ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

อัพเดท ณ วันที่ 30 พ.ค. 62 เวลา 16.00 น.

 

 

กิจกรรม

รอบที่ 1

Portfolio

รอบที่ 2

โควตา

รอบที่ 3

รับตรงร่วมกัน

รอบที่ 4

Admission

รอบที่ 5

รับตรงอิสระ

 

สถานที่/เว็บไซต์

 

สอบถามเพิ่มเติม

1

จองหอพักนักศึกษา

11 มี.ค. 62 เป็นต้นไป

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา โทร. 0-2151-0015-16

2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

-

-

9 พ.ค. 62

29 พ.ค. 62

-

 https://student.mytcas.com/th

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

3

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา   

5 ก.พ. 62

27 เม.ย. 62

17 พ.ค. 62

7 มิ.ย. 62

20 มิ.ย. 62

https://student.mytcas.com/th

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

4

Download แบบรายงานการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ปอด

(สำหรับรอบที่ 1-3 และ 5)

- ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน

- ผลการตรวจร่างกายยื่นในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

5 ก.พ. 62

เป็นต้นไป

27 เม.ย. 62

เป็นต้นไป

17 พ.ค. 62

เป็นต้นไป

-

20 มิ.ย. 62

เป็นต้นไป

แบบรายงานการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ปอด

(ยกเว้น คณะแพทยศาสตร์

ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์)

- ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน

- ผลการตรวจร่างกายยื่นในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

กองกิจการนักศึกษา

โทร. 0-2564-4441-79 ต่อ 1243

5

Download แบบคำร้องขอลงทะเบียนผู้มีสิทธิในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

เฉพาะนักศึกษา ศูนย์รังสิต

(สำหรับรอบที่ 1-3 และ 5)

นำเอกสารมายื่นในวันรับบัตรนักศึกษา

5 ก.พ. 62

เป็นต้นไป

27 เม.ย. 62

เป็นต้นไป

17 พ.ค. 62

เป็นต้นไป

-

20 มิ.ย. 62

เป็นต้นไป

แบบคำร้องขอลงทะเบียนผู้มีสิทธิในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า

(บัตรทอง)

(สำหรับรอบที่ 1-3 และ 5)

นำเอกสารมายื่นในวันรับบัตรนักศึกษา

 

หน่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้า

(หน่วยบัตรทอง) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โทร.02-9269416-7

6

(สำหรับรอบที่ 4 Admission)

* เฉพาะนักศึกษาที่ศึกษา มธ. ศูนย์ลำปาง/ศูนย์พัทยา/ท่าพระจันทร์ ยกเว้นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี)

6.1 Download แบบรายงานการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ปอด

6.2 ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน

6.3 ผลการตรวจร่างกายยื่นในวันสอบสัมภาษณ์ที่คณะ

-

-

-

1 มิ.ย. 62

-

เฉพาะนักศึกษาที่ศึกษา มธ. ศูนย์ลำปาง/ศูนย์พัทยา/ท่าพระจันทร์

ยกเว้นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี)

 

โดยใช้ แบบรายงานการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ปอดนี้

- ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน

- ผลการตรวจร่างกายยื่นในวันสอบสัมภาษณ์ที่คณะ

งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษาโทร. 0-2564-4441-79

ต่อ 1633-39

6.4 ส่งแบบรายงานการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ปอด

-

-

-

19 - 25

มิ.ย. 62

-

คลิกเพื่อส่งไฟล์เอกสารแบบรายงาน

การตรวจร่างกายและเอกซเรย์ปอด

 

 

7

1. เตรียมหลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์

2. สอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่คณะ

(แต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาสถาบันเดิม)

-

-

-

3 มิ.ย. 62

-

หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์

สถานที่สอบสัมภาษณ์ตาม
คณะกำหนด

ติดต่อคณะที่เข้าศึกษา

8

(สำหรับรอบที่ 4 เฉพาะนักศึกษาที่ศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต/คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ท่าพระจันทร์)

ตรวจร่างกาย ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

1. ดูรายละเอียดการตรวจร่างกาย

2. Download แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ/แบบคำร้องขอลงทะเบียนผู้มีสิทธิในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)

3. ตรวจร่างกายตามคิวของแต่ละคณะ

ตรวจโดยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 

-

-

-

4 มิ.ย. 62

-

(สำหรับรอบที่ 4 เฉพาะนักศึกษาที่ศึกษา มธ.

ศูนย์รังสิต/คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ท่าพระจันทร์)

 

1. รายละเอียดการตรวจร่างกาย (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)

 

2. แบบรายงานผลการตรวจสุภาพ/แบบคำร้องขอลงทะเบียนผู้มีสิทธิในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)

 

3. คลิกดูคิวการตรวจร่างกายแยกตามคณะ  

อาคารบรรยายรวม 1 (บร. 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โทร. 063-3759025    

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ1627-1632

9

ประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา

29 พ.ค. 62

 

19 มิ.ย. 62

 

1 ก.ค. 62

ค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษา

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ 1603-1609

10

Download แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิ

 

 

29 พ.ค. 62

19 มิ.ย. 62

1 ก.ค. 62

แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

- ศูนย์รังสิต

โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ 1603-1609

- ท่าพระจันทร์ 

โทร.0-2613-3717-9

11

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

11.1 บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62

19 - 25

มิ.ย. 62

1 - 5

ก.ค. 62

บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

ตัวอย่างการบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

 

11.2 UPLOAD รูปถ่ายสวมชุดนักศึกษา

29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62

19 - 25

มิ.ย. 62

1 - 5

ก.ค. 62

การถ่ายรูปนักศึกษาและตัวอย่าง

เครื่องแบบและเครื่องหมายนักศึกษา

 

 

11.3 พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

พร้อมลงชื่อ และวันที่

29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62

19 - 25

มิ.ย. 62

1 - 5

ก.ค. 62

ตัวอย่างใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 

11.4 Scan หลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทุกฉบับใน

File เดียวกัน ด้วย Scanner แบบสีเท่านั้น

(ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ) บันทึกเป็น PDF File โดยตั้ง

ชื่อ File เป็น เลขทะเบียนนักศึกษา ของนักศึกษา

ตัวอย่างเช่น 62XXXXXXXX 

จัดเรียงเอกสารตามลำดับ ดังนี้

1. ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามข้อ3

2. บัตรประจำตัวประชาชน

(นักศึกษาต่างชาติใช้ Passport)

3. หลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้า/ยศ หรือ ชื่อ-สกุล

กรณีที่ข้อมูลในหลักฐานสำเร็จการศึกษาไม่ตรงกับบัตรประชาชน

4. ใบ ปพ. 1 หรือประกาศนียบัตร หรือ หลักฐานสำเร็จการศึกษาที่ระบุ วันสำเร็จการศึกษา

29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62

19 - 25

มิ.ย. 62

1 - 5

ก.ค. 62

ตัวอย่าง PDF File เอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 

 

12

ส่งหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็น

นักศึกษาใหม่

 

29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62

19 - 25

มิ.ย. 62

1 - 5

ก.ค. 62

คลิกเพื่อส่งไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 

ส่งแบบรายงานการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ปอด (สำหรับรอบที่ 1-3 และ 5)

29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62

19 - 25

มิ.ย. 62

1 - 5

ก.ค. 62

คลิกเพื่อส่งไฟล์เอกสารแบบรายงาน

การตรวจร่างกายและเอกซเรย์ปอด

(สำหรับรอบที่ 1-3 และ 5)

กองกิจการนักศึกษา

โทร. 0-2564-4441-79 ต่อ 1243

13

งานวันแรกพบ

20 ก.ค. 62

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กองกิจการนักศึกษา

โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ 1269-70

14

ประกาศผลจัดระดับวิชาพื้นฐาน

ชั้นปีที่1 สำหรับจัดตารางเรียน

26 ก.ค. 62

ดูผลจัดระดับวิชาพื้นฐาน ชั้นปีที่ 1

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-4441-79

ต่อ1627-1632

15

วันเข้าหอพักนักศึกษา

1 ส.ค 62

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา  โทร. 0-2151-0015-16

 

16

- งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

- จิตอาสา-รักประชาชน

3 ส.ค. 62

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

กองกิจการนักศึกษา

โทร. 0-2564-2924 หรือ

โทร. 0-2564-4440-79      

ต่อ 1269-1270

17

- งานเปิดโลกกิจกรรม

- งานรับเพื่อนใหม่

4 ส.ค. 62

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 กองกิจการนักศึกษา

โทร. 0-2564-2924 หรือ

โทร. 0-2564-4440-79     

ต่อ 1269-1270

18

งานปฐมนิเทศคณะ 

พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการเรียน (ตามที่คณะกำหนด)

5 - 6 ส.ค. 62

ตามที่แต่ละคณะกำหนด

ติดต่อคณะที่เข้าศึกษา

19

ยื่นผ่อนผันการชำระเงินค่าจดทะเบียนศึกษารายวิชาสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ขอทุน กยศ./กรอ.

5 - 6 ส.ค. 62

งานบริการและให้คำปรึกษา

อาคารศูนย์การเรียนรู้

มธ. ศูนย์รังสิต

งานบริการและให้คำปรึกษา

โทร. 0-2564-4441-79 ต่อ 1266

20

รับบัตรประจำตัวนักศึกษา

- บัตรประจำตัวนักศึกษา

- สมุดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

- รหัส ATM 4 หลัก

(เฉพาะนักศึกษาที่ศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต)

5-7 ส.ค. 62

ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC)

ห้อง SC 1001-1002

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

- ศูนย์รังสิต โทร.0-2564-4441-79 ต่อ 1603-1609

 

21

รับบัตรประจำตัวนักศึกษา

- บัตรประจำตัวนักศึกษา

- สมุดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

- รหัส ATM 4 หลัก

(เฉพาะนักศึกษาที่ศึกษา มธ.

ท่าพระจันทร์)

13-15 ส.ค. 62

ณ คณะต้นสังกัดที่เข้าศึกษา

 

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

- ท่าพระจันทร์

โทร. 0-2613-3717-9

22

งานปฐมนิเทศหอพักนักศึกษา

(สำหรับนักศึกษาใหม่)

7 ส.ค. 62

 

กองกิจการนักศึกษา

0-2564-4441-79 ต่อ 1265-6

23

จดทะเบียนศึกษารายวิชา

7 - 8 ส.ค. 62

www.reg.tu.ac.th

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

- ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-4441-79 ต่อ1610-1616 และ 1618-1625

- ท่าพระจันทร์ โทร. 0-2613-2835 หรือ 0-2613-3717-9

24

ชำระเงินค่าจดทะเบียนศึกษารายวิชา

7 - 9 ส.ค. 62

www.reg.tu.ac.th

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

- ศูนย์รังสิต โทร.0-2564-4441-79 ต่อ1610-1616 และ 1618-1625

- ท่าพระจันทร์ โทร. 0-2613-2835 หรือ 0-2613-3717-9

25

เปิดเรียนภาค 1 ปีการศึกษา 2562

13 ส.ค. 62

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

26

ยื่นขอทุนการศึกษา (ทุน กยศ./กรอ.)

20 - 22 ส.ค. 62

งานบริการและให้คำปรึกษา

อาคารศูนย์การเรียนรู้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

งานบริการและให้คำปรึกษา

กองกิจการนักศึกษา

โทร. 0-2564-4441-79 ต่อ 1266

27

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)

1 กรกฎาคม - 21 สิงหาคม 2562

งานบริการและให้คำปรึกษา

กองกิจการนักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต

 

งานบริการและให้คำปรึกษา

กองกิจการนักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต

โทร.02-564-2921

หรือ งานฝ่ายการนักศึกษา

ท่าพระจันทร์ โทร.02-222-8871