ไทย | ENG    

Main Menu

   
 
 News & Events
1.เลื่อนและขยายการจัดการเรียนการสอนภาค 2/2556 และภาคฤดูร้อนหนึ่ง/2556 ดังนี้(very urgent)
 1. ปฎิทินการศึกษา(กิจกรรม) ชั้นปริญญาตรี ภาค 2/2556 และภาคฤดูร้อนหนึ่ง/2556
2. ปฎิทินการศึกษา(กิจกรรม) บัณฑิตศึกษา ภาค 2/2556 และภาคฤดูร้อน/2556
3. ตารางสอบกลางภาคและสอบไล่ภาค 2/2556 ระดับปริญญาตรี ปกติ
4. ปฎิทินการส่งผลสอบไล่ ภาค 1-2/2556 และภาคฤดูร้อนหนึ่ง/2556 ระดับปริญญาตรี
5. ปฎิทินการส่งผลสอบไล่ ภาค 1-2/2556 และภาคฤดูร้อน/2556 ระดับบัณฑิตศึกษา
มติที่ประชุม กบม. ครั้งที่ 20/2556 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น.
 announced by   สำนักทะเบียนฯ   announced date   6 December 2013

 Hot News
 
 
รับเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา '57
 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบ
 
 Admissions
 
 Students
 
 Graduates
 
การขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์
 Lecturer / Staff
 
 More 
 Miscellaneous
 
 More 
 Others
 
Time   for the best display result, please use Internet Explorer 5.0 or higher versions.display size at 1024x768 pixels
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สงวนลิขสิทธิ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์