ปฏิทินกิจกรรม
ชุดปฏิทิน   
ภาคการศึกษาที่  1 2 3/Summer 4/แก้ตัว 5/Summer 2  / 2560  (คลิก หรือ เพื่อเลือกปีการศึกษา)
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE
 • 3 ก.ค. 2560 9:00 น.7 ก.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 23 ก.ค. 2560 9:00 น.7 ก.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 33 ก.ค. 2560 9:00 น.7 ก.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 43 ก.ค. 2560 9:00 น.7 ก.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่น ๆ3 ก.ค. 2560 9:00 น.7 ก.ค. 2560 23:59 น.
 • ช่วงวันชำระเงิน
 • 22 ส.ค. 2560 9:00 น.26 ส.ค. 2560 20:00 น.
 • ข่วงวันจดทะเบียนล่าช้า
 • 22 ส.ค. 2560 9:00 น.25 ส.ค. 2560 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม - ถอน รายวิชา
 • 22 ส.ค. 2560 9:00 น.25 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา22 ส.ค. 2560 9:00 น.25 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา22 ส.ค. 2560 9:00 น.25 ส.ค. 2560 23:59 น.
 • ช่วงวันชำระเงิน ล่าช้า เพิ่มถอน
 • 22 ส.ค. 2560 9:00 น.26 ส.ค. 2560 20:00 น.
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W ) Online
 • 16 ต.ค. 2560 9:00 น.23 ต.ค. 2560 23:59 น.
 • ช่วงวันแจ้งจบการศึกษา
 • 15 ส.ค. 2560 9:00 น.28 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา15 ส.ค. 2560 9:00 น.15 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  วันสิ้นภาคการศึกษา2 ธ.ค. 2560 9:00 น.2 ธ.ค. 2560 23:59 น.
   
  เวลา  น.
  Contact us     
          - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels