ปฏิทินกิจกรรม
ชุดปฏิทิน   
ภาคการศึกษาที่  1 2 3/Summer 4/แก้ตัว (เฉพาะนิติศาสตร์) 5/Summer 2  / 2565  (คลิก หรือ เพื่อเลือกปีการศึกษา)
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE
 • 25 ก.ค. 2565 9:00 น.26 ก.ค. 2565 22:30 น.
    -  นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน25 ก.ค. 2565 9:00 น.26 ก.ค. 2565 22:30 น.
    -  ชั้นปี 125 ก.ค. 2565 9:00 น.26 ก.ค. 2565 22:30 น.
    -  ชั้นปี 225 ก.ค. 2565 9:00 น.26 ก.ค. 2565 22:30 น.
    -  ชั้นปี 325 ก.ค. 2565 9:00 น.26 ก.ค. 2565 22:30 น.
    -  ชั้นปี 425 ก.ค. 2565 9:00 น.26 ก.ค. 2565 22:30 น.
    -  ชั้นปีอื่น ๆ25 ก.ค. 2565 9:00 น.26 ก.ค. 2565 22:30 น.
 • ช่วงวันชำระเงินจดทะเบียน (เคาน์เตอร์ธนาคาร/สแกนจ่าย)
 • 27 ก.ค. 2565 9:00 น.5 ส.ค. 2565 22:30 น.
 • ข่วงวันจดทะเบียนล่าช้า
 • 8 ส.ค. 2565 9:00 น.21 ส.ค. 2565 22:30 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม - ถอน รายวิชา
 • 8 ส.ค. 2565 9:00 น.21 ส.ค. 2565 22:30 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา8 ส.ค. 2565 9:00 น.21 ส.ค. 2565 22:30 น.
    -  ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา8 ส.ค. 2565 9:00 น.21 ส.ค. 2565 22:30 น.
 • ช่วงวันชำระเงินจดทะเบียนล่าช้า/เพิ่มถอน (เคาน์เตอร์ธนาคาร/สแกนจ่าย)
 • 22 ส.ค. 2565 9:00 น.24 ส.ค. 2565 22:30 น.
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา (ติด W) Online
 • 26 ส.ค. 2565 9:00 น.16 ต.ค. 2565 23:59 น.
 • ช่วงวันแจ้งจบการศึกษา
 • 8 ส.ค. 2565 9:00 น.21 ส.ค. 2565 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา8 ส.ค. 2565 9:00 น.8 ส.ค. 2565 23:59 น.
    -  วันสิ้นภาคการศึกษา27 พ.ย. 2565 9:00 น.27 พ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค25 ก.ย. 2565 9:00 น.2 ต.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค28 พ.ย. 2565 9:00 น.16 ธ.ค. 2565 23:59 น.
   
  เวลา  น.
  Contact us     
          - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels