ไทย | ENG    

Main Menu

   
 
 
 มุ่งมั่นทำงาน บริการเป็นเลิศ
 Vision
 
 เป็นผู้นำในระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการให้บริการตามมาตรฐานสากล โดยการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความเป็นธรรมศาสตร์
 Mission
 
 1. บริหารข้อมูลที่เกี่ยวกับทะเบียนการศึกษา
 2. อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
 3. จัดการกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
 4. จัดการระบบรับ-คืนค่าธรรมเนียมทางการศึกษา
 5. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาทุกระดับปริญญา
 6. ให้บริการอื่นๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
Time   for the best display result, please use Internet Explorer 5.0 or higher versions.display size at 1024x768 pixels
สำนักงานทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สงวนลิขสิทธิ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์