ไทย | ENG    

@เมนูหลัก

   
 
 ใบกระจายโครงสร้างสำหรับการแจ้งจบระดับบัณฑิตศึกษา
 
 คำแนะนำ เพื่อความรวดเร็วในการเปิด คลิกขวาที่สาขาที่ต้องการ เลือก save target as เลือกปลายทางที่ต้องการ save แล้วจึงเปิดด้วยโปรแกรมที่ใช้อ่านไฟล์ pdf
 นิติศาสตร์
 
หลักสูตรก่อนปี พ.ศ.2544
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.2544
หลักสูตร ปี พ.ศ. 2551
 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 
 0282 : ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี
 รัฐศาสตร์
 
 เศรษฐศาสตร์
 
 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 
 0533 : สาขาสวัสดิการแรงงาน
 0581 : ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
 ศิลปศาสตร์
 
 0681 : ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแปลภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส
 วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 วิศวกรรมศาสตร์
 
 แพทยศาสตร์
 
 สหเวชศาสตร์
 
 1251 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
 
 สถาบันภาษา
 
 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT (หลักสูตรนานาชาติ)
 
 2251 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ)
 2252 : สาขาเทคโนโลยี (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ)
 2272 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยี)
 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะ
 
คณะพยาบาลศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
โครงการร่วมทางวิชาการระหว่างคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และ คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์
โครงการความร่วมมือฯ คณะวิศวกรมศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์ (EBM)
เวลา   การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
สงวนลิขสิทธิ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์