ไทย | ENG    

@เมนูหลัก

   
 
 หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2552
 
 (สำหรับเลขทะเบียน 52XXXXXXXX เป็นต้นไป)
 นิติศาสตร์
 
 ภาคปกติ
 
ระดับปริญญาเอก
 ภาคพิเศษ
 
ระดับปริญญาโท
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 
 ภาคปกติ
 
 ภาคพิเศษ
 
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
 รัฐศาสตร์
 
 เศรษฐศาสตร์
 
 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 
 ศิลปศาสตร์
 
 ภาคปกติ
 
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
 ภาคพิเศษ
 
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
 วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 
 ภาคปกติ
 
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
 ภาคพิเศษ
 
ระดับปริญญาโท
 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 
 ภาคปกติ
 
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
 ภาคพิเศษ
 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 ภาคปกติ
 
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
 ภาคพิเศษ
 
ระดับปริญญาโท
 วิศวกรรมศาสตร์
 
 แพทยศาสตร์
 
 สหเวชศาสตร์
 
 ทันตแพทยศาสตร์
 
 พยาบาลศาสตร์
 
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
 
 สาธารณสุขศาสตร์
 
 สถาบันภาษา
 
 วิทยาลัยนวัตกรรม
 
 วิทยาลัยสหวิทยาการ
 
 ภาคปกติ
 
ระดับปริญญาเอก
 ภาคพิเศษ
 
ระดับปริญญาโท
 สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
 
 ภาคปกติ
 
ระดับปริญญาโท
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
 ภาคพิเศษ
 
 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะ
 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 
 ภาคปกติ
 
 ภาคพิเศษ
 
ระดับปริญญาโท
 คณะพยาบาลศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์
 
 ภาคปกติ
 
 ภาคพิเศษ
 
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
เวลา   การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
สงวนลิขสิทธิ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์