ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2561

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ TCAS

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สถานที่/เว็บไซต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

20 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

www.reg.tu.ac.th

สมาคมที่ประชุมอธิการบดี

แห่งประเทศไทย

27 ก.ค. 61

 

 

 

 

 

ประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา

ค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษา

Øสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์รังสิต

โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ1602-8/1639

Ø สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ท่าพระจันทร์ โทร. 0-2613-3717-9

Download บัตรคิว ตรวจร่างกาย/แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ปอด

(ยกเว้น นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์

ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์

เภสัชศาสตร์)

Download  บัตรคิวตรวจร่างกาย

 

 

 

ดูรายละเอียดการตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ปอด โดยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Download รายละเอียดการตรวจ

ร่างกาย นักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต

รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โทร. 02-9269416-7

 

27 ก.ค. – 2 ส.ค.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

1. บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

ตัวอย่างการบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

Øสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์รังสิต  โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ1602-8/1617

Ø สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ท่าพระจันทร์ โทร. 0-2613-3717-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. UPLOAD รูปถ่ายสวมชุดนักศึกษา

การถ่ายรูปนักศึกษาและตัวอย่าง

เครื่องแบบและเครื่องหมายนักศึกษา

3. พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ลงชื่อและวันที่

ตัวอย่างใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

4. Scan หลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทุกฉบับใน File เดียวกัน        ด้วย Scanner แบบสีเท่านั้น (ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ) บันทึกเป็น PDF File

โดยตั้ง ชื่อ File เป็น เลขทะเบียนนักศึกษา ของนักศึกษา ตัวอย่างเช่น  61XXXXXXXX 

จัดเรียงเอกสารตามลำดับ ดังนี้

4.1 ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามข้อ3

4.2 บัตรประจำตัวประชาชน

(นักศึกษาต่างชาติใช้ Passport)

4.3 หลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้า/ยศ หรือ ชื่อ-สกุล กรณีที่ข้อมูลในหลักฐานสำเร็จการศึกษาไม่ตรงกับบัตรประชาชน

4.4 ใบ ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร หรือ หลักฐานสำเร็จการศึกษาที่ระบุ วันสำเร็จการศึกษา

ตัวอย่าง PDF File เอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ส่งหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ คลิกเพื่อส่งไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

คลิกเพื่อส่งไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 

6. เก็บต้นฉบับหลังการ scan ไว้

เพื่อเป็นหลักฐาน

กรณี ส่งหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ครบถ้วน ถือว่า “ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา”

 

27 ก.ค. – 2 ส.ค.61

Download แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา ส่งให้สถาบันเดิมรับรองการสำเร็จการศึกษาและสถาบันเดิมส่งผลการตรวจสอบไปที่ “งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต”

ภายในเดือน ก.ค.

Download แบบฟอร์มตรวจสอบ

วุฒิการศึกษา

1. แบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒิ

ศึกษาที่ มธ. ศูนย์รังสิต/ศูนย์ลำปาง

2. แบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒิ

ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์

Øสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์รังสิต  โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ1602-8/1617

Ø สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ท่าพระจันทร์ โทร. 0-2613-3717-9

 

30 ก.ค. 61

- งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

- การแสดงแสง-เสียง ประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์

- การเตรียมตัวสู่ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

- Thammasat Smart City

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่าพระจันทร์

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

กองกิจการนักศึกษา

0-2564-4441-79        

ต่อ 1265-6

31 ก.ค. 61

ประกาศผลจัดระดับวิชาพื้นฐาน ชั้นปีที่1

สำหรับจัดตารางเรียน

ดูผลจัดระดับวิชาพื้นฐาน ชั้นปีที่ 1

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ1627-1632

31 ก.ค. 61

1 - 2

ส.ค. 61

- ตรวจร่างกายตามบัตรคิว

- พร้อมยื่นแบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ปอด

 ตามบัตรคิว  อาคารบรรยายรวม 1 (บร. 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์รังสิต

รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โทร. 02-9269416-7

 

1 ส.ค. 61

วันเข้าหอพักนักศึกษา

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา  โทร. 0-2151-0015-16

1 - 2

ส.ค. 61

 

- วันสร้างเสริมสุขภาพ

- วันเรียนรู้

- วันจิตอาสา-รักประชาชน

- เปิดโลกกิจกรรม

- รับเพื่อนใหม่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

กองกิจการนักศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา        

โทร. 0-2564-2922 หรือ

02-564-4441-79

ต่อ 1269-1270 

3-4 และ 6

ส.ค. 61

งานปฐมนิเทศคณะ

- พบอาจารย์ที่ปรึกษา

เพื่อวางแผนการเรียน (ตามที่คณะกำหนด)

ติดต่อคณะที่เข้าศึกษา

ติดต่อคณะที่เข้าศึกษา

7 ส.ค. 61

งานปฐมนิเทศหอพักนักศึกษา

(สำหรับนักศึกษาใหม่)

 

กองกิจการนักศึกษา

0-2564-4441-79       

ต่อ 1265-6

7 - 8

ส.ค. 61

จดทะเบียนศึกษารายวิชา

และชำระเงินเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

www.reg.tu.ac.th

Øสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ1609-1616 และ 1619-1625

Ø สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ท่าพระจันทร์ โทร. 0-2613-3717-9

14 ส.ค. 61

เปิดภาคการศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

21 - 23

ส.ค. 61

 

ยื่นขอทุนการศึกษา (ทุน กยศ.)

งานบริการและให้คำปรึกษา

อาคารศูนย์การเรียนรู้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

งานบริการและให้คำปรึกษา

กองกิจการนักศึกษา

โทร. 0-2564-4441-79 ต่อ 1266