ไทย | ENG    

Main Menu

   
 
 
 Apply (for Student)
 
 
 Prachan Campus
 
 Special Program
 
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
ระดับบัณฑิตศึกษา
 - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
 - เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา
 - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการปกครอง / สาขาการระหว่างประเทศ / สาขาการบริหารรัฐกิจ)
 - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย / หลักสูตรนานาชาติ)
 - วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
 - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (สาขาวิชามานุษยวิทยา / สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม)
 - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
 - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
 - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารวิทยา
 - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประวัติศาสตร์ / สาขาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย / สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา / สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา / สาขาวิชาภาษาไทย / สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
 - วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา
 
Faculty of Law
Faculty of Commerce and Accountancy
คณะรัฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
สถาบันภาษา
 - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ภาคภาษาอังกฤษ)
 - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (ภาคภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยนวัตกรรม
 
 Special Program
 
Faculty of Science and Technology
Faculty of Engineering
คณะแพทยศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
Faculty of Nursing
คณะเภสัชศาสตร์
 
คณะรัฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Engineering
 รับสมัคร รอบที่ 1 วันที่ 1 – 31 ธ.ค. 59
 รับสมัคร รอบที่ 2 วันที่ 1 ก.พ. – 15 มี.ค. 60
คณะสหเวชศาสตร์
Faculty of Dentistry
Faculty of Nursing
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาลัยสหวิทยาการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
 Lampang Campus
 
Time   for the best display result, please use Internet Explorer 5.0 or higher versions.display size at 1024x768 pixels
สำนักงานทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สงวนลิขสิทธิ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์