ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2561

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ TCAS 

รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio

รอบที่ 2 การรับแบบโควตาพื้นที่ /โครงการความสามารถพิเศษ/โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษา

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สถานที่/เว็บไซต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

15 พ.ค. - 13

ก.ค. 61

จองหอพักนักศึกษา (รอบที่ 1-3)

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา  โทร. 0-2151-0015-16

11 มิ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิหอพักนักศึกษา

(ครั้งที่ 1)

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา  โทร. 0-2151-0015-16

14 มิ.ย. 61

ประกาศผลสัมภาษณ์ของการรับรอบที่ 3

www.cuas.or.th

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ขอเลื่อนประกาศเลขทะเบียนเป็นวันที่ 22 มิ.ย. 61

เวลา 09.00 น.

ประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา

ค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษา

Øสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ1602-8/1617

Ø สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ท่าพระจันทร์ โทร. 0-2613-3717-9

22 - 27

 มิ.ย. 61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

1. บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

ตัวอย่างการบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

Øสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ1602-8/1617

Ø สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ท่าพระจันทร์ โทร. 0-2613-3717-9

2. UPLOAD รูปถ่ายสวมชุดนักศึกษา

การถ่ายรูปนักศึกษาและตัวอย่าง

เครื่องแบบและเครื่องหมายนักศึกษา

 

 

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร. 0-2613-3890 (ท่าพระจันทร์)

โทร. 0-2564-4438 (รังสิต)

3. พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

พร้อมลงชื่อ และวันที่

ตัวอย่างใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

Øสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ1602-8/1617

Ø สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ท่าพระจันทร์ โทร. 0-2613-3717-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Scan หลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทุกฉบับใน File เดียวกัน        ด้วย Scanner แบบสีเท่านั้น (ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ)  บันทึกเป็น PDF File โดยตั้ง ชื่อ File เป็น เลขทะเบียนนักศึกษา ของนักศึกษา ตัวอย่างเช่น  61XXXXXXXX 

จัดเรียงเอกสารตามลำดับ ดังนี้

4.1 ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามข้อ3

4.2 บัตรประจำตัวประชาชน

(นักศึกษาต่างชาติใช้ Passport)

4.3 หลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้า/ยศ หรือ ชื่อ-สกุล กรณีที่ข้อมูลในหลักฐานสำเร็จการศึกษาไม่ตรงกับบัตรประชาชน

4.4 ใบ ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร หรือ หลักฐานสำเร็จการศึกษาที่ระบุ วันสำเร็จการศึกษา

ตัวอย่าง PDF File เอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ส่งหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็น

นักศึกษาใหม่

คลิกเพื่อส่งไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 

6. เก็บต้นฉบับหลังการ scan ไว้ เพื่อเป็นหลักฐาน

กรณี ส่งหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ครบถ้วน ถือว่า “ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา”

 

22 - 27

 มิ.ย. 61

Download  แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา ส่งให้สถาบันเดิมรับรองการสำเร็จการศึกษาและสถาบันเดิมส่งผลการตรวจสอบไปที่  “งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต” ภายในเดือน ก.ค.

Download  แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา

1. แบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒิ

ศึกษาที่ มธ. ศูนย์รังสิต/ศูนย์ลำปาง

2. แบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒิ

ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์

Øสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์รังสิต  โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ1602-8/1617

Ø สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ท่าพระจันทร์ โทร. 0-2613-3717-9

 

25 มิ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิหอพักนักศึกษา

(ครั้งที่ 2)

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา  โทร. 0-2151-0015-16

13 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิหอพักนักศึกษา

(ครั้งที่ 3)

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา  โทร. 0-2151-0015-16

21 ก.ค. 61

งานวันแรกพบ

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

กองกิจการนักศึกษา

โทร. 0-2564-4441-79 ต่อ 1269-70

27 ก.ค. 61

 

 

 

 

 

1. Download บัตรคิว รับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่เพื่อใช้ลงทะเบียนรายวิชา

ตามวัน-เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

Download บัตรคิวรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่

 

Øสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์รังสิต

โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ1602-8/1617

Ø สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ท่าพระจันทร์

โทร. 0-2613-3717-9

2. Download บัตรคิว ตรวจร่างกาย/แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ปอด

(ยกเว้น นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์

ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์)

Download  บัตรคิวตรวจร่างกาย

 

 

 

ดูรายละเอียดการตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ปอด โดยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Download รายละเอียดการตรวจ

ร่างกาย นักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต

รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โทร. 02-9269416-7

 

30  ก.ค. 61

- งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

- การแสดงแสง-เสียง ประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์

- การเตรียมตัวสู่ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

- Thammasat Smart City

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่าพระจันทร์

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

กองกิจการนักศึกษา

0-2564-4441-79        

ต่อ 1265-6

 31 ก.ค. 61

 

 

 

- ปฐมนิเทศโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (4 โครงการ)

- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

กองกิจการนักศึกษา

0-2564-4440-79 ต่อ 1267

31 ก.ค. 61

ประกาศผลจัดระดับวิชาพื้นฐาน ชั้นปีที่1

สำหรับจัดตารางเรียน

ดูผลจัดระดับวิชาพื้นฐาน ชั้นปีที่ 1

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ1627-1632

31 ก.ค. 61

1 - 2

ส.ค. 61

 

 

- ตรวจร่างกายตามบัตรคิว

- พร้อมยื่นแบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ปอด

 (ยกเว้น นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์

ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์)

 ตามบัตรคิว  อาคารบรรยายรวม 1 (บร. 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์รังสิต

 

 

รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โทร. 02-9269416-7

 

31 ก.ค. 61

1 - 2

ส.ค. 61

 

 

 

 

 

 

 

รับบัตรประจำตัวนักศึกษาและเอกสาร

เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเรียน

ตามวัน-เวลาในบัตรคิว ที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาจะได้รับเอกสารต่อไปนี้

- บัตรประจำตัวนักศึกษา

- สมุดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

- รหัส ATM 4 หลัก

ตามบัตรคิว   อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (ตึก SC)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

Øสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์รังสิต

โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ1602-8/1617

Ø สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ท่าพระจันทร์

โทร. 0-2613-3717-9

นำเงินเข้าในบัญชีออมทรัพย์ธนาคาร

กรุงไทยเล่มที่ได้รับพร้อมบัตรประจำตัว

นักศึกษาใหม่ ทั้งนี้จำนวนเงินที่นำเข้า

บัญชีควรเกินจากที่คำนวณไว้ 200 บาท

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ทุกสาขา

 

 

ธนาคารกรุงไทย สาขา มธ.

ศูนย์รังสิต โทร. 02-564-3377

สาขา มธ. ท่าพระจันทร์

โทร. 02-222-5207

1 - 2

ส.ค. 61

 

- วันสร้างเสริมสุขภาพ

- วันเรียนรู้

- วันจิตอาสา-รักประชาชน

- เปิดโลกกิจกรรม

- รับเพื่อนใหม่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

กองกิจการนักศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา        

โทร. 0-2564-2922 หรือ

02-564-4441-79

ต่อ 1269-1270 

1 ส.ค. 61

วันเข้าหอพักนักศึกษา

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา  โทร. 0-2151-0015-16

3-4 และ 6

ส.ค. 61

งานปฐมนิเทศคณะ

- พบอาจารย์ที่ปรึกษา

เพื่อวางแผนการเรียน (ตามที่คณะกำหนด)

ติดต่อคณะที่เข้าศึกษา

ติดต่อคณะที่เข้าศึกษา

7 ส.ค. 61

งานปฐมนิเทศหอพักนักศึกษา

(สำหรับนักศึกษาใหม่)

 

กองกิจการนักศึกษา

0-2564-4441-79       

ต่อ 1265-6

7 - 8

ส.ค. 61

จดทะเบียนศึกษารายวิชา

และชำระเงินเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

www.reg.tu.ac.th

Øสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์รังสิต

โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ1609-1616 และ 1619-1625

Ø สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ท่าพระจันทร์

โทร. 0-2613-3717-9

14 ส.ค. 61

เปิดภาคการศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

21 - 23

ส.ค. 61

 

ยื่นขอทุนการศึกษา (ทุน กยศ.)

งานบริการและให้คำปรึกษา

อาคารศูนย์การเรียนรู้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

งานบริการและให้คำปรึกษา

กองกิจการนักศึกษา

โทร. 0-2564-4441-79 ต่อ 1266

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561