โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก / โครงการนักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำหรับโรงเรียน
กรุณาป้อนรหัสโรงเรียนและรหัสผ่าน
การเข้าใช้งานระบบครั้งแรกให้ท่านใช้ รหัสโรงเรียนและรหัสผ่านที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่งให้
รหัสโรงเรียน
รหัสผ่าน ลืมรหัสผ่าน
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล
ขั้นที่ 1 บันทึกข้อมูลโรงเรียน/ผู้ใช้งาน
ขั้นที่ 2 บันทึกรายชื่อนักเรียนตามจำนวนโควตา เรียงลำดับตามความด้อยโอกาส
ขั้นที่ 3 พิมพ์รายงานรายชื่อและจำนวนนักเรียน
 
 
เวลา  น.
Contact us     
        - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels