ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions)

ปีการศึกษา 2560

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สถานที่/เว็บไซต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

15 - 20

มิ.ย. 60

ติดต่อจองหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

โทร.0-5426-8701 ต่อ 5181-2 หรือโทร. 06-3203-8133

15 มิ.ย. 60

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions)

www.cuas.or.th

สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

โทร. 0-2354-5150-52

โทรสาร 0-2354-5155-56

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์

 

ฝ่ายรับเข้าศึกษา
โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ 1633-38

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ปอด (ศึกษา มธ. ศูนย์ลำปาง)

- ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน

- นำผลการตรวจไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ์

Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย

(ศึกษา มธ. ศูนย์ลำปาง)

 

Download แบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่/ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่

(แบบฟอร์มเปิดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

พร้อมติดรูปถ่ายสี ขนาด 1.5 นิ้ว สวมเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(สำหรับผู้ที่ไม่สามารถซื้อเครื่องหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ อนุโลมไม่ต้องติดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตัวอย่างรูปนักศึกษาสำหรับติดแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษา

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426-8701 ต่อ 5122

หรือ โทร.08–1706-5115

ส่งแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลทั้งหมด (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง นำไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน  2560 ห้อง 3051 ชั้น 5 อาคารเรียนนวม 5 ชั้น

ซื้อเครื่องแบบนักศึกษา และ เครื่องหมาย  

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์หนังสือ มธ.ศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426-8701 ต่อ 5421

โทรสาร.0–5426-8701 ต่อ 5420

 15 มิ.ย. 60

 

ดูประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย มธ.

www.reg.tu.ac.th หัวข้อ “ระเบียบ มธ. ว่าด้วยค่าธรรมเนียม”

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426-8701 ต่อ 5122

หรือ โทร.08–1706-5115

21 มิ.ย. 60

 

 

 

ประกาศเลขทะเบียนนักศึกษาใหม่

ค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษา

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426-8701 ต่อ 5122

หรือ โทร.08–1706-5115

22 มิ.ย. 60

 

สอบสัมภาษณ์นักศึกษา

- คณะนิติศาสตร์

- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- คณะศิลปกรรมศาสตร์

- คณะสาธารณสุขศาสตร์

- วิทยาลัยสหวิทยาการ

(แต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาสถาบันเดิม)

 

ห้อง 3408 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

ห้อง 3210 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

ห้อง 3203 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

ห้อง 2206 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น

ห้อง 3311 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

ห้อง 3313 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

 

โทร. 0-5426-8701-8 ต่อ 5387

โทร. 0-5426-8701-8 ต่อ 5314

โทร. 0-5426-8701-8 ต่อ 5122

โทร. 0-5426-8701-8 ต่อ 5403

โทร. 0-5426-8701-8 ต่อ 5601

โทร. 0-5426-8701-8 ต่อ 5338

22 มิ.ย. 60

- ส่งแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลทั้งหมด (ถ้ามี)

พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 

นำมายื่นแก่เจ้าหน้าที่

ณ ห้อง 3501 ชั้น 5

อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

มธ. ศูนย์ลำปาง

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426-8701 ต่อ 5122

หรือโทร.08–1706-5115

26 - 30

มิ.ย. 60

1. บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่/พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ลงชื่อ/วันที่ พร้อมติดรูปถ่ายสวมชุดนักศึกษา

กรอกประวัตินักศึกษาใหม่

ตัวอย่างการกรอกประวัตินักศึกษาใหม่

 

Øฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ  โทร. 0-2564-4441-79

 ต่อ 1602-8

 

2. Scan หลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทุกฉบับใน File เดียวกัน

ด้วย Scanner (ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ)

บันทึกเป็น PDF File โดยตั้ง ชื่อ File

เป็น “เลขทะเบียนนักศึกษา” ของนักศึกษา

ตัวอย่างเช่น  6012345678  คลิกเพื่อส่งไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียนนศ.ใหม่

ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้

  2.1 ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามข้อ1

  2.2 บัตรประจำตัวประชาชน (นักศึกษาต่างชาติใช้ Passport)

  2.3 หลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้า/ยศ หรือ ชื่อ-สกุล กรณีที่ข้อมูลในหลักฐานสำเร็จการศึกษาไม่ตรงกับบัตรประชาชน

  2.4 หลักฐานสำเร็จการศึกษาหรือ ประกาศนียบัตรที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา

  2.5 ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ    หรือสถาบันการศึกษานานาชาติ ต้องได้รับการเทียบวุฒิการศึกษา เทียบเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรณี ส่งหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ครบถ้วน ถือว่า “ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา”

(โปรดเก็บต้นฉบับหลังการ Scan ไว้ด้วย)

ตัวอย่างเอกสารการขึ้นทะเบียน

นักศึกษาใหม่

 

 

1 ก.ค. 60

ประกาศรายชื่อการทดสอบสมรรถนะด้าน  การคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ และทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

คลิก ดูรายละเอียดและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

ตั้งแต่  1 ก.ค. 60 เป็นต้นไป

Øฝ่ายประมวลข้อมูล

โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ1629

 

 

 

1 - 7

 ก.ค. 60

พิมพ์แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา

ส่งให้สถาบันเดิมรับรองการสำเร็จการศึกษาและสถาบันเดิมส่งผลการตรวจสอบไปที่

“ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา”

แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา

ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ 1602-8

10 ก.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา  ในแต่ละสถาบัน การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  (Admissions)

www.cuas.or.th

 

สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  โทร. 0-2354-5150-52

โทรสาร 0-2354-5155-56

 

ตรวจสอบผลการส่งแบบฟอร์มทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่

 

ตรวจสอบผลการส่งแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่

ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ 1602-8

15 ก.ค. 60

 

งานวันแรกพบ  (แต่งกายชุดนักเรียนหรือ

ชุดนักศึกษาสถาบันเดิม)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หมวดกิจกรรมนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426–8701 ต่อ  5173 หรือ โทร.08–9952–6668

26 – 28

ก.ค. 60

 

 

รับเพื่อนใหม่ศูนย์ลำปาง

 

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หมวดกิจกรรมนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426–8701 ต่อ  5173 หรือ โทร.08–9952–6668

28 ก.ค. 60

(ช่วงเช้า)

 

รับเอกสารดังต่อไปนี้

- บัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่

- สมุดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

 สาขาเขลางค์นคร

- รหัส ATM 4 หลัก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5426-8701 ต่อ 5122

หรือโทร.08–1706-5115

28 ก.ค. 60

(ช่วงบ่าย)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ศูนย์ลำปาง (คณะ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร 0-5426-8701-8 ต่อ 5171-2 หรือโทร.08-9952-6668

29 ก.ค. 60

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ศูนย์ลำปาง

(มหาวิทยาลัย)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร 0-5426-8701-8 ต่อ 5171-2 หรือโทร.08-9952-6668

29 ก.ค. –

5 ส.ค. 60

นักศึกษาศูนย์ลำปาง เดินทางไปร่วมงานปฐมนิเทศและรับเพื่อนใหม่

ณ มธ.ท่าพระจันทร์ – ศูนย์รังสิต

(เป็นไปด้วยความสมัครใจ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

*Downloadกำหนดการเดินทางได้ที่

www.lampang.tu.ac.th

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร 0-5426-8701-8 ต่อ 5171-2 หรือโทร.08-9952-6668

30 – 31

ก.ค. 60

 

ทดสอบสมรรถนะด้านการคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ และทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร. 0–5426-8701 ต่อ 5122

หรือ โทร. 08–1706-5115

1 ส.ค. 60

เป็นต้นไป

 

วันเข้าหอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

โทร. 0-5426-8701 ต่อ 5181-2 หรือโทร. 06-3203-8133

1 - 2

ส.ค. 60

 

 

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จัดโดยฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คลิก  ลงทะเบียนเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
การแบ่งกลุ่มกิจกรรมปฐมนิเทศและตารางกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

- เปิดโลกกิจกรรม

- กิจกรรมการเรียนรู้

- กิจกรรมรับเพื่อนใหม่

กองกิจการนักศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา        

โทร. 0-2564-2922 หรือ

02-564-4441-79

ต่อ 1269-1270 

3  ส.ค. 60

- กิจกรรมจิตอาสา

- กิจกรรมมหาวิทยาลัยยั่งยืน

- กิจกรรมแสงเสียงประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กองกิจการนักศึกษา

0-2564-4441-79        

ต่อ 1265-6

 

ยื่นขอทุนการศึกษา (ทุน กยศ.)

ฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร 0-5426-8701-8 ต่อ 5171-2 หรือโทร.08-9952-6668

1 -10 ส.ค. 60

 

รับสมัครและรับรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-5 (เฉพาะนักศึกษาศูนย์ลำปาง)

ฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร 0-5426-8701-8 ต่อ 5171-2 หรือโทร.08-9952-6668

7 ส.ค. 60

เป็นต้นไป

ดูผลจัดระดับวิชาพื้นฐาน ชั้นปีที่ 1

สำหรับจัดตารางเรียน

 

www.lampang.tu.th

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร. 0–5426-8701 ต่อ 5122

หรือ โทร. 08–1706-5115

8 – 9

ส.ค. 60

จดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา และชำระเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร. 0–5426-8701 ต่อ 5122

หรือ โทร. 08–1706-5115

15 ส.ค. 60

เปิดภาคการศึกษา

ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

 หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร. 0–5426-8701 ต่อ 5122

หรือ โทร. 08–1706-5115

 

 

ที่มา : หมวดทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560