ปฏิทินกิจกรรม
ชุดปฏิทิน   
ภาคการศึกษาที่  1 2 3/Summer 4/แก้ตัว 5/Summer 2  / 2561  (คลิก หรือ เพื่อเลือกปีการศึกษา)
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE
 • 4 ธ.ค. 2561 9:00 น.10 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน4 ธ.ค. 2561 9:00 น.10 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 14 ธ.ค. 2561 9:00 น.10 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 24 ธ.ค. 2561 9:00 น.10 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 34 ธ.ค. 2561 9:00 น.10 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 44 ธ.ค. 2561 9:00 น.10 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่น ๆ4 ธ.ค. 2561 9:00 น.10 ธ.ค. 2561 23:59 น.
 • ช่วงวันชำระเงิน
 • 22 ม.ค. 2562 9:00 น.26 ม.ค. 2562 20:00 น.
 • ข่วงวันจดทะเบียนล่าช้า
 • 22 ม.ค. 2562 9:00 น.25 ม.ค. 2562 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม - ถอน รายวิชา
 • 22 ม.ค. 2562 9:00 น.25 ม.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา22 ม.ค. 2562 9:00 น.25 ม.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา22 ม.ค. 2562 9:00 น.25 ม.ค. 2562 23:59 น.
 • ช่วงวันชำระเงิน ล่าช้า เพิ่มถอน
 • 22 ม.ค. 2562 9:00 น.26 ม.ค. 2562 20:00 น.
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W ) Online
 • 18 มี.ค. 2562 9:00 น.25 มี.ค. 2562 23:59 น.
 • ช่วงวันแจ้งจบการศึกษา
 • 14 ม.ค. 2562 9:00 น.28 ม.ค. 2562 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา14 ม.ค. 2562 9:00 น.14 ม.ค. 2562 23:59 น.
    -  วันสิ้นภาคการศึกษา11 พ.ค. 2562 9:00 น.11 พ.ค. 2562 23:59 น.
   
  เวลา  น.
  Contact us     
          - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels