ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา  โครงการปกติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา  2558

  โครงการปกติ  ศึกษาที่ท่าพระจันทร์

 

ปีการศึกษา 2558

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สถานที่/เว็บไซต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

14 พ.ค. 58

23 ก.ค. 58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา กลุ่ม 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา กลุ่ม 2

www.reg.tu.ac.th

ท่าพระจันทร์

โทร 0-2613-3717-8

 

19 พ.ค. 58

29 ก.ค. 58

ประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา กลุ่มที่ 1

ประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา กลุ่มที่ 2

www.reg.tu.ac.th

ค้นหาเลขทะเบียน น.ศ.ใหม่

ท่าพระจันทร์

โทร 0-2613-3719

 

ตามกำหนดการของคณะ

รายงานตัวตามกำหนดการของคณะ

ที่มีสิทธิเข้าศึกษา

 

คณะที่มีสิทธิเข้าศึกษา

 

19 พ.. –8 ส.ค. 58

- กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว ผ่านระบบ Internet 

ถ้าไม่กรอกประวัติส่วนตัวจะไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้

- พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และติดรูปถ่ายนำมายื่นในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

- จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

กรอกประวัตินักศึกษาใหม่

 

การทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ 
-
Download แบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายสี ขนาด 1.5" หรือ 2" นิ้ว  สวมเสื้อสุภาพไม่มีลวดลาย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ          ไม่สวมครุยปริญญาใด ๆ นำมายื่นในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

 

 

ท่าพระจันทร์

โทร 0-2613-3719

 

25 - 27 พ.ค.. 58

 

ลงทะเบียนศึกษารายวิชาเสริมพื้นฐาน

  สั่งพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินนำไปยื่นกับ 

  ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา

  ถึงวันที่  27 พ.ค. 58

www.reg.tu.ac.th

 เข้าสู่ระบบ (นักศึกษา/บุคลากร)

ท่าพระจันทร์

โทร 0-2613-2743

      0-2613-3718

 

ตามกำหนดการของคณะ

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ตามกำหนดการของคณะที่เข้าศึกษา

 

 

คณะที่เข้าศึกษา

ท่าพระจันทร์

โทร 0-2613-2743

      0-2613-3718

 

3 ส.ค. 58

                       

ตรวจสอบคิว ( 3 ส.ค. – 9 ส.ค. 58)

เพื่อใช้แสดงตนตามวัน-เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

 คิวและรายละเอียด

 

 

ท่าพระจันทร์

  0-2613-3719

 

9 ส.ค. 58

ยื่นเอกสาร แสดงตนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  ตามบัตรคิว

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ชั้น 2 ตึกเอนกประสงค์ มธ.ท่าพระจันทร์

ท่าพระจันทร์

  0-2613-3719

 

10 - 13 ส.ค. 58

ลงทะเบียนศึกษารายวิชา

www.reg.tu.ac.th

 เข้าสู่ระบบ “นักศึกษา/บุคลากร)

ท่าพระจันทร์

  0-2613-2743

  0-2613-3718

 

10 - 13 ส.ค. 58

ชำระเงินค่าลงทะเบียนศึกษารายวิชา

ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา

ท่าพระจันทร์

  0-2613-2743

  0-2613-3718

 

 

หมายเหตุ : โครงการปกติ กลุ่มที่ 1 สำหรับสาขาที่ต้องเรียนเสริมพื้นฐาน 

ได้แก่  คณะเศรษฐศาสตร์  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

               โครงการปกติ กลุ่มที่ 2  สำหรับสาขาที่ไม่ต้องเรียนเสริมพื้นฐาน ได้แก่  คณะ และสาขาที่เหลือยกเว้นกลุ่ม 1