ไทย | ENG    

@เมนูหลัก

   
 
 โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
 
 ประกาศรับสมัคร 2560
 
 ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์
 
คณะนิติศาสตร์
 แบบที่ 1 รับสมัคร 1 ธ.ค. 59 – 31 ม.ค. 60
 แบบที่ 2 รับสมัคร 1 ธ.ค. 59 – 15 ก.พ. 60
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะรัฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรม
วิทยาลัยสหวิทยาการ
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
 ศึกษาที่ มธ. ศูนย์รังสิต
 
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 รับสมัครรอบที่ 1 : 17 ต.ค. 59 - 6 ม.ค. 60
 รับสมัครรอบที่ 2 : 11 ม.ค. 60 - 10 มี.ค. 60
 รับสมัครรอบที่ 3 : 15 มี.ค. 60 - 5 พ.ค. 60
 รอบที่ 1 : วันที่ 3 ต.ค.59 - 9 ม.ค.60
 รอบที่ 2 : วันที่ 1 ก.พ.60 - 11 พ.ค.60
 รับสมัคร กลุ่มที่ 1 วันที่ 6 ก.พ.– 26 เม.ย. 60
 รับสมัคร กลุ่มที่ 2 วันที่ 25 พ.ค. – 20 มิ.ย. 60
 รับสมัคร รอบที่ 1 วันที่ 6 ก.พ. - 26 เม.ย.60
 รับสมัคร รอบที่ 2 วันที่ 25 พ.ค. - 22 มิ.ย.60
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
 สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) รอบ 3
 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางคลีนิก (หลักสูตรนานาชาติ) รอบ 3
 สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) รอบ 4
 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางคลีนิก (หลักสูตรนานาชาติ) รอบ 4
 ประกาศรับสมัคร 2559
 
 ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์
 
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 - สมัครด้วยตนเอง รับสมัคร 15 ก.พ. 59 - 8 เม.ย. 59
 - สมัครทางไปรษณีย์ รับสมัคร 15 ก.พ. 59 - 4 เม.ย. 59
 - สมัครด้วยตนเอง รับสมัคร 16 พ.ค. 59 - 17 มิ.ย. 59
 - สมัครทางไปรษณีย์ รับสมัคร 16 พ.ค. 59 - 13 มิ.ย. 59
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรม
วิทยาลัยสหวิทยาการ
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
 - สมัครด้วยตนเอง รับสมัคร 21 มี.ค. 59 - 23 มิ.ย. 59
 - สมัครทางไปรษณีย์ รับสมัคร 21 มี.ค. 59 - 15 มิ.ย. 59
 ศึกษาที่ มธ. ศูนย์รังสิต
 
คณะศิลปศาสตร์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 รับสมัครรอบที่ 1 วันที่ 1 ต.ค. 58 - 11 ม.ค. 59
 รับสมัครรอบที่ 2 วันที่ 15 ม.ค. 59 - 9 พ.ค. 59
 รับสมัครรอบที่ 3 วันที่ 13 พ.ค. 59 - 4 ก.ค. 59
 รับสมัครรอบที่ 1 วันที่ 5 ต.ค. 58 – 6 ม.ค. 59
 รับสมัครรอบที่ 2 วันที่ 4 ก.พ. 59 – 25 เม.ย. 59
 กลุ่มที่1 (รับสมัคร 1 ก.พ. - 21 เม..ย. 59)
 กลุ่มที่2 (รับสมัคร 2 พ.ค. - 13 มิ.ย. 59)
 - รับสมัคร รอบที่ 11 ก.พ. - 22 เม.ย.59
 - รับสมัคร รอบที่ 22 พ.ค. - 17 มิ.ย. 59
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารก่อสร้าง (EBM)
 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE)
 - สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft.EN)
คณะสหเวชศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 แนะนำหลักสูตรภาษาไทย
 
คณะศิลปศาสตร์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรม
 แนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษ
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะรัฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดีพนมยงค์
วิทยาลัยนวัตกรรม
เวลา   การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
สงวนลิขสิทธิ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์