ไทย | ENG    

Main Menu

   
 
 Undergraduate Program (2004)
 
Faculty of Law
Faculty of Commerce and Accountancy
Faculty of Political Science
Faculty of Economics
Faculty of Social Adminstration
Faculty of Liberal Arts
Faculty of Journalism and Mass Communication
Faculty of Sociology and Anthropology
 หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต
Faculty of Science and Technology
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
Faculty of Engineering
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
Faculty of Medicine
Faculty of Allied Health Sciences
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
Faculty of Dentistry
Faculty of Nursing
Faculty of Fine and Applied Arts
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
Faculty of Architecture and Planning
วิทยาลัยสหวิทยาการ ลำปาง
 Undergraduate Program 2004
 
Faculty of Law
 Law
Faculty of Commerce and Accountancy
Faculty of Political Science
Faculty of Economics
Faculty of Social Adminstration
Faculty of Liberal Arts
Faculty of Journalism and Mass Communication
Faculty of Sociology and Anthropology
Faculty of Science and Technology
Faculty of Engineering
Faculty of Medicine
Faculty of Allied Health Sciences
Faculty of Dentistry
Faculty of Nursing
Faculty of Fine and Applied Arts
Faculty of Architecture and Planning
Faculty of Public Health
College of Interdisciplinary Studies
Time   for the best display result, please use Internet Explorer 5.0 or higher versions.display size at 1024x768 pixels
สำนักงานทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สงวนลิขสิทธิ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์