ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ TCAS

รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio  รอบที่ 2 การรับแบบโควตาพื้นที่  รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สถานที่/เว็บไซต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

14 มิ.ย. 61

ประกาศผลสัมภาษณ์การรับรอบที่ 3

www.cuas.or.th

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ขอเลื่อนประกาศ

เลขทะเบียนเป็น

วันที่ 22 มิ.ย. 61

เวลา 09.00 น.

ประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา

ค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษา

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5423-7999 ต่อ 5122

หรือ โทร.08–1706-5115

22 – 27 มิ.ย. 61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

1. บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

ตัวอย่างการบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

 

Ø สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ1602-8/1617

Ø สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ท่าพระจันทร์

โทร. 0-2613-3717-9

Ø หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5423-7999 ต่อ 5122

หรือ โทร.08–1706-5115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. UPLOAD รูปถ่ายสวมชุดนักศึกษา

การถ่ายรูปนักศึกษาและตัวอย่าง

เครื่องแบบและเครื่องหมายนักศึกษา

 

3. พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ลงชื่อและวันที่

ตัวอย่างใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

4. พิมพ์แบบฟอร์มตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ปอด ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน

แบบฟอร์มตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ปอด

5. Scan หลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทุกฉบับใน File เดียวกัน ด้วย Scanner แบบสีเท่านั้น (ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ)  บันทึกเป็น PDF File โดยตั้ง ชื่อ File เป็น เลขทะเบียนนักศึกษา ของนักศึกษา ตัวอย่างเช่น  61XXXXXXXX

จัดเรียงเอกสารตามลำดับ ดังนี้

5.1 ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามข้อ 3

5.2 บัตรประจำตัวประชาชน

(นักศึกษาต่างชาติใช้ Passport)

5.3 หลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้า/ยศ หรือ ชื่อ-สกุล กรณีที่ข้อมูลในหลักฐานสำเร็จการศึกษาไม่ตรงกับบัตรประชาชน

5.4 ใบ ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร หรือ หลักฐานสำเร็จการศึกษาที่ระบุ วันสำเร็จการศึกษา

5.5 ใบรายงานการตรวจร่างกายและ

เอ็กซเรย์

ตัวอย่าง PDF File เอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

6. ส่งหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็น

นักศึกษาใหม่

คลิกเพื่อส่งไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

7. เก็บต้นฉบับหลังการ scan ไว้

เพื่อเป็นหลักฐาน

กรณี ส่งหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ครบถ้วน ถือว่า

“ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา”

 

 

 

 

 

22 – 27 มิ.ย. 61

 

Download  แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา ส่งให้สถาบันเดิมรับรองการสำเร็จการศึกษาและสถาบันเดิมส่งผลการตรวจสอบไปที่ “งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต”

Download  แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา

แบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒิ

ศึกษาที่ มธ. ศูนย์รังสิต/ศูนย์ลำปาง

 

Ø สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์รังสิต  โทร.0-2564-4441-79

ต่อ1602-8/1617

Ø สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ท่าพระจันทร์        

โทร. 0-2613-3717-9

 

20 มิ.ย. – 6 ก.ค. 61

 

ส่งแบบฟอร์มแจ้งการเดินทางเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่าพระจันทร์ - ศูนย์รังสิต (เฉพาะนักศึกษาศูนย์ลำปาง เป็นไปด้วยความสมัครใจ)

ส่ง EMS มาที่ หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ลำปาง 248  หมู่ 2 ต.ปงยางคก

อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Download แบบฟอร์มแจ้งการเดินทางเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่าพระจันทร์ - ศูนย์รังสิต

 

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร 0-5423-7999 ต่อ 5171-2 หรือ โทร.08-9952-6668

 

 

21 ก.ค. 61

งานวันแรกพบนักศึกษาศูนย์ลำปาง

(แต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษา)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ลำปาง

 

หมวดกิจกรรมนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5423–7999 ต่อ  5173หรือ โทร.08–9952–6668

28 ก.ค. - 1 ส.ค. 61

นักศึกษาศูนย์ลำปาง เดินทางไปร่วมงานปฐมนิเทศ ท่าพระจันทร์ – ศูนย์รังสิต

วันที่ 28 ก.ค. 61 เดินทางโดยรถไฟจากจังหวัดลำปาง

วันที่ 29 ก.ค. 61 เดินทางถึง มธ.รังสิต

วันที่ 30 ก.ค. 61 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 ณ มธ.ท่าพระจันทร์

วันที่ 31 ก.ค. 61 เดินทางกลับจังหวัดลำปาง เวลา 20.00 น.

วันที่ 1 ส.ค. 61 เดินทางถึงจังหวัดลำปาง

เวลา 13.00 น.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร 0-5423-7999 ต่อ 5171-2 หรือ โทร.08-9952-6668

 

1 ส.ค. 61

วันเข้าหอพักนักศึกษา

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

โทร.0-5423-7999 ต่อ 5181-2 หรือ โทร.06-3203-8133

www.facebook.com/TULP.dorm

1 ส.ค. 61

ประกาศผลจัดระดับวิชาพื้นฐาน ชั้นปีที่ 1

สำหรับจัดตารางเรียน

ดูผลจัดระดับวิชาพื้นฐาน ชั้นปีที่ 1

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5423-7999 ต่อ 5122

หรือ โทร.08–1706-5115

4 ส.ค. 61

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ศูนย์ลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ลำปาง

 

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร. 0-5423-7999 ต่อ 5171-2 หรือ โทร.08-9952-6668

5 - 6 ส.ค. 61

รับเพื่อนใหม่ ศูนย์ลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ลำปาง

 

หมวดกิจกรรมนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5423–7999 ต่อ  5173 หรือ

โทร.08–9952–6668

7 - 8  ส.ค. 61

จดทะเบียนศึกษารายวิชา

และชำระเงินเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

www.reg.tu.ac.th

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5423-7999 ต่อ 5122

หรือ โทร.08–1706-5115

14 ส.ค. 61

เปิดภาคการศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ลำปาง

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5423-7999 ต่อ 5122

หรือ โทร.08–1706-5115

23 ส.ค. 61

วันไหว้ครู

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ลำปาง

หมวดกิจกรรมนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5423–7999 ต่อ  5173 หรือ โทร.08–9952–6668

ส.ค. 61

ยื่นขอทุนการศึกษา (ทุน กยศ.)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ลำปาง

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร 0-5423-7999 ต่อ 5171-2 หรือ โทร.08-9952-6668

แจ้งภายหลัง

จองหอพักนักศึกษา

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

โทร.0-5423-7999 ต่อ 5181-2 หรือ โทร.06-3203-8133

www.facebook.com/TULP.dorm

 

ที่มา หมวดทะเบียนนักศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่  20  มิถุนายน  2561