ปฏิทินกิจกรรม
ชุดปฏิทิน   
ภาคการศึกษาที่  1 2 3/Summer 4/แก้ตัว (เฉพาะนิติศาสตร์) 5/Summer 2  / 2564  (คลิก หรือ เพื่อเลือกปีการศึกษา)
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE
 • 1 ธ.ค. 2564 9:00 น.4 ธ.ค. 2564 23:59 น.
    -  นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน1 ธ.ค. 2564 9:00 น.4 ธ.ค. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปี 11 ธ.ค. 2564 9:00 น.4 ธ.ค. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปี 21 ธ.ค. 2564 9:00 น.4 ธ.ค. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปี 31 ธ.ค. 2564 9:00 น.4 ธ.ค. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปี 41 ธ.ค. 2564 9:00 น.4 ธ.ค. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่น ๆ1 ธ.ค. 2564 9:00 น.4 ธ.ค. 2564 23:59 น.
 • ช่วงวันชำระเงินจดทะเบียน (เคาน์เตอร์ธนาคาร/สแกนจ่าย)
 • 7 ธ.ค. 2564 9:00 น.23 ม.ค. 2565 22:30 น.
 • ข่วงวันจดทะเบียนล่าช้า
 • 17 ม.ค. 2565 9:00 น.20 ม.ค. 2565 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม - ถอน รายวิชา
 • 17 ม.ค. 2565 9:00 น.20 ม.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา17 ม.ค. 2565 9:00 น.20 ม.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา17 ม.ค. 2565 9:00 น.20 ม.ค. 2565 23:59 น.
 • ช่วงวันชำระเงินจดทะเบียนล่าช้า/เพิ่มถอน (เคาน์เตอร์ธนาคาร/สแกนจ่าย)
 • 21 ม.ค. 2565 9:00 น.23 ม.ค. 2565 22:30 น.
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา (ติด W) Online
 • 14 มี.ค. 2565 9:00 น.25 เม.ย. 2565 23:59 น.
 • ช่วงวันแจ้งจบการศึกษา
 • 10 ม.ค. 2565 9:00 น.23 ม.ค. 2565 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา10 ม.ค. 2565 9:00 น.10 ม.ค. 2565 23:59 น.
    -  วันสิ้นภาคการศึกษา8 พ.ค. 2565 9:00 น.8 พ.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค27 ก.พ. 2565 9:00 น.6 มี.ค. 2565 20:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค9 พ.ค. 2565 9:00 น.25 พ.ค. 2565 20:00 น.
   
  เวลา  น.
  Contact us     
          - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels