ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ TCAS

รอบที่ 4  การรับ Admissions

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สถานที่/เว็บไซต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

28 มิ.ย. – 6 ก.ค. 61

จองหอพัก

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

โทร.0-5423-7999 ต่อ 5181-2

หรือ โทร.06-3203-8133

www.facebook.com/TULP.dorm

4 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

www.cuas.or.th

 

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์

 

หน่วยรับเข้าศึกษาและสื่อสารองค์กร

โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ 1633-39

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ปอด (ศึกษา มธ. ศูนย์ลำปาง)

- ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน

- นำผลการตรวจไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ์

- นำผลการตรวจSCANประกอบการขึ้นทะเบียนนักศึกษา (10 – 15 ก.ค. 61)

Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย

 

 

 

9 ก.ค. 61

ประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา

ค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษา

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5423-7999 ต่อ 5122

หรือ โทร.08–1706-5115

10 ก.ค. 61

สอบสัมภาษณ์

(แต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาสถาบันเดิม)

สถานที่สอบสัมภาษณ์ตามที่คณะกำหนด

ติดต่อคณะที่เข้าศึกษา

10 – 15 ก.ค. 61

 

 

 

 

 

 

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

1. บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

ตัวอย่างการบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

Ø สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ1602-8/1617

Ø หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5423-7999 ต่อ 5122

หรือ โทร.08–1706-5115

 

 

 

 

 

 

 

 

2. UPLOAD รูปถ่ายสวมชุดนักศึกษา

 

การถ่ายรูปนักศึกษาและตัวอย่าง

เครื่องแบบและเครื่องหมายนักศึกษา

3. พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ลงชื่อและวันที่

 

ตัวอย่างใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

4. Scan หลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทุกฉบับใน File เดียวกัน ด้วย Scanner แบบสีเท่านั้น

(ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ)  บันทึกเป็น PDF File โดยตั้ง ชื่อ File เป็น

เลขทะเบียนนักศึกษา ของนักศึกษา ตัวอย่างเช่น  61XXXXXXXX 

จัดเรียงเอกสารตามลำดับ ดังนี้

4.1 ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามข้อ 3

4.2 บัตรประจำตัวประชาชน

(นักศึกษาต่างชาติใช้ Passport)

4.3 หลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้า/ยศ หรือ ชื่อ-สกุล กรณีที่ข้อมูลในหลักฐานสำเร็จการศึกษาไม่ตรงกับบัตรประชาชน

4.4 ใบ ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร หรือ หลักฐานสำเร็จการศึกษาที่ระบุ วันสำเร็จการศึกษา

4.5 ใบรายงานการตรวจร่างกาย

และเอ็กซเรย์

 

ตัวอย่าง PDF File เอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ส่งหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ คลิกเพื่อส่งไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

คลิกเพื่อส่งไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

6. เก็บต้นฉบับหลังการ scan ไว้

เพื่อเป็นหลักฐาน

กรณี ส่งหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ครบถ้วน ถือว่า “ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา”

10 - 15

ก.ค. 61

Download  แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา ส่งให้สถาบันเดิมรับรองการสำเร็จการศึกษาและสถาบันเดิมส่งผลการตรวจสอบไปที่  “งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต”

Download  แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา

1. แบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒิ

ศึกษาที่ มธ. ศูนย์รังสิต/ศูนย์ลำปาง

Øสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์รังสิต  โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ1602-8/1617

 

10 – 15 ก.ค. 61

ประกาศผลผู้ได้สิทธิและ

ชำระค่าธรรมเนียมหอพัก

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

โทร.0-5423-7999 ต่อ 5181-2 หรือ โทร.06-3203-8133

www.facebook.com/TULP.dorm

12 - 15 ก.ค. 61

ส่งแบบฟอร์มแจ้งการเดินทางเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์และ ศูนย์รังสิต (เฉพาะนักศึกษาศูนย์ลำปาง เป็นไปด้วยความสมัครใจ)

ส่ง EMS มาที่ หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ลำปาง 248 หมู่ 2 ต.ปงยางคก

อ.ห้างฉัตร  จ.ลำปาง 52190

คลิกดาวโหลดแบบฟอร์ม

แจ้งการเดินทางเข้าร่วม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

 

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร 0-5423-7999 ต่อ 5171-2

หรือ โทร.08-9952-6668

19 ก.ค. 61

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

www.cuas.or.th

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

 

21 ก.ค. 61

งานวันแรกพบนักศึกษาศูนย์ลำปาง

(แต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษา)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ลำปาง

 

หมวดกิจกรรมนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5423–7999 ต่อ  5173

หรือ โทร.08–9952–6668

28 ก.ค. – 1 ส.ค. 61

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาใหม่ศูนย์ลำปาง เดินทางไปร่วมงานปฐมนิเทศ ณ มธ. ท่าพระจันทร์ และ มธ. ศูนย์รังสิต

วันที่ 28 ก.ค. 61 เดินทางโดยรถไฟจากจังหวัดลำปาง

วันที่ 29 ก.ค. 61 เดินทางถึง

มธ.รังสิต

วันที่ 30 ก.ค. 61 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 ณ มธ.

ท่าพระจันทร์

วันที่ 31 ก.ค. 61 เดินทางกลับจังหวัดลำปาง

วันที่ 1 ส.ค. 61 เดินทางถึงจังหวัดลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต

 

 

 

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร 0-5423-7999 ต่อ 5171-2

หรือ โทร.08-9952-6668

 

1 ส.ค. 61

วันเข้าหอพักนักศึกษา

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

โทร.0-5423-7999 ต่อ 5181-2

หรือ โทร.06-3203-8133

www.facebook.com/TULP.dorm

1 ส.ค. 61

ประกาศผลจัดระดับวิชาพื้นฐาน ชั้นปีที่ 1

สำหรับจัดตารางเรียน

ดูผลจัดระดับวิชาพื้นฐาน ชั้นปีที่ 1

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5423-7999 ต่อ 5122

หรือ โทร.08–1706-5115

4 ส.ค. 61

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ศูนย์ลำปาง (เช้า)

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะ (บ่าย)

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ลำปาง

 

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร 0-5423-7999 ต่อ 5171-2

หรือ โทร.08-9952-6668

5 – 6 ส.ค. 61

รับเพื่อนใหม่ ศูนย์ลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ลำปาง

 

หมวดกิจกรรมนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5423–7999 ต่อ  5173

หรือ โทร.08–9952–6668

7 – 8  ส.ค. 61

จดทะเบียนศึกษารายวิชา

และชำระเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

www.reg.tu.ac.th

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5423-7999 ต่อ 5122

หรือ โทร.08–1706-5115

14 ส.ค. 61

เปิดภาคการศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ลำปาง

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5423-7999 ต่อ 5122

หรือ โทร.08–1706-5115

23 ส.ค. 61

วันไหว้ครู

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ลำปาง

หมวดกิจกรรมนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5423–7999 ต่อ  5173

หรือ โทร.08–9952–6668

ส.ค. 61

ยื่นขอทุนการศึกษา (ทุน กยศ.)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ลำปาง

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร 0-5423-7999 ต่อ 5171-2

หรือ โทร.08-9952-6668

 

ที่มา หมวดทะเบียนนักศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง

ข้อมูล ณ วันที่  29  มิถุนายน 2561