ปฏิทินกิจกรรม
ชุดปฏิทิน   
ภาคการศึกษาที่  1 2 3/Summer 4/แก้ตัว 5/Summer 2  / 2563  (คลิก หรือ เพื่อเลือกปีการศึกษา)
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE
 • 2 ธ.ค. 2563 9:00 น.8 ธ.ค. 2563 23:59 น.
    -  นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน2 ธ.ค. 2563 9:00 น.8 ธ.ค. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 12 ธ.ค. 2563 9:00 น.8 ธ.ค. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 22 ธ.ค. 2563 9:00 น.8 ธ.ค. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 32 ธ.ค. 2563 9:00 น.8 ธ.ค. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 42 ธ.ค. 2563 9:00 น.8 ธ.ค. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่น ๆ2 ธ.ค. 2563 9:00 น.8 ธ.ค. 2563 23:59 น.
 • ช่วงวันชำระเงินจดทะเบียน (เคาน์เตอร์ธนาคาร/สแกนจ่าย)
 • 30 ม.ค. 2564 9:00 น.28 ก.พ. 2564 22:30 น.
 • ข่วงวันจดทะเบียนล่าช้า
 • 25 ม.ค. 2564 9:00 น.29 ม.ค. 2564 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม - ถอน รายวิชา
 • 25 ม.ค. 2564 9:00 น.29 ม.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา25 ม.ค. 2564 9:00 น.29 ม.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา25 ม.ค. 2564 9:00 น.29 ม.ค. 2564 23:59 น.
 • ช่วงวันชำระเงินจดทะเบียนล่าช้า/เพิ่มถอน (เคาน์เตอร์ธนาคาร/สแกนจ่าย)
 • 30 ม.ค. 2564 9:00 น.28 ก.พ. 2564 22:30 น.
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา (ติด W) Online
 • 24 มี.ค. 2564 9:00 น.6 พ.ค. 2564 23:59 น.
 • ช่วงวันแจ้งจบการศึกษา
 • 20 ม.ค. 2564 9:00 น.9 ก.พ. 2564 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา20 ม.ค. 2564 9:00 น.20 ม.ค. 2564 23:59 น.
    -  วันสิ้นภาคการศึกษา19 พ.ค. 2564 9:00 น.19 พ.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค10 มี.ค. 2564 9:00 น.17 มี.ค. 2564 16:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค20 พ.ค. 2564 9:00 น.5 มิ.ย. 2564 16:00 น.
   
  เวลา  น.
  Contact us     
          - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels