ไทย | ENG    

Main Menu

   
 
 
 
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัคร ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2560
 - เปลี่ยนแปลงวันสิ้นสุดการรับสมัคร รอบที่ 5 จากเดิม 20 กรกฎาคม 2561 เป็น 13 กรกฎาคม 2561
แก้ไข/เพิ่มข้อมูล ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560
 - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รอบที่ 1 และ 3
 - สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร รอบที่ 1, 3 และ 5
แก้ไข/เพิ่มข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560
 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (สาขาวิชาการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต) รอบที่ 3 และ 4
 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รอบที่ 1, 3 และ 5
แก้ไข/เพิ่มข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2560
Time   for the best display result, please use Internet Explorer 5.0 or higher versions.display size at 1024x768 pixels
สำนักงานทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สงวนลิขสิทธิ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์