ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ TCAS

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สถานที่/เว็บไซต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

20 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

www.reg.tu.ac.th

สมาคมที่ประชุมอธิการบดี

แห่งประเทศไทย

27 ก.ค. 61

ประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา

ค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษา

Øสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ1602-8/1639

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ปอด (ศึกษา มธ. ศูนย์ลำปาง)

- ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน

- นำผลการตรวจไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ์

- นำผลการตรวจ SCAN ประกอบการขึ้นทะเบียนนักศึกษา

Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย

(ศึกษา มธ. ศูนย์ลำปาง)

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5423-7999 ต่อ 5122

หรือ โทร.08–1706-5115

27 ก.ค. – 2 ส.ค.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

1. บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

ตัวอย่างการบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

Øสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์รังสิต  โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ1602-8/1617

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. UPLOAD รูปถ่ายสวมชุดนักศึกษา

การถ่ายรูปนักศึกษาและตัวอย่าง

เครื่องแบบและเครื่องหมายนักศึกษา

3. พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ลงชื่อและวันที่

ตัวอย่างใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

4. Scan หลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทุกฉบับใน File เดียวกัน        ด้วย Scanner แบบสีเท่านั้น (ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ) บันทึกเป็น PDF File โดยตั้ง ชื่อ File เป็น เลขทะเบียนนักศึกษา ของนักศึกษา ตัวอย่างเช่น 61XXXXXXXX 

จัดเรียงเอกสารตามลำดับ ดังนี้

4.1 ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามข้อ3

4.2 บัตรประจำตัวประชาชน

(นักศึกษาต่างชาติใช้ Passport)

4.3 หลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้า/ยศ หรือ ชื่อ-สกุล กรณีที่ข้อมูลในหลักฐานสำเร็จการศึกษาไม่ตรงกับบัตรประชาชน

4.4 ใบ ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร หรือ หลักฐานสำเร็จการศึกษาที่ระบุ วันสำเร็จการศึกษา

4.5 ใบรายงานการตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ปอด

ตัวอย่าง PDF File เอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ส่งหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ คลิกเพื่อส่งไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

คลิกเพื่อส่งไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

6. เก็บต้นฉบับหลังการ scan ไว้

เพื่อเป็นหลักฐาน

กรณี ส่งหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ครบถ้วน ถือว่า “ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา”

 

27 ก.ค. – 2 ส.ค.61

Download แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา ส่งให้สถาบันเดิมรับรองการสำเร็จการศึกษาและสถาบันเดิมส่งผลการตรวจสอบไปที่ “งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต”

Download แบบฟอร์มตรวจสอบ

วุฒิการศึกษา

1. แบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒิ

ศึกษาที่ มธ. ศูนย์รังสิต/ศูนย์ลำปาง

2. แบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒิ

ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์

Øสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์รังสิต  โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ1602-8/1617

Ø สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ท่าพระจันทร์ โทร. 0-2613-3717-9

 

21 ก.ค. 61

งานวันแรกพบนักศึกษาศูนย์ลำปาง

(แต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษา)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ลำปาง

 

หมวดกิจกรรมนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5423–7999 ต่อ  5173หรือ

โทร.08–9952–6668

28 ก.ค. – 1 ส.ค. 61

 

 

 

 

นักศึกษาใหม่ศูนย์ลำปาง เดินทางไปร่วมงานปฐมนิเทศ ท่าพระจันทร์ – ศูนย์รังสิต

วันที่ 28 ก.ค. 61 เดินทางโดยรถไฟจากจังหวัดลำปาง

วันที่ 29 ก.ค. 61 เดินทางถึง มธ.รังสิต

วันที่ 30 ก.ค. 61 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 ณ มธ.ท่าพระจันทร์

วันที่ 31 ก.ค. 61 เดินทางกลับจังหวัดลำปาง

วันที่ 1 ส.ค. 61 เดินทางถึงจังหวัดลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต

 

 

 

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร 0-5423-7999 ต่อ 5171-2 หรือ

โทร.08-9952-6668

 

 

 

1 ส.ค. 61

วันเข้าหอพักนักศึกษา

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

โทร.0-5423-7999 ต่อ 5181-2 หรือ

โทร.06-3203-8133

www.facebook.com/TULP.dorm

1 ส.ค. 61

ประกาศผลจัดระดับวิชาพื้นฐาน ชั้นปีที่1

สำหรับจัดตารางเรียน

ดูผลจัดระดับวิชาพื้นฐาน ชั้นปีที่ 1

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5423-7999 ต่อ 5122 หรือ

โทร.08–1706-5115

4 ส.ค. 61

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ศูนย์ลำปาง (เช้า)

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะ (บ่าย)

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ลำปาง

 

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร 0-5423-7999 ต่อ 5171-2 หรือ

โทร.08-9952-6668

5 – 6 ส.ค. 61

รับเพื่อนใหม่ ศูนย์ลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ลำปาง

 

หมวดกิจกรรมนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5423–7999 ต่อ  5173 หรือ

โทร.08–9952–6668

7 – 8  ส.ค. 61

จดทะเบียนศึกษารายวิชา

และชำระเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

www.reg.tu.ac.th

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5423-7999 ต่อ 5122 หรือ

โทร.08–1706-5115

14 ส.ค. 61

เปิดภาคการศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ลำปาง

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5423-7999 ต่อ 5122 หรือ

โทร.08–1706-5115

23 ส.ค. 61

วันไหว้ครู

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ลำปาง

หมวดกิจกรรมนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5423–7999 ต่อ  5173 หรือ

โทร.08–9952–6668

ส.ค. 61

ยื่นขอทุนการศึกษา (ทุน กยศ.)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ลำปาง

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร 0-5423-7999 ต่อ 5171-2 หรือ

โทร.08-9952-6668

 

ที่มา หมวดทะเบียนนักศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561