จบการศึกษา
คณะ
ปีการศึกษาที่อนุมัติ : 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
ภาคการศึกษาที่123
ศูนย์ : ศูนย์รังสิต
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี SIIT
   14220300252 : สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)--1
   14220400252 : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)1--
   14220800252 : สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)-11
   14225700252 : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)--1
   14221200252 : สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)--2
   14225600256 : สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)83113
   14220900256 : สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)-225
   14220400256 : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)2507
   14220800256 : สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)3639
   14220200256 : สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)33715
   14225100252 : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)1-1
   14225100256 : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)3134
   14225400256 : สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)9629
   14221000256 : สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)12403
   14220300256 : สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)5427
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท SIIT
   34220500251 : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว (หลักสูตรนานาชาติ)-3-
   34220400250 : สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)-2-
   34220500256 : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว (หลักสูตรนานาชาติ)17-
   34220700256 : สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบโซ่อุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ)26-
   34220400256 : สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)39-
   34220300254 : สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)2--
   34220300256 : สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)1617-
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก SIIT
   44220300254 : สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)810-
   44220100239 : สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์-1-
   44220200239 : สาขาวิชาเทคโนโลยี11-
 
เวลา  น.
Contact us     
        - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels