ไทย | ENG    

Main Menu

   
 
 Admissions : Graduate Degrees
 
 Apply (for Student)
 
 
 Prachan Campus
 
 
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
 
คณะนิติศาสตร์
 กรณีทั่วไป รับสมัคร 1 ธ.ค. 60 - 20 เม.ย. 61
 กรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์ รับสมัคร 15 พ.ย. 60 - 15 มี.ค. 61
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 หลักสูตรภาษาไทย / สองภาษา
 หลักสูตรนานาชาติ
คณะรัฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
สถาบันภาษา
วิทยาลัยนวัตกรรม
วิทยาลัยนานาชาติปรัดี พนมยงค์
 Prachan Campus
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
คณะรัฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 รับสมัคร รอบที่ 1 วันที่ 1-30 พ.ย. 60
 รับสมัคร รอบที่ 2 วันที่ 1-31 ม.ค .61
 รับสมัคร รอบที่ 3 วันที่ 1-30 มี.ค. 61
คณะสหเวชศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
 Prachan Campus
 
 
 <ยังไม่มีข้อมูล>
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Time   for the best display result, please use Internet Explorer 5.0 or higher versions.display size at 1024x768 pixels
สำนักงานทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สงวนลิขสิทธิ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์