ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2561

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ TCAS

รอบที่ 4  การรับ Admissions

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สถานที่/เว็บไซต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

15 พ.ค. – 13 ก.ค. 61

จองหอพักนักศึกษา

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา 

โทร. 0-2151-0015-16

4 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

www.cuas.or.th

สมาคมที่ประชุมอธิการบดี

แห่งประเทศไทย

9 ก.ค. 61

ประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา

ค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษา

Øสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ1602-8/1639

Ø สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ท่าพระจันทร์ โทร. 0-2613-3717-9

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์

 

หน่วยรับเข้าศึกษาและสื่อสารองค์กร

โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ 1633-39

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ปอด (เฉพาะนักศึกษาที่ศึกษา

มธ. ศูนย์ลำปาง/ท่าพระจันทร์)

- ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน

- นำผลการตรวจไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ์

Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย

(ศึกษา มธ. ศูนย์ลำปาง/ท่าพระจันทร์)

- คณะนิติศาสตร์

- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

- คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

- คณะสาธารณสุขศาสตร์

- วิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์ และศูนย์ลำปาง

- วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.

ท่าพระจันทร์

- วิทยาลัยนานชาติปรีดี พนมยงค์

- วิทยาลัยนวัตกรรม

 

ดูรายละเอียดการตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ปอด (เฉพาะนักศึกษาที่ศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต) ตรวจโดยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Download รายละเอียดการตรวจ

ร่างกาย นักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต

หน่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้า

(หน่วยบัตรทอง)

รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โทร. 02-9269416-7

- Download บัตรคิวตรวจร่างกาย

- Download แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ

Downloadบัตรคิวตรวจร่างกายและแบบรายงานผลการตรวจสุภาพ

 Øสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ1627-1632

10 - 11

ก.ค. 61

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่คณะ

(แต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาสถาบันเดิม)

สถานที่สอบสัมภาษณ์ตาม
คณะกำหนด

ติดต่อคณะที่เข้าศึกษา

ตรวจร่างกายตามบัตรคิว

ตามบัตรคิว อาคารบรรยายรวม 1 (บร. 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์รังสิต

 

หน่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(หน่วยบัตรทอง)

รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โทร. 02-9269416-7

10 - 15

ก.ค. 61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

1. บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

ตัวอย่างการบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

Øสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์รังสิต  โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ1602-8/1617

Ø สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ท่าพระจันทร์ โทร. 0-2613-3717-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. UPLOAD รูปถ่ายสวมชุดนักศึกษา

 

การถ่ายรูปนักศึกษาและตัวอย่าง

เครื่องแบบและเครื่องหมายนักศึกษา

3. พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ลงชื่อและวันที่

 

ตัวอย่างใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

4. Scan หลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทุกฉบับใน File เดียวกัน        ด้วย Scanner แบบสีเท่านั้น (ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ) บันทึกเป็น PDF File โดยตั้ง ชื่อ File เป็น เลขทะเบียนนักศึกษา ของนักศึกษา ตัวอย่างเช่น 61XXXXXXXX 

จัดเรียงเอกสารตามลำดับ ดังนี้

4.1 ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามข้อ3

4.2 บัตรประจำตัวประชาชน

(นักศึกษาต่างชาติใช้ Passport)

4.3 หลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้า/ยศ หรือ ชื่อ-สกุล กรณีที่ข้อมูลในหลักฐานสำเร็จการศึกษาไม่ตรงกับบัตรประชาชน

4.4 ใบ ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร หรือ หลักฐานสำเร็จการศึกษาที่ระบุ วันสำเร็จการศึกษา

 

ตัวอย่าง PDF File เอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ส่งหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ คลิกเพื่อส่งไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

คลิกเพื่อส่งไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 

6. เก็บต้นฉบับหลังการ scan ไว้

เพื่อเป็นหลักฐาน

กรณี ส่งหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ครบถ้วน ถือว่า “ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา”

10 - 15

ก.ค. 61

Download แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา ส่งให้สถาบันเดิมรับรองการสำเร็จการศึกษาและสถาบันเดิมส่งผลการตรวจสอบไปที่ “งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต”

Download แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา

1. แบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒิ

ศึกษาที่ มธ. ศูนย์รังสิต/ศูนย์ลำปาง

2. แบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒิ

ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์

Øสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์รังสิต  โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ1602-8/1617

Ø สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ท่าพระจันทร์ โทร. 0-2613-3717-9

 

13 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิหอพักนักศึกษา

 

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา 

โทร. 0-2151-0015-16

19 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

 

www.cuas.or.th

สมาคมที่ประชุมอธิการบดี

แห่งประเทศไทย

21 ก.ค. 61

งานวันแรกพบ

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

กองกิจการนักศึกษา

โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ 1269-70

27 ก.ค. 61

 

 

 

 

 

Download บัตรคิว รับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่เพื่อใช้ลงทะเบียนรายวิชา

ตามวัน-เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

Download บัตรคิวรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่

 

Øสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์รังสิต

โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ1602-8/1617

Ø สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ท่าพระจันทร์

โทร. 0-2613-3717-9

30 ก.ค. 61

- งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

- การแสดงแสง-เสียง ประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์

- การเตรียมตัวสู่ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

- Thammasat Smart City

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่าพระจันทร์

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

กองกิจการนักศึกษา

0-2564-4441-79        

ต่อ 1265-6

31 ก.ค. 61

ประกาศผลจัดระดับวิชาพื้นฐาน ชั้นปีที่1

สำหรับจัดตารางเรียน

ดูผลจัดระดับวิชาพื้นฐาน ชั้นปีที่ 1

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ1627-1632

 

31 ก.ค. 61

1 - 2

ส.ค. 61

 

 

 

 

 

 

รับบัตรประจำตัวนักศึกษาและเอกสาร

เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเรียน

ตามวัน-เวลาในบัตรคิว ที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาจะได้รับเอกสารต่อไปนี้

- บัตรประจำตัวนักศึกษา

- สมุดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

- รหัส ATM 4 หลัก

ตามบัตรคิว   อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (ตึก SC)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

Øสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ1602-8/1617

Ø สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ท่าพระจันทร์ โทร. 0-2613-3717-9

นำเงินเข้าในบัญชีออมทรัพย์ธนาคาร

กรุงไทยเล่มที่ได้รับพร้อมบัตรประจำตัว

นักศึกษาใหม่ ทั้งนี้จำนวนเงินที่นำเข้า

บัญชีควรเกินจากที่คำนวณไว้ 200 บาท

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ทุกสาขา

 

 

ธนาคารกรุงไทย สาขา มธ.

ศูนย์รังสิต โทร. 02-564-3377

สาขา มธ. ท่าพระจันทร์

โทร. 02-222-5207

1 - 2

ส.ค. 61

 

- วันสร้างเสริมสุขภาพ

- วันเรียนรู้

- วันจิตอาสา-รักประชาชน

- เปิดโลกกิจกรรม

- รับเพื่อนใหม่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

กองกิจการนักศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา        

โทร. 0-2564-2922 หรือ

02-564-4441-79

ต่อ 1269-1270 

1 ส.ค. 61

วันเข้าหอพักนักศึกษา

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา  โทร. 0-2151-0015-16

3-4 และ 6

ส.ค. 61

งานปฐมนิเทศคณะ

- พบอาจารย์ที่ปรึกษา

เพื่อวางแผนการเรียน (ตามที่คณะกำหนด)

ติดต่อคณะที่เข้าศึกษา

ติดต่อคณะที่เข้าศึกษา

7 ส.ค. 61

งานปฐมนิเทศหอพักนักศึกษา

(สำหรับนักศึกษาใหม่)

 

กองกิจการนักศึกษา

0-2564-4441-79       

ต่อ 1265-6

7 - 8

ส.ค. 61

จดทะเบียนศึกษารายวิชา

และชำระเงินเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

www.reg.tu.ac.th

Øสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ1609-1616 และ 1619-1625

Ø สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ท่าพระจันทร์ โทร. 0-2613-3717-9

14 ส.ค. 61

เปิดภาคการศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

21 - 23

ส.ค. 61

 

ยื่นขอทุนการศึกษา (ทุน กยศ.)

งานบริการและให้คำปรึกษา

อาคารศูนย์การเรียนรู้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

งานบริการและให้คำปรึกษา

กองกิจการนักศึกษา

โทร. 0-2564-4441-79 ต่อ 1266

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561