ไทย | ENG    

@เมนูหลัก

   
 
 รายละเอียดประกาศรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
 
 ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์
 
 โครงการปกติ
 
คณะรัฐศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
 โครงการพิเศษ
 
คณะนิติศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะรัฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
สถาบันภาษา
วิทยาลัยนวัตกรรม
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
 
 ศึกษาที่ มธ. ศูนย์รังสิต
 
 โครงการปกติ
 
คณะรัฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
 โครงการพิเศษ
 
คณะรัฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เปิดรับภาค 1/58)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ (เปิดรับภาค 1/58)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
คณะสาธารณสขศาสตร์
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
วิทยาลัยสหวิทยาการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ (เปิดรับภาค 2/57)
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
 
 ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลำปาง
 
เวลา   การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
สงวนลิขสิทธิ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์