ปฏิทินกิจกรรม
ชุดปฏิทิน   
ภาคการศึกษาที่  1 2 3/Summer 4/แก้ตัว (เฉพาะนิติศาสตร์) 5/Summer 2  / 2565  (คลิก หรือ เพื่อเลือกปีการศึกษา)
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE
 • 21 พ.ย. 2565 9:00 น.25 พ.ย. 2565 23:59 น.
    -  นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน21 พ.ย. 2565 9:00 น.25 พ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 121 พ.ย. 2565 9:00 น.25 พ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 221 พ.ย. 2565 9:00 น.25 พ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 321 พ.ย. 2565 9:00 น.25 พ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 421 พ.ย. 2565 9:00 น.25 พ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่น ๆ21 พ.ย. 2565 9:00 น.25 พ.ย. 2565 23:59 น.
 • ช่วงวันชำระเงินจดทะเบียน (ผ่าน TU GREATS App)
 • 21 พ.ย. 2565 9:00 น.7 ม.ค. 2566 22:30 น.
 • ข่วงวันจดทะเบียนล่าช้า
 • 9 ม.ค. 2566 9:00 น.22 ม.ค. 2566 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม - ถอน รายวิชา
 • 9 ม.ค. 2566 9:00 น.22 ม.ค. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา9 ม.ค. 2566 9:00 น.22 ม.ค. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา9 ม.ค. 2566 9:00 น.22 ม.ค. 2566 23:59 น.
 • ช่วงวันชำระเงินจดทะเบียนล่าช้า/เพิ่มถอน (ผ่าน TU GREATS App)
 • 9 ม.ค. 2566 9:00 น.23 ม.ค. 2566 22:30 น.
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา (ติด W) Online
 • 25 ม.ค. 2566 9:00 น.19 มี.ค. 2566 23:59 น.
 • ช่วงวันแจ้งจบการศึกษา
 • 9 ม.ค. 2566 9:00 น.22 ม.ค. 2566 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา9 ม.ค. 2566 9:00 น.9 ม.ค. 2566 23:59 น.
    -  วันสิ้นภาคการศึกษา7 พ.ค. 2566 9:00 น.7 พ.ค. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค26 ก.พ. 2566 9:00 น.5 มี.ค. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค8 พ.ค. 2566 9:00 น.22 พ.ค. 2566 23:59 น.
   
  เวลา  น.
  Contact us     
          - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels