ไทย | ENG    

@เมนูหลัก

   
 
 การรับเข้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1/2560
 
 ระบบสมัคร (สำหรับผู้สมัครทั้งท่าพระจันทร์และรังสิต)
 การรับเข้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1/2560
 
 
 ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์
 
 โครงการปกติ
 
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
ระดับบัณฑิตศึกษา
 - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
 - เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา
 - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการปกครอง / สาขาการระหว่างประเทศ / สาขาการบริหารรัฐกิจ)
 - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย / หลักสูตรนานาชาติ)
 - วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
 - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (สาขาวิชามานุษยวิทยา / สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม)
 - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
 - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
 - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารวิทยา
 - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประวัติศาสตร์ / สาขาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย / สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา / สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา / สาขาวิชาภาษาไทย / สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
 - วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา
 โครงการพิเศษ
 
คณะนิติศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะรัฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
สถาบันภาษา
 - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ภาคภาษาอังกฤษ)
 - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (ภาคภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยนวัตกรรม
 ศึกษาที่ มธ. ศูนย์รังสิต
 
 โครงการปกติ
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
 โครงการพิเศษ
 
คณะรัฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 รับสมัคร รอบที่ 1 วันที่ 1 – 31 ธ.ค. 59
 รับสมัคร รอบที่ 2 วันที่ 1 ก.พ. – 15 มี.ค. 60
คณะสหเวชศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาลัยสหวิทยาการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
 ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลำปาง
 
เวลา   การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
สงวนลิขสิทธิ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์