ไทย | ENG    

@เมนูหลัก

   
 
 การรับเข้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1/2561
 
 ระบบสมัคร (สำหรับผู้สมัครทั้งท่าพระจันทร์และรังสิต)
 
 การรับเข้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1/2561
 
 ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์
 
 โครงการปกติ
 
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
 โครงการพิเศษ
 
คณะนิติศาสตร์
 กรณีทั่วไป รับสมัคร 1 ธ.ค. 60 - 20 เม.ย. 61
 กรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์ รับสมัคร 15 พ.ย. 60 - 15 มี.ค. 61
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 หลักสูตรภาษาไทย / สองภาษา
 หลักสูตรนานาชาติ
คณะรัฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
สถาบันภาษา
วิทยาลัยนวัตกรรม
วิทยาลัยนานาชาติปรัดี พนมยงค์
 ศึกษาที่ มธ. ศูนย์รังสิต
 
 โครงการปกติ
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
 โครงการพิเศษ
 
คณะรัฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 รับสมัคร รอบที่ 1 วันที่ 1-30 พ.ย. 60
 รับสมัคร รอบที่ 2 วันที่ 1-31 ม.ค .61
 รับสมัคร รอบที่ 3 วันที่ 1-30 มี.ค. 61
คณะสหเวชศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
วิทยาลัยสหวิทยาการ
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
 ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลำปาง
 
เวลา   การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
สงวนลิขสิทธิ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์