ไทย | ENG    

@เมนูหลัก

   
 
 หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2547
 
คณะนิติศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะรัฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยสหวิทยาการ ลำปาง
 Undergraduate Program 2004
 
Faculty of Law
 Law
Faculty of Commerce and Accountancy
Faculty of Political Science
Faculty of Economics
Faculty of Social Adminstration
Faculty of Liberal Arts
Faculty of Journalism and Mass Communication
Faculty of Sociology and Anthropology
Faculty of Science and Technology
Faculty of Engineering
Faculty of Medicine
Faculty of Allied Health Sciences
Faculty of Dentistry
Faculty of Nursing
Faculty of Fine and Applied Arts
Faculty of Architecture and Planning
Faculty of Public Health
College of Interdisciplinary Studies
เวลา   การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
สงวนลิขสิทธิ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์