ไทย | ENG    

@เมนูหลัก

   
 
 ค่านิยมองค์กร
 
 มุ่งมั่นทำงาน บริการเป็นเลิศ
 วิสัยทัศน์
 
 เป็นผู้นำในระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการให้บริการตามมาตรฐานสากล โดยการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความเป็นธรรมศาสตร์
 พันธกิจ
 
 1. บริหารข้อมูลที่เกี่ยวกับทะเบียนการศึกษา
 2. อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
 3. จัดการกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
 4. จัดการระบบรับ-คืนค่าธรรมเนียมทางการศึกษา
 5. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาทุกระดับปริญญา
 6. ให้บริการอื่นๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
เวลา   การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
สงวนลิขสิทธิ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์