ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ TCAS  รอบที่ 1-5 ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลำปาง

อัพเดท ณ วันที่ 31 พ.ค. 62 เวลา 16.00 น.

 

 

กิจกรรม

รอบที่ 1

Portfolio

รอบที่ 2

โควตา

รอบที่ 3

รับตรงร่วมกัน

รอบที่ 4

Admission

รอบที่ 5

รับตรงอิสระ

 

สถานที่/เว็บไซต์

 

สอบถามเพิ่มเติม

1

จองหอพักนักศึกษา

แจ้งภายหลัง

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

มธ. ศูนย์ลำปาง

โทร.0-5426-8701 ต่อ 5181-2

หรือ โทร.06-3203-8133

www.facebook.com/TULP.dorm

2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

-

-

9 พ.ค. 62

29 พ.ค. 62

-

https://student.mytcas.com/th

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

3

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา   

5 ก.พ. 62

27 เม.ย. 62

17 พ.ค. 62

7 มิ.ย. 62

20 มิ.ย. 62

https://student.mytcas.com/th

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

4

Download แบบรายงานการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ปอด

- ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน

- ผลการตรวจร่างกายยื่นในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

5 ก.พ. 62

เป็นต้นไป

27 เม.ย. 62

เป็นต้นไป

17 พ.ค. 62

เป็นต้นไป

1 มิ.ย. 62

เป็นต้นไป

20 มิ.ย. 62

เป็นต้นไป

แบบรายงานการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ปอด

 

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5423-7999 ต่อ 5122

หรือ โทร.08–1706-5115

5

ดูหลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์

(ผ่านเว็บไซต์)

 

-

-

-

1 มิ.ย. 62

-

คลิกดูหลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์

(ผ่านเว็บไซต์)

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5423-7999 ต่อ 5122

หรือ โทร.08–1706-5115

6

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่คณะ

(แต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาสถาบันเดิม)

 

-

-

-

3 มิ.ย. 62

-

สถานที่สอบสัมภาษณ์ตาม
คณะกำหนด

ติดต่อคณะที่เข้าศึกษา

7

ประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา

29 พ.ค. 62

 

19 มิ.ย. 62

 

1 ก.ค. 62

ค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษา

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ1603-1609/1617/1626

8

Download แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิ

 

29 พ.ค. 62

19 มิ.ย. 62

1 ก.ค. 62

แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

- ศูนย์รังสิต

โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ1603-1609/1617/1626

- ท่าพระจันทร์ 

โทร.0-2613-3717-9

9

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

9.1 บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62

19 - 25

มิ.ย. 62

1 - 5

ก.ค. 62

บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

ตัวอย่างการบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

9.2 UPLOAD รูปถ่ายสวมชุดนักศึกษา

29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62

19 - 25

มิ.ย. 62

1 - 5

ก.ค. 62

การถ่ายรูปนักศึกษาและตัวอย่าง

เครื่องแบบและเครื่องหมายนักศึกษา

 

9.3 พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

พร้อมลงชื่อ และวันที่

29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62

19 - 25

มิ.ย. 62

1 - 5

ก.ค. 62

ตัวอย่างใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

9.4 Scan หลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทุกฉบับใน File เดียวกัน        ด้วย Scanner แบบสีเท่านั้น

(ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ) บันทึกเป็น PDF File โดยตั้ง ชื่อ File เป็น เลขทะเบียนนักศึกษา ของนักศึกษา ตัวอย่างเช่น 62XXXXXXXX 

จัดเรียงเอกสารตามลำดับ ดังนี้

1. ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามข้อ3

2. บัตรประจำตัวประชาชน

(นักศึกษาต่างชาติใช้ Passport)

3. หลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้า/ยศ หรือ ชื่อ-สกุล กรณีที่ข้อมูลในหลักฐานสำเร็จการศึกษาไม่ตรงกับบัตรประชาชน

4. ใบ ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร หรือ หลักฐานสำเร็จการศึกษาที่ระบุ วันสำเร็จการศึกษา

29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62

19 - 25

มิ.ย. 62

1 - 5

ก.ค. 62

ตัวอย่าง PDF File เอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 

 

10

ส่งหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็น

นักศึกษาใหม่

29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62

19 - 25

มิ.ย. 62

1 - 5

ก.ค. 62

คลิกเพื่อส่งไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียน

นักศึกษาใหม่

 

 

ส่งแบบรายงานการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ปอด

29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62

19 - 25

มิ.ย. 62

1 - 5

ก.ค. 62

คลิกเพื่อส่งไฟล์เอกสารแบบรายงาน

การตรวจร่างกายและเอกซเรย์ปอด

 

กองกิจการนักศึกษา

โทร. 0-2564-4441-79 ต่อ 1243

11

แจ้งการเดินทางเข้าร่วม

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่าพระจันทร์ – ศูนย์รังสิต

สำหรับนักศึกษา ศูนย์ลำปาง

ให้เป็นไปโดยสมัครใจ

10-15 มิ.ย. 62

20-22 มิ.ย. 62

แจ้งการเข้าร่วมได้ที่

https://forms.gle/wbCfkWZKT2iM4Phi8

ฝ่ายการนักศึกษา มธ.ศูนย์ลำปาง โทร. 0-5423 -7995  ต่อ 5171-4 หรือ 08-9952-6668

12

งานวันแรกพบนักศึกษา ศูนย์ลำปาง

6 ก.ค. 62

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

(แต่งชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา)

ฝ่ายการนักศึกษา มธ.ศูนย์ลำปาง โทร. 0-5423 -7995  ต่อ 5171-4 หรือ 08-9952-6668

13

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

มธ. ศูนย์ลำปาง

 

 

26 ก.ค. 62 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ลำปาง

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร 0-5423-7999 ต่อ 5171-2

หรือโทร.08-9952-6668

14

งานรับเพื่อนใหม่ ศูนย์ลำปาง

26 - 28 ก.ค. 62

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

 

ฝ่ายการนักศึกษา มธ.ศูนย์ลำปาง โทร. 0-5423 -7995  ต่อ 5171-4 หรือ 08-9952-6668

15

ประกาศผลจัดระดับวิชาพื้นฐาน

ชั้นปีที่1 สำหรับจัดตารางเรียน

31 ก.ค. 62

www.lampang.tu.ac.th

หัวข้อข่าวนักศึกษาใหม่ 62

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5423-7999 ต่อ 5122

หรือ โทร.08–1706-5115

16

วันเข้าหอพักนักศึกษา

1 ส.ค 62

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

มธ. ศูนย์ลำปาง

โทร.0-5426-8701 ต่อ 5181-2

หรือ โทร.06-3203-8133

www.facebook.com/TULP.dorm

17

นักศึกษาใหม่ ศูนย์ลำปาง เดินทางไปร่วมงานปฐมนิเทศและรับเพื่อนใหม่        ท่าพระจันทร์ – ศูนย์รังสิต

2-4 ส.ค. 62

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

ฝ่ายการนักศึกษา มธ.ศูนย์ลำปาง โทร. 0-5423 -7995  ต่อ 5171-4 หรือ 08-9952-6668

18

ยื่นผ่อนผันการชำระเงินค่าจดทะเบียนศึกษารายวิชาสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ขอทุน กยศ./กรอ.

5 - 6 ส.ค. 62

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ลำปาง

คณะที่นักศึกษาสังกัด

19

รับบัตรประจำตัวนักศึกษา

- บัตรประจำตัวนักศึกษา

- สมุดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

- รหัส ATM 4 หลัก

แจ้งภายหลัง

ณ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5423-7999 ต่อ 5122

หรือ โทร.08–1706-5115

20

จดทะเบียนศึกษารายวิชา

7 - 8 ส.ค. 62

www.reg.tu.ac.th

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5423-7999 ต่อ 5122

หรือ โทร.08–1706-5115

21

ชำระเงินค่าจดทะเบียนศึกษารายวิชา

7 - 9 ส.ค. 62

www.reg.tu.ac.th

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5423-7999 ต่อ 5122

หรือ โทร.08–1706-5115

22

เปิดเรียนภาค 1 ปีการศึกษา 2562

13 ส.ค. 62

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หมวดทะเบียนนักศึกษา

กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร.0–5423-7999 ต่อ 5122

หรือ โทร.08–1706-5115

 

23

ยื่นขอทุนการศึกษา (ทุน กยศ./กรอ.)

20 - 26 ส.ค. 62

ฝ่ายการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองบริหารศูนย์ลำปาง

โทร 0-5423-7999 ต่อ 5171-2

หรือ โทร.08-9952-6668

24

พิธีไหว้ครู

29 ส.ค. 62

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

 

ฝ่ายการนักศึกษา มธ.ศูนย์ลำปาง โทร. 0-5423 -7995  ต่อ 5171-4 หรือ 08-9952-6668