ไทย | ENG    

@เมนูหลัก

   
 
 รายละเอียดประกาศรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 และ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
 
 การรับเข้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1/2559 และ 2/2558
 
 ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์
 
 โครงการปกติ
 
สังคมสงเคราะศาสตร์
ศิลปศาสตร์
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
วิทยาลัยสหวิทยาการ
 โครงการพิเศษ
 
นิติศาสตร์
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ศิลปศาสตร์
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
สถาบันภาษา
วิทยาลัยนวัตกรรม
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
คณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์
 
 ศึกษาที่ มธ. ศูนย์รังสิต
 
 โครงการปกติ
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
 โครงการพิเศษ
 
รัฐศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์
 - รอบ 1 : 4 ม.ค. 59 ถึง 29 ก.พ. 59
 - รอบ 2 : 1 มี.ค. 59 ถึง 30 เม.ย. 59
 - รอบ 1 : 4 ม.ค. 59 ถึง 29 ก.พ. 59
 - รอบ 2 : 1 มี.ค. 59 ถึง 30 เม.ย. 59
สหเวชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
สาธารณสุขศาสตร์
 - สมัครทาง Internet (รับสมัคร 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 59)
 - สมัครด้วยตนเอง สมัครทางไปรษณีย์ (รับสมัคร 1 ม.ค. - 1 เม.ย. 59)
 - สมัครทาง Internet (รับสมัคร บัดนี้ – 30 มิ.ย. 59)
 - สมัครด้วยตนเอง สมัครทางไปรษณีย์ (รับสมัคร บัดนี้ – 30 มิ.ย. 59)
วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
วิทยาลัยสหวิทยาการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
 
 ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลำปาง
 
 โครงการปกติ
 
 โครงการพิเศษ
 
สาธารณสุขศาสตร์
 - สมัครทาง Internet (รับสมัคร 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 59)
 - สมัครด้วยตนเอง สมัครทางไปรษณีย์ (รับสมัคร 1 ม.ค. - 1 เม.ย. 59)
 - สมัครทาง Internet (รับสมัคร บัดนี้ – 30 มิ.ย. 59)
 - สมัครด้วยตนเอง สมัครทางไปรษณีย์ (รับสมัคร บัดนี้ – 30 มิ.ย. 59)
วิทยาลัยนวัตกรรม
เวลา   การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
สงวนลิขสิทธิ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์