ไทย | ENG    

Main Menu

   
 
 Admissions : Graduate Degrees
 
 Apply (for Student)
 
 
 Prachan Campus
 
 
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
ระดับบัณฑิตศึกษา
 - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
 - เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา
 - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการปกครอง / สาขาการระหว่างประเทศ / สาขาการบริหารรัฐกิจ)
 - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย / หลักสูตรนานาชาติ)
 - วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
 - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (สาขาวิชามานุษยวิทยา / สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม)
 - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
 - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
 - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารวิทยา
 - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประวัติศาสตร์ / สาขาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย / สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา / สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา / สาขาวิชาภาษาไทย / สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
 - วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา
 Special Program
 
คณะนิติศาสตร์
Faculty of Commerce and Accountancy
คณะรัฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
สถาบันภาษา
 - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ภาคภาษาอังกฤษ)
 - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (ภาคภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยนวัตกรรม
 Rangsit Campus
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Engineering
คณะแพทยศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
 Special Program
 
คณะรัฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Engineering
 รับสมัคร รอบที่ 1 วันที่ 1 – 31 ธ.ค. 59
 รับสมัคร รอบที่ 2 วันที่ 1 ก.พ. – 15 มี.ค. 60
คณะสหเวชศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาลัยสหวิทยาการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
 Lampang Campus
 
 
 Prachan Campus
 
 
 <ยังไม่มีข้อมูล>
 Special Program
 
Faculty of Liberal Arts
วิทยาลัยนวัตกรรม
 Rangsit Campus
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Engineering
คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
 Special Program
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Engineering
วิทยาลัยแพทย์นานาชาติจุฬาภรณ์
 Lampang Campus
 
 
 <ยังไม่มีข้อมูล>
 Special Program
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์
 สมัครทางไปรษณีย์ บัดนี้ – 30 พ.ย.59
 สมัครด้วยตนเอง บัดนี้ – 2 ธ.ค.59
 
 
  จำนวนผู้สมัคร ผู้สอบผ่านข้อเขียน/ผ่านการคัดเลือก ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์/มีสิทธิเข้าศึกษา และ ผู้ยืนยันสิทธิ/สละสิทธิเข้าศึกษา
Time   for the best display result, please use Internet Explorer 5.0 or higher versions.display size at 1024x768 pixels
สำนักงานทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สงวนลิขสิทธิ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์