ไทย | ENG    

Main Menu

   
 
 Admissions : Graduate Degrees
 
 Apply (for Student)
 
 
 Prachan Campus
 
 
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
 
Faculty of Law
 กรณีทั่วไป รับสมัคร 1 ธ.ค. 60 - 20 เม.ย. 61
 กรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์ รับสมัคร 15 พ.ย. 60 - 15 มี.ค. 61
Faculty of Commerce and Accountancy
 หลักสูตรภาษาไทย / สองภาษา
 หลักสูตรนานาชาติ
คณะรัฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
สถาบันภาษา
วิทยาลัยนวัตกรรม
วิทยาลัยนานาชาติปรัดี พนมยงค์
 Rangsit Campus
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Engineering
คณะแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
 
คณะรัฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Engineering
 รับสมัคร รอบที่ 1 วันที่ 1-30 พ.ย. 60
 รับสมัคร รอบที่ 2 วันที่ 1-31 ม.ค .61
 รับสมัคร รอบที่ 3 วันที่ 1-30 มี.ค. 61
คณะสหเวชศาสตร์
Faculty of Dentistry
Faculty of Nursing
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
วิทยาลัยสหวิทยาการ
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
 Lampang Campus
 
Time   for the best display result, please use Internet Explorer 5.0 or higher versions.display size at 1024x768 pixels
สำนักงานทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สงวนลิขสิทธิ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์