ไทย | ENG    

@เมนูหลัก

   
 
 หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556)
 
 (สำหรับเลขทะเบียน 56XXXXXXXX เป็นต้นไป)
 นิติศาสตร์
 
 ภาคปกติ
 
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
 ภาคพิเศษ
 
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 
 ภาคปกติ
 
 ระดับปริญญาโท
 ภาคพิเศษ
 
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
 รัฐศาสตร์
 
 ภาคปกติ
 
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
 ภาคพิเศษ
 
ระดับปริญญาโท
 เศรษฐศาสตร์
 
 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 
 ศิลปศาสตร์
 
 ภาคปกติ
 
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
 ภาคพิเศษ
 
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
 วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 
 ภาคปกติ
 
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
 ภาคพิเศษ
 
ระดับปริญญาโท
 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 
 ภาคปกติ
 
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 ภาคปกติ
 
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
 ภาคพิเศษ
 
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
 วิศวกรรมศาสตร์
 
 ภาคปกติ
 
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
 ภาคพิเศษ
 
 ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
 แพทยศาสตร์
 
 ภาคปกติ
 
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
 
 สหเวชศาสตร์
 
 ทันตแพทยศาสตร์
 
 พยาบาลศาสตร์
 
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
 
 
 ภาคพิเศษ
 
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
 สาธารณสุขศาสตร์
 
 
 ภาคพิเศษ
 
ระดับปริญญาโท
 วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
 
 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 
 
 ภาคพิเศษ
 
ระดับปริญญาโท
 สถาบันภาษา
 
 วิทยาลัยนวัตกรรม
 
 วิทยาลัยสหวิทยาการ
 
 ภาคปกติ
 
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
 
 วิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 
 ภาคปกติ
 
ระดับปริญญาโท
 ภาคพิเศษ
 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
 วิทยาลัยปรีดี พนมยงค์
 
 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะ
 
 คณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์
 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 
 
 ภาคพิเศษ
 
ระดับปริญญาโท
เวลา   การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
สงวนลิขสิทธิ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์