ไทย | ENG    

@เมนูหลัก

   
 
 การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
 
 
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัคร ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2560
 - เปลี่ยนแปลงวันสิ้นสุดการรับสมัคร รอบที่ 5 จากเดิม 20 กรกฎาคม 2561 เป็น 13 กรกฎาคม 2561
แก้ไข/เพิ่มข้อมูล ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560
 - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รอบที่ 1 และ 3
 - สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร รอบที่ 1, 3 และ 5
แก้ไข/เพิ่มข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560
 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (สาขาวิชาการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต) รอบที่ 3 และ 4
 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รอบที่ 1, 3 และ 5
แก้ไข/เพิ่มข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2560
 ข้อมูลการรับเข้าศึกษา
 
 * หมายเหตุ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ดูข้อมูลในสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขศาสตร์ *
  ภาพรวมการรับบุคคลเข้าศึกษาใน มธ. ประจำปีการศึกษา 2561 (ตามแบบฟอร์ม ทปอ.)
 
  ติดต่อคณะ/หน่วยงาน
 
เวลา   การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
สงวนลิขสิทธิ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์