จบการศึกษา
คณะ
ปีการศึกษาที่อนุมัติ : 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
ภาคการศึกษาที่123
ศูนย์ : ศูนย์รังสิต
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี SIIT
   14220400252 : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)1--
   14220800252 : สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)-1-
   14225600256 : สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)831-
   14220400256 : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)2--
   14220800256 : สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)363-
   14220200256 : สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)3--
   14225100252 : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)1--
   14225100256 : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)313-
   14225400256 : สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)9--
   14221000256 : สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)1240-
   14220300256 : สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)5--
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท SIIT
   34220500256 : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว (หลักสูตรนานาชาติ)13-
   34220700256 : สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบโซ่อุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ)24-
   34220400256 : สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)31-
   34220300254 : สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)2--
   34220300256 : สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)168-
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก SIIT
   44220300254 : สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)88-
   44220100239 : สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์-1-
   44220200239 : สาขาวิชาเทคโนโลยี11-
 
เวลา  น.
Contact us     
        - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels