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา

  2.5 ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ    หรือสถาบันการศึกษานานาชาติ ต้องได้รับการเทียบวุฒิการศึกษา เทียบเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรณี ส่งหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ครบถ้วน ถือว่า “ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา”

(โปรดเก็บต้นฉบับหลังการ Scan ไว้ด้วย)

ตัวอย่างเอกสารการขึ้นทะเบียน

นักศึกษาใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเทียบวุฒิการศึกษา

 

1 ก.ค. 60

ประกาศรายชื่อการทดสอบสมรรถนะด้าน  การคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ และทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

คลิก ดูรายละเอียดและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

ตั้งแต่  1 ก.ค. 60 เป็นต้นไป

Øฝ่ายประมวลข้อมูล

โทร 0-2564-4441-79

ต่อ1629

1 - 7

 ก.ค. 60

พิมพ์แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา

ส่งให้สถาบันเดิมรับรองการสำเร็จการศึกษาและสถาบันเดิมส่งผลการตรวจสอบไปที่

“ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา”

แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา

ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ โทร. 0-2564-4441-79

 ต่อ 1602-8

 

10 ก.ค. 60

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา  ในแต่ละสถาบัน การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  (Admissions)

www.cuas.or.th

 

สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  โทร. 0-2354-5150-52

โทรสาร 0-2354-5155-56

ตรวจสอบผลการส่งแบบฟอร์มทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่

 

ตรวจสอบผลการส่งแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่

 

ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ 1602-8

เดือนกรกฎาคม2560

ทดสอบสมรรถนะด้านการคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ และทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร. Tel : 0-2613-2199,

0-2224-9730, 0-2226-4511

16 ก.ค. 60

งานวันแรกพบ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

องค์การนักศึกษา มธ.

โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ 1269-70

26 ก.ค. 60

 

พิมพ์บัตรคิว เพื่อใช้แสดงตนในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

คลิกพิมพ์บัตรคิวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

ตั้งแต่ 26 ก.ค. 60 เป็นต้นไป

ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ  โทร. 0-2564-4440-79

ต่อ 1602-8

ฝ่ายทะเบียนฯ ท่าพระจันทร์

โทร. 02-613-3716-8

30 ก.ค. 60

ทดสอบสมรรถนะด้านการคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ และทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศึกษาผู้พิการเท่านั้น  

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร. Tel : 0-2613-2199,

0-2224-9730, 0-2226-4511

1 - 15

 ส.ค. 60

 

วันเข้าหอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา โทร. 0-2151-0015-16

1 - 2

ส.ค. 60

 

 

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จัดโดยฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
การแบ่งกลุ่มกิจกรรมปฐมนิเทศและตารางกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

- เปิดโลกกิจกรรม

- กิจกรรมการเรียนรู้

- กิจกรรมรับเพื่อนใหม่

กองกิจการนักศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา        

โทร. 0-2564-2922 หรือ

02-564-4441-79

ต่อ 1269-1270 

แสดงตนขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยตนเอง ตามวัน-เวลาในบัตรคิว ที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาจะได้รับเอกสารต่อไปนี้

เพื่อใช้ในการ จดทะเบียนเรียน

- บัตรประจำตัวนักศึกษา

- สมุดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

- รหัส ATM 4 หลัก

 - ตามบัตรคิว   อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (อาคารปิยชาติ 2)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ  โทร. 0-2564-4440-79

ต่อ 1602-8

 

นำเงินเข้าในบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย

เล่มที่ได้รับในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ทั้งนี้จำนวนเงินที่นำเข้าบัญชีควรเกินจากที่คำนวณไว้ 200 บาท

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ทุกสาขา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา มธ.ศูนย์รังสิต

โทร. 02-564-3377

สาขา มธ. ท่าพระจันทร์

โทร. 02-222-5207

3  ส.ค. 60

- กิจกรรมจิตอาสา

- กิจกรรมมหาวิทยาลัยยั่งยืน

- กิจกรรมแสงเสียงประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่าพระจันทร์

กองกิจการนักศึกษา

0-2564-4441-79        

ต่อ 1265-6

4 - 5

ส.ค. 60

งานปฐมนิเทศคณะ              
- พบอาจารย์ที่ปรึกษา

เพื่อวางแผนการเรียน (ตามที่คณะกำหนด)

ติดต่อคณะที่เข้าศึกษา

 

 

ติดต่อคณะที่เข้าศึกษา

5 - 6

ส.ค. 60

 

 

ยื่นขอทุนการศึกษา (ทุน กยศ.)

งานบริการและให้คำปรึกษา

อาคารศูนย์การเรียนรู้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา                 

โทร. 0-2564-2921 

ต่อ 1266 (คุณวีรศักดิ์)

7 ส.ค 60

คลิก ดูผลจัดระดับวิชาพื้นฐาน ชั้นปีที่ 1 สำหรับจัดตารางเรียน

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1

และ 2  โทร. 02-564-4440-79

ต่อ 1609 -1616 และ

ต่อ 1619 - 1625

7 ส.ค. 60

งานปฐมนิเทศหอพัก

(สำหรับนักศึกษาใหม่)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สำนักงานบริหารทรัพย์สิน

และกีฬา โทร. 0-2151-0015-16

 8 - 9

ส.ค. 60

จดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา และชำระเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

 

Øฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1

และ 2  โทร. 02-564-4440-79

ต่อ 1609 - 1616 และ

ต่อ 1619 - 1625

Øฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ท่าพระจันทร์

โทร. 02-613-3717-9

15 ส.ค. 60

เปิดภาคการศึกษา

ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่  3 สิงหาคม 2560