ไทย | ENG    

@เมนูหลัก

   
 
 หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี (ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556)
 
 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 
 ภาคปกติ
 
 ภาคพิเศษ
 
 รัฐศาสตร์
 
 เศรษฐศาสตร์
 
 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 
 ศิลปศาสตร์
 
 ภาคปกติ
 
 ภาคพิเศษ
 
 วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 
 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 ภาคปกติ
 
 ภาคพิเศษ
 
 วิศวกรรมศาสตร์
 
 ภาคปกติ
 
 ภาคพิเศษ
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสอง สถาบัน (Twinning Engineering Program) (TEP)
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE)
 
 สหเวชศาสตร์
 
 ทันตแพทยศาสตร์
 
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
 
 วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
 
 วิทยาลัยสหวิทยาการ
 
 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 
 โครงการพิเศษ
 
 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะ
 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 
เวลา   การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
สงวนลิขสิทธิ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์