News
  topics
 1. ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
 
ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
(ยกเว้นโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท / เขตเมือง นักเรียนยื่นสมัครผ่านโรงเรียน)

ขั้นตอนที่ 1
ศึกษาข้อมูล เงื่อนไขการสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติ โครงการ คณะ/สาขาวิชาที่ต้องการเลือกสมัครให้ถูกต้อง


ขั้นตอนที่ 2
"ลงทะเบียน" ขอเข้าใช้งานระบบเพื่อขอ Username / Password กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (การลงทะเบียน ไม่ถือเป็นการรับสมัครเป็นเพียงขั้นตอนส่วนหนึ่งเพื่อเข้าสมัคร เท่านั้น)


ขั้นตอนที่ 3
Login เข้าใช้ระบบ คลิก "เข้าสู่ระบบ" และระบุ Username / Password แล้ว คลิก "สมัครสอบ" และเลือกโครงการ คณะ/สาขาวิชาที่ต้องการ สมัคร คลิก "ยืนยันสมัครสอบ"


ขั้นตอนที่ 4
ตรวจสอบข้อมูลที่สมัคร โครงการที่สมัคร คณะ/สาขาวิชา ปีการศึกษา


ขั้นตอนที่ 5
พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร

ขั้นตอนโดยละเอียดสามารถดูที่ เมนู วิธีการสมัครสอบ

การเข้าตรวจสอบผลตั้งแต่ ผลการชำระเงิน จนถึง ผลการยืนยันสิทธิเข้าศึกษา จะใช้เมนู “เข้าสู่ระบบ”


สิ่งที่ต้องเตรียมในการสมัคร
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร ชั่วโมง Internet พร้อมเครื่องพิมพ์ (Printer)
และกระดาษ A4 สำหรับพิมพ์ ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร
 announced by   -   announced date   2 January 2019
 
 
Time  น.
Contact us     
        - for the best display result, please use Internet Explorer 5.0 or higher versions.display size at 1024x768 pixels