ไทย | ENG    

@เมนูหลัก

   
 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 
 ระดับปริญญาตรี
 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและสมรรถนะ GREATS
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555
สำหรับโครงการปกติ แบบเหมาจ่าย (นักศึกษาเลขทะเบียน 55 เป็นต้นไป)
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2553
โครงการปกติ (สำหรับนักศึกษาเลขทะเบียน 54)
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2553
โครงการพิเศษ (สำหรับนักศึกษาเลขทะเบียน 54 เป็นต้นไป)
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2550
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2545
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การปรับขึ้นค่าหน่วยกิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556
 ระดับบัณฑิตศึกษา
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
โครงการปกติ แบบเหมาจ่าย (สำหรับนักศึกษาเลขทะเบียน 55 เป็นต้นไป)
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
โครงการปกติ
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
โครงการพิเศษ
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2550
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2545
ระเบียบฯ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (ฉบับ 2)
เวลา   การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
สงวนลิขสิทธิ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์