คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
 ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
   Bachelor of Science (Computer Science)
 ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
   Bachelor of Science (Computer Science)
  ชื่อย่อ : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
   B.Sc. (Computer Science)
โครงสร้างหลักสูตร

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (ส่วนที่ 1)    21 หน่วยกิต
 1.1 หมวดมนุษยศาสตร์    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
TU110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
 INTEGRATED HUMANITIES
2

 1.2 หมวดสังคมศาสตร์    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
TU120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
 INTEGRATED SOCIAL SCIENCES
2

 1.3 หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    5 หน่วยกิต
 1.3.1 วิทยาศาสตร์    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
TU130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 INTEGRATED SCIENCES AND TECHNOLOGY
2

 1.3.2 คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์    3 หน่วยกิต    ไม่เกิน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
TU154 รากฐานคณิตศาสตร์
 FOUNDATION OF MATHEMATICS
3

 1.4 หมวดภาษา    9 หน่วยกิต
 1.4.1 ภาษาไทย    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
TH161 การใช้ภาษาไทย
 THAI USAGE
3

 1.4.2 ภาษาต่างประเทศ    6 หน่วยกิต
 1.4.2.1 ภาษาอังกฤษ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EL070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
 ENGLISH COURSE 1
3
EL171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
 ENGLISH COURSE 2
3
EL172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
 ENGLISH COURSE 3
3

 2 หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (ส่วนที่ 2)    9 หน่วยกิต
 2.1 บังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EL295 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
 ACADEMIC ENGLISH 1
3
PY228 จิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
 PSYCHOLOGY OF INTERPERSONAL RELATIONS
3

 2.2 และเลือก 1 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BA291 ธุรกิจเบื้องต้น
 INTRODUCTION TO BUSINESS
3
EC210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 INTRODUCTORY ECONOMICS
3
HR201 หลักการบริหาร
 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
3
TU122 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
 LAW IN EVERYDAY LIFE
3

 3 วิชาเฉพาะ    103 หน่วยกิต
 3.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 3.1.1 เลือกศึกษารายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ จากรายวิชาต่อไปนี้    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MA211 แคลคูลัส 1
 CALCULUS 1
3
MA216 แคลคูลัสสำหรับสังคมศาสตร์ 1
 CALCULUS FOR SOCIAL SCIENCE 1
3

 3.1.2 และเลือกศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนี้    4 หน่วยกิต
 3.1.2.1 กลุ่ม 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SC135 ฟิสิกส์ทั่วไป
 GENERAL PHYSICS
3
SC185 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
 GENERAL PHYSICS LABORATORY
1

 3.1.2.2 กลุ่ม 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SC123 เคมีพื้นฐาน
 FUNDAMENTAL CHEMISTRY
3
SC173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY
1

 3.2 วิชาบังคับในสาขา
 3.2.1 ต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่า C ในรายวิชาCS101,CS102,CS111,CS213,CS214,CS223 และรวม12รายวิชาไม่ต่ำกว่า2.00    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CS101 โครงสร้างแบบไม่ต่อเนื่อง
 DISCRETE STRUCTURES
3
CS102 พื้นฐานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 COMPUTER PROGRAMMING FUNDAMENTALS
3
CS111 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
3
CS211 การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์
 SOFTWARE DEVELOPMENT USING APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE
3
CS213 โครงสร้างข้อมูล
 DATA STRUCTURES
3
CS214 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและเชิงสังคม
 SOCIAL AND PROFESSIONAL ETHICS
3
CS223 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
 COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE
3
CS231 ภาษาโปรแกรมและกรอบความคิด
 PROGRAMMING LANGUAGES AND PARADIGMS
3
CS251 ระบบฐานข้อมูล 1
 DATABASE SYSTEMS 1
3
CS281 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
 OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN
3
CS341 ระบบปฏิบัติการ 1
 OPERATING SYSTEMS I
3
CS342 คอมพิวเตอร์เครือข่าย 1
 NET-CENTRIC COMPUTING 1
3

 3.2.2 และศึกษา จากรายวิชาต่อไปนี้    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CS284 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น
 INTRODUCTION TO SOFTWARE ENGINEERING
3
CS300 สัมมนาการโปรแกรมภาคปฏิบัติ
 SEMINAR IN PRACTICAL PROGRAMMING
1
CS301 ข้อเสนอและการนำเสนอโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 COMPUTER SCIENCE PROJECT PROPOSAL AND PRESENTATION
3
CS302 ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
 COMPUTER SECURITY
3
CS311 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
 DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS
3
CS314 ทฤษฎีการคำนวณ
 THEORY OF COMPUTATION
3
CS374 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
 HUMAN – COMPUTER INTERACTION
3
CS401 โครงงานพิเศษ 1
 SPECIAL PROJECTS 1
2
CS402 โครงงานพิเศษ 2
 SPECIAL PROJECTS 2
3

 3.3 วิชาบังคับนอกสาขา ประกอบด้วย 3 ส่วนต่อไปนี้
 3.3.1 ส่วนที่ 1 ศึกษา 2 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EL395 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2
 ACADEMIC ENGLISH 2
3
ST216 สถิติสำหรับสังคมศาสตร์ 1
 STATISTICS FOR SOCIAL SCIENCE 1
3

 3.3.2 ส่วนที่ 2 เลือกศึกษา 1 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MA212 แคลคูลัส 2
 CALCULUS 2
3
MA217 แคลคูลัสสำหรับสังคมศาสตร์ 2
 CALCULUS FOR SOCIAL SCIENCE 2
3

 3.3.3 ส่วนที่ 3 เลือกศึกษา 1 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MA332 พีชคณิตเชิงเส้น
 LINEAR ALGEBRA
3
ST217 สถิติสำหรับสังคมศาสตร์ 2
 STATISTICS FOR SOCIAL SCIENCE 2
3
ST326 ความน่าจะเป็นประยุกต์
 APPLIED PROBABILITY
3

 3.4 วิชาเลือก เลือกศึกษาในกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้    24 หน่วยกิต
 3.4.1 กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 24 หน่วยกิต
 3.4.1.1 ส่วนที่ 1 เลือกศึกษา 2 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CS288 การทดสอบซอฟต์แวร์เบื้องต้น
 INTRODUCTION TO SOFTWARE TESTING
3
CS298 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์พื้นฐาน
 FUNDAMENTALS OF COMPUTER GRAPHICS
3
CS365 ทฤษฎีพื้นฐานทางปัญญาประดิษฐ์
 BASIC THEORY IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE
3

 3.4.1.2 ส่วนที่ 2 เลือกศึกษาอีก 18 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาระดับ 4XX อย่างน้อย 6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CS105 การพัฒนาทักษะการโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
 PRACTICUM FOR STRUCTURAL PROGRAMMING
1
CS115 การพัฒนาทักษะการโปรแกรมเชิงวัตถุ
 PRACTICUM FOR OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
1
CS215 การพัฒนาทักษะการโปรแกรมโดยใช้ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์
 PROGRAMMING PRACTICUM USING APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE
1
CS275 การประมวลสารสนเทศของมนุษย์
 HUMAN INFORMATION PROCESSING
3
CS285 แนวปฏิบัติและรูปแบบการโปรแกรมเชิงวัตถุ
 PRACTICES AND PATTERNS IN OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
3
CS286 กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ
 SOFTWARE PROCESS AND QUALITY ASSURANCE
3
CS287 การกำหนดและการจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์
 SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION AND MANAGEMENT
3
CS295 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
 MATHEMATICS FOR COMPUTER GRAPHICS
3
CS296 พื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ
 ART AND DESIGN FOUNDATIONS
3
CS297 ความรู้พื้นฐานการสร้างภาพกราฟิกส์โดยใช้เอพีไอ
 FUNDAMENTAL TECHNIQUES IN COMPUTER GRAPHICS USING API
3
CS299 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 1
 COMPUTER GRAPHICS 1
3
CS326 การออกแบบระบบฝังตัว
 EMBEDDED SYSTEMS DESIGN
3
CS335 การสร้างโปรแกรมแปลภาษา
 COMPILER CONSTRUCTION
3
CS348 ระบบคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์และการประมวลผลแบบกระจายเบื้องต้น
 INTRODUCTION TO CLUSTER COMPUTING AND DISTRIBUTED COMPUTING
3
CS355 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์พกพา
 MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT
3
CS356 ระบบคอมพิวเตอร์ในธุรกิจและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 BUSINESS COMPUTING AND ELECTRONIC COMMERCE
3
CS359 การสร้างดรรชนีและการค้นคืนเอกสาร
 DOCUMENT INDEXING AND RETRIEVAL
3
CS365 ทฤษฎีพื้นฐานทางปัญญาประดิษฐ์
 BASIC THEORY IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE
3
CS366 ปัญญาประดิษฐ์กับการประยุกต์
 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PRACTICE
3
CS367 การเรียนรู้ของเครื่องจักร
 MACHINE LEARNING
3
CS377 การประมวลภาพดิจิตอล
 DIGITAL IMAGE PROCESSING
3
CS385 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์
 COMPONENT-BASED SOFTWARE DEVELOPMENT
3
CS396 การจำลองด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
 COMPUTER GRAPHICS MODELING
3
CS397 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 2
 COMPUTER GRAPHICS 2
3
CS409 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 SELECTED TOPICS IN COMPUTER SCIENCE
3
CS426 การคำนวณเชิงขนาน
 PARALLEL COMPUTING
3
CS427 การออกแบบขั้นตอนวิธีแบบขนาน
 PARALLEL ALGORITHM DESIGNS
3
CS428 การสร้างโมเดลและการจำลองสถานการณ์เบื้องต้น
 INTRODUCTION TO MODELING AND SIMULATION
3
CS429 หัวข้อเลือกสรรด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
 SELECTED TOPICS IN COMPUTER ARCHITECTURE
3
CS439 หัวข้อเลือกสรรด้านภาษาโปรแกรม
 SELECTED TOPICS IN PROGRAMMING LANGUAGES
3
CS445 การออกแบบและการจัดการเครือข่าย
 NETWORK DESIGN AND MANAGEMENT
3
CS446 คอมพิวเตอร์เครือข่าย 2
 NET-CENTRIC COMPUTING 2
3
CS447 ระบบปฎิบัติการ 2
 OPERATING SYSTEMS 2
3
CS448 คอมพิวเตอร์เครือข่าย 3
 NET-CENTRIC COMPUTING 3
3
CS449 หัวข้อเลือกสรรด้านคอมพิวเตอร์เครือข่าย
 SELECTED TOPICS IN NET-CENTRIC COMPUTING
3
CS456 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
3
CS457 ระบบฐานข้อมูล 2
 DATABASE SYSTEMS 2
3
CS458 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจผู้ประกอบการ
 INFORMATION SYSTEMS FOR ENTREPRENEUR MANAGEMENT
3
CS459 หัวข้อเลือกสรรด้านระบบสารสนเทศ
 SELECTED TOPICS IN INFORMATION SYSTEMS
3
CS465 กลยุทธ์การค้นหาขั้นสูง
 ADVANCED SEARCH STRATEGIES
3
CS466 การประมวลภาษาธรรมชาติ
 NATURAL LANGUAGE PROCESSING
3
CS469 หัวข้อเลือกสรรด้านระบบปัญญาประดิษฐ์
 SELECTED TOPICS IN ARTIFICIAL INTELLIGENT SYSTEMS
3
CS477 ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 INTRODUCTION TO COMPUTER VISION
3
CS478 หัวข้อเลือกสรรด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
 SELECTED TOPICS IN HUMAN-COMPUTER INTERACTION
3
CS479 หัวข้อเลือกสรรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลมัลติมีเดีย
 SELECTED TOPICS IN MULTIMEDIA CONTENT ANALYSIS
3
CS485 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน
 WEB APPLICATION DEVELOPMENT
3
CS487 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
 SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
3

 3.4.2 กลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ต้องศึกษาตามโครงสร้างและองค์ประกอบ 3 ส่วน ดังนี้
 3.4.2.1 ส่วนที่ 1 ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CS285 แนวปฏิบัติและรูปแบบการโปรแกรมเชิงวัตถุ
 PRACTICES AND PATTERNS IN OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
3
CS286 กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ
 SOFTWARE PROCESS AND QUALITY ASSURANCE
3
CS287 การกำหนดและการจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์
 SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION AND MANAGEMENT
3
CS288 การทดสอบซอฟต์แวร์เบื้องต้น
 INTRODUCTION TO SOFTWARE TESTING
3

 3.4.2.2 ส่วนที่ 2 เลือกศึกษา จากรายวิชาต่อไปนี้ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CS385 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์
 COMPONENT-BASED SOFTWARE DEVELOPMENT
3
CS386 มาตรวัดซอฟต์แวร์ การวัด และวิธีวิเคราะห์เชิงประจักษ์
 SOFTWARE METRICS, MEASUREMENTS AND EMPIRICAL ANALYSIS METHOD
3
CS387 การบริหารการจัดเก็บผลผลิตจากการพัฒนาซอฟต์แวร์
 SOFTWARE CONFIGURATION MANAGEMENT
3
CS388 การสร้างและวิวัฒนาการซอฟต์แวร์
 SOFTWARE CONSTRUCTION AND EVOLUTION
3
CS389 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
 SOFTWARE ARCHITECTURE
3
CS407 สัมมนาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 SEMINAR IN SOFTWARE ENGINEERING
3
CS408 สัมมนาด้านวิศวกรรมระบบ
 SEMINAR IN SYSTEM ENGINEERING
3
CS485 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน
 WEB APPLICATION DEVELOPMENT
3
CS487 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
 SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
3
CS488 วิธีรูปนัย
 FORMAL METHODS
3
CS489 หัวข้อเลือกสรรด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 SELECTED TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING
3

 3.4.2.3 ส่วนที่ 3 เลือกศึกษา จากรายวิชาต่อไปนี้ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CS105 การพัฒนาทักษะการโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
 PRACTICUM FOR STRUCTURAL PROGRAMMING
1
CS115 การพัฒนาทักษะการโปรแกรมเชิงวัตถุ
 PRACTICUM FOR OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
1
CS215 การพัฒนาทักษะการโปรแกรมโดยใช้ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์
 PROGRAMMING PRACTICUM USING APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE
1
CS275 การประมวลสารสนเทศของมนุษย์
 HUMAN INFORMATION PROCESSING
3
CS348 ระบบคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์และการประมวลผลแบบกระจายเบื้องต้น
 INTRODUCTION TO CLUSTER COMPUTING AND DISTRIBUTED COMPUTING
3
CS355 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์พกพา
 MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT
3
CS356 ระบบคอมพิวเตอร์ในธุรกิจและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 BUSINESS COMPUTING AND ELECTRONIC COMMERCE
3
CS359 การสร้างดรรชนีและการค้นคืนเอกสาร
 DOCUMENT INDEXING AND RETRIEVAL
3
CS365 ทฤษฎีพื้นฐานทางปัญญาประดิษฐ์
 BASIC THEORY IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE
3
CS366 ปัญญาประดิษฐ์กับการประยุกต์
 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PRACTICE
3
CS367 การเรียนรู้ของเครื่องจักร
 MACHINE LEARNING
3
CS377 การประมวลภาพดิจิตอล
 DIGITAL IMAGE PROCESSING
3
CS385 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์
 COMPONENT-BASED SOFTWARE DEVELOPMENT
3
CS386 มาตรวัดซอฟต์แวร์ การวัด และวิธีวิเคราะห์เชิงประจักษ์
 SOFTWARE METRICS, MEASUREMENTS AND EMPIRICAL ANALYSIS METHOD
3
CS387 การบริหารการจัดเก็บผลผลิตจากการพัฒนาซอฟต์แวร์
 SOFTWARE CONFIGURATION MANAGEMENT
3
CS388 การสร้างและวิวัฒนาการซอฟต์แวร์
 SOFTWARE CONSTRUCTION AND EVOLUTION
3
CS389 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
 SOFTWARE ARCHITECTURE
3
CS407 สัมมนาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 SEMINAR IN SOFTWARE ENGINEERING
3
CS408 สัมมนาด้านวิศวกรรมระบบ
 SEMINAR IN SYSTEM ENGINEERING
3
CS409 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 SELECTED TOPICS IN COMPUTER SCIENCE
3
CS445 การออกแบบและการจัดการเครือข่าย
 NETWORK DESIGN AND MANAGEMENT
3
CS446 คอมพิวเตอร์เครือข่าย 2
 NET-CENTRIC COMPUTING 2
3
CS447 ระบบปฎิบัติการ 2
 OPERATING SYSTEMS 2
3
CS448 คอมพิวเตอร์เครือข่าย 3
 NET-CENTRIC COMPUTING 3
3
CS449 หัวข้อเลือกสรรด้านคอมพิวเตอร์เครือข่าย
 SELECTED TOPICS IN NET-CENTRIC COMPUTING
3
CS456 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
3
CS457 ระบบฐานข้อมูล 2
 DATABASE SYSTEMS 2
3
CS458 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจผู้ประกอบการ
 INFORMATION SYSTEMS FOR ENTREPRENEUR MANAGEMENT
3
CS459 หัวข้อเลือกสรรด้านระบบสารสนเทศ
 SELECTED TOPICS IN INFORMATION SYSTEMS
3
CS465 กลยุทธ์การค้นหาขั้นสูง
 ADVANCED SEARCH STRATEGIES
3
CS466 การประมวลภาษาธรรมชาติ
 NATURAL LANGUAGE PROCESSING
3
CS469 หัวข้อเลือกสรรด้านระบบปัญญาประดิษฐ์
 SELECTED TOPICS IN ARTIFICIAL INTELLIGENT SYSTEMS
3
CS477 ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 INTRODUCTION TO COMPUTER VISION
3
CS478 หัวข้อเลือกสรรด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
 SELECTED TOPICS IN HUMAN-COMPUTER INTERACTION
3
CS479 หัวข้อเลือกสรรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลมัลติมีเดีย
 SELECTED TOPICS IN MULTIMEDIA CONTENT ANALYSIS
3
CS485 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน
 WEB APPLICATION DEVELOPMENT
3
CS487 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
 SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
3
CS488 วิธีรูปนัย
 FORMAL METHODS
3
CS489 หัวข้อเลือกสรรด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 SELECTED TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING
3

 3.4.3 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 24 หน่วยกิต
 3.4.3.1 ส่วนที่ 1 ศึกษา จากรายวิชาต่อไปนี้ 18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CS295 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
 MATHEMATICS FOR COMPUTER GRAPHICS
3
CS296 พื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ
 ART AND DESIGN FOUNDATIONS
3
CS297 ความรู้พื้นฐานการสร้างภาพกราฟิกส์โดยใช้เอพีไอ
 FUNDAMENTAL TECHNIQUES IN COMPUTER GRAPHICS USING API
3
CS299 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 1
 COMPUTER GRAPHICS 1
3
CS396 การจำลองด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
 COMPUTER GRAPHICS MODELING
3
CS397 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 2
 COMPUTER GRAPHICS 2
3

 3.4.3.2 ส่วนที่ 2 และเลือกศึกษา จากรายวิชาต่อไปนี้ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CS105 การพัฒนาทักษะการโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
 PRACTICUM FOR STRUCTURAL PROGRAMMING
1
CS115 การพัฒนาทักษะการโปรแกรมเชิงวัตถุ
 PRACTICUM FOR OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
1
CS215 การพัฒนาทักษะการโปรแกรมโดยใช้ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์
 PROGRAMMING PRACTICUM USING APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE
1
CS365 ทฤษฎีพื้นฐานทางปัญญาประดิษฐ์
 BASIC THEORY IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE
3
CS377 การประมวลภาพดิจิตอล
 DIGITAL IMAGE PROCESSING
3
CS398 ภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์
 COMPUTER ANIMATION
3
CS399 แนวคิดและวิธีปฏิบัติสำหรับอุตสาหกรรมภาพ 3 มิติ
 THREE DIMENSIONAL INDUSTRY CONCEPTS AND PRACTICES
3
CS496 การให้แสงและเงา
 RENDERING
3
CS497 กราฟิกส์แบบทันที
 REAL-TIME GRAPHICS
3
CS498 การโปรแกรมเกม
 GAME PROGRAMMING
3
CS499 หัวข้อเลือกสรรด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
 SELECTED TOPICS IN COMPUTER GRAPHICS
3

 4 วิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
 
เวลา  น.
Contact us     
        - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels