ปฏิทินกิจกรรม
ชุดปฏิทิน   
ภาคการศึกษาที่  1 2 3/Summer 4/แก้ตัว (เฉพาะนิติศาสตร์) 5/Summer 2  / 2564  (คลิก หรือ เพื่อเลือกปีการศึกษา)
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE
 • 6 ส.ค. 2564 9:00 น.15 ส.ค. 2564 22:30 น.
    -  นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน6 ส.ค. 2564 9:00 น.15 ส.ค. 2564 22:30 น.
    -  ชั้นปี 16 ส.ค. 2564 9:00 น.15 ส.ค. 2564 22:30 น.
    -  ชั้นปี 26 ส.ค. 2564 9:00 น.15 ส.ค. 2564 22:30 น.
    -  ชั้นปี 36 ส.ค. 2564 9:00 น.15 ส.ค. 2564 22:30 น.
    -  ชั้นปี 46 ส.ค. 2564 9:00 น.15 ส.ค. 2564 22:30 น.
    -  ชั้นปีอื่น ๆ6 ส.ค. 2564 9:00 น.15 ส.ค. 2564 22:30 น.
 • ช่วงวันชำระเงินจดทะเบียน (เคาน์เตอร์ธนาคาร/สแกนจ่าย)
 • 30 ส.ค. 2564 9:00 น.3 ก.ย. 2564 22:30 น.
 • ข่วงวันจดทะเบียนล่าช้า
 • 6 ส.ค. 2564 9:00 น.15 ส.ค. 2564 22:30 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม - ถอน รายวิชา
 • 6 ส.ค. 2564 9:00 น.15 ส.ค. 2564 22:30 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา6 ส.ค. 2564 9:00 น.15 ส.ค. 2564 22:30 น.
    -  ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา6 ส.ค. 2564 9:00 น.15 ส.ค. 2564 22:30 น.
 • ช่วงวันชำระเงินจดทะเบียนล่าช้า/เพิ่มถอน (เคาน์เตอร์ธนาคาร/สแกนจ่าย)
 • 30 ส.ค. 2564 9:00 น.3 ก.ย. 2564 22:30 น.
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา (ติด W) Online
 • 11 ต.ค. 2564 9:00 น.15 พ.ย. 2564 23:59 น.
 • ช่วงวันแจ้งจบการศึกษา
 • 9 ส.ค. 2564 9:00 น.22 ส.ค. 2564 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา9 ส.ค. 2564 9:00 น.9 ส.ค. 2564 23:59 น.
    -  วันสิ้นภาคการศึกษา28 พ.ย. 2564 9:00 น.28 พ.ย. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค26 ก.ย. 2564 9:00 น.3 ต.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค29 พ.ย. 2564 9:00 น.17 ธ.ค. 2564 23:59 น.
   
  เวลา  น.
  Contact us     
          - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels